Template:Wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[edit source]

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ
ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙⴷ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ[edit source]

{{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ|1}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ[edit source]

1: ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. (ⵥⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵉⴳⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ)

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[edit source]

  • {{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ|zgh}} => ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ
  • {{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ|ar}} => ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
  • {{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ|fr}} => ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ[edit source]