Jump to content

Template:Wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ
ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵜⵣⵎⵔⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙⴷ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ

{{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ|1}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

1: ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. (ⵥⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵉⴳⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ)

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ

  • {{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ|zgh}} => ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ
  • {{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ|ar}} => ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
  • {{wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ|fr}} => ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.