Template:Wt/zgh/ⴰⵥⵓⵕ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⴰⵥⵓⵕ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[edit source]

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵉⵙ ⴳ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ:

  1. ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵉⵍ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵡⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵥⵓⵕ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
  2. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵓⵕⵥⵓⵎ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ; ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵡⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴷⵔ ⴳ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ[edit source]

{{wt/zgh/ⴰⵥⵓⵕ|1|2|3|4}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 4 ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⵖⵉⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵥⵓⵕ.

ⴰⵎⴷⵢⴰ[edit source]

ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ
{{wt/zgh/ⴰⵥⵓⵕ|ⵍ|ⵎ|ⴷ}} 
ⴰⵥⵓⵕ
ⵍ.ⵎ.ⴷ.