Template:Wt/zgh/(/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/(.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ {{)}} ⵉ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵓⴼⴰⵖ, ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴰⴽⵏⵉⵡⵏ ...

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ[edit source]

1 [ⵓⴷⵖⵉⵔ] = ⴰⵣⵡⵍ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ [ⵓⴷⵖⵉⵔ] = ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ (2 ⵏⵖ 3 ⵏⵖ 4), 4 ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⴳⴷⵉⵍⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷ ⵜ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵎ.

ⴰⴽⵍⵓ [ⵓⴷⵖⵉⵔ] = ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴷⵉⵏ

{{wt/zgh/(|ⴰⵣⵡⵍ|ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ=ⴰⵎⴹⴰⵏ|ⴰⴽⵍⵓ=ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴷⵉⵏ}}

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[edit source]

{{wt/zgh/(|ⴰⵣⵡⵍ|ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ=ⴰⵎⴹⴰⵏ|ⴰⴽⵍⵓ=ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴷⵉⵏ}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ...
{{wt/zgh/)}}

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[edit source]

ⴰⵎⴷⵢⴰ 1[edit source]

{{wt/zgh/(}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 4
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 5
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 6
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 7
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 8
{{wt/zgh/)}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ 2[edit source]

{{wt/zgh/(|ⴰⵣⵡⵍ}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 4
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 5
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 6
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 7
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 8
{{wt/zgh/)}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ 3[edit source]

{{wt/zgh/(|ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ=2}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 4
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 5
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 6
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 7
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 8
{{wt/zgh/)}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ 4[edit source]

{{wt/zgh/(|ⴰⵣⵡⵍ|ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ=3|ⴰⴽⵍⵓ=#ffffe0}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 4
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 5
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 6
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 7
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 8
{{wt/zgh/)}}