Template:Wt/zgh/ⴰⵥⵓⵕ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵉⵙ ⴳ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ:

  1. ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵉⵍ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵡⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵥⵓⵕ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
  2. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⵓⵕⵥⵓⵎ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ; ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵡⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴷⵔ ⴳ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ

{{wt/zgh/ⴰⵥⵓⵕ|1|2|3|4}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 4 ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⵖⵉⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵥⵓⵕ.

ⴰⵎⴷⵢⴰ

ⵡⵉⴽⵉⵜⵉⴽⵙⵜ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ
{{wt/zgh/ⴰⵥⵓⵕ|ⵍ|ⵎ|ⴷ}} 
ⴰⵥⵓⵕ
ⵍ.ⵎ.ⴷ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⴰⵥⵓⵕ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.