User:Ipuana 002

  From Wikimedia Incubator
  Babel user information
  guc-N wayuunaikika shia nünüiki chi ka'yataayakalü.
  es-N Esta persona tiene una comprensión nativa del español.
  Users by language

  .

  Tachiki Miguel Angel Ramirez Ramirez[edit | edit source]

  Tanülia Miguel Ángel Ramírez Ramírez, wayuu Siapanaje´wai, cheje´wai taya juluu tü mma Wajiirakat anülia, tei´rukuu Iipuana, chii müshaleekai nia jüyaawasekai tei´ruku; atüjushi taya aashajawaja wayuunaiki otta alijunaikiruu, atüjüshi tayaa anoutaa tü akua´ipakat jünain achajawaa apansaajiria wanee akua´ipaajiraa, ajalejeetchi taya jünain ekirajawa jünaat punata tiakunain turakuna tiakunaia jünak. Jayeechimaajachii taya.

  Biografía de Miguel Angel Ramirez Ramirez[edit | edit source]

  Mi nombre es Miguel Angel Ramirez Ramirez, nativo de Siapana del departamento de la Guajira, del clan Ipuana cuyo animal totemico es el alcohon Guajiro (kari Kari), hablante del español y wayuunaiki, investigador de la cultura wayuu, egresado en filosofía de la universidad externado de Colombia, con magister en sociología de la Flacso-Ecuador, aprendiz e investigador del Jayeechi.