User:Virbhadrayumnam

    From Wikimedia Incubator
    Babel user information
    mni-N ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯟꯊꯩ-ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯕ ꯫
    Users by language