Jump to content

Template:Wt/zgh/(

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ {{)}} ⵉ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵓⴼⴰⵖ, ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴰⴽⵏⵉⵡⵏ ...

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

1 [ⵓⴷⵖⵉⵔ] = ⴰⵣⵡⵍ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ [ⵓⴷⵖⵉⵔ] = ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ (2 ⵏⵖ 3 ⵏⵖ 4), 4 ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⴳⴷⵉⵍⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷ ⵜ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵎ.

ⴰⴽⵍⵓ [ⵓⴷⵖⵉⵔ] = ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴷⵉⵏ

{{wt/zgh/(|ⴰⵣⵡⵍ|ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ=ⴰⵎⴹⴰⵏ|ⴰⴽⵍⵓ=ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴷⵉⵏ}}

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

{{wt/zgh/(|ⴰⵣⵡⵍ|ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ=ⴰⵎⴹⴰⵏ|ⴰⴽⵍⵓ=ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⴷⵉⵏ}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ...
{{wt/zgh/)}}

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ

ⴰⵎⴷⵢⴰ 1

{{wt/zgh/(}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 4
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 5
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 6
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 7
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 8
{{wt/zgh/)}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ 2

{{wt/zgh/(|ⴰⵣⵡⵍ}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 4
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 5
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 6
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 7
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 8
{{wt/zgh/)}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ 3

{{wt/zgh/(|ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ=2}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 4
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 5
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 6
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 7
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 8
{{wt/zgh/)}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ 4

{{wt/zgh/(|ⴰⵣⵡⵍ|ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ=3|ⴰⴽⵍⵓ=#ffffe0}}
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 1
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 2
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 3
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 4
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 5
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 6
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 7
* ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ 8
{{wt/zgh/)}}
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/(/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.