Template:Wp/mnp/Ngǎ-sĭ dǔ-pi̿ng

From Wikimedia Incubator

Dóng-ngà-miāu (東嶽廟) sī Mâing-bă̤ gâ̤ cì ciă iǔ-miâng gâ̤ miāu, iŏ̤ng-ciă miāu gâ̤ sǔ-cài da̿u Nâng-běng Gṳ̿ing-é-chī gâ̤ Gṳ̿ing-úing Gái-dàu. iŏ̤ng-ciă dǔ-pi̿ng ciū-sī Dóng-ngà-miāu gâ̤ Se̿ng-di̿-dāing (聖帝殿) iáu hi̿-tǒ (戲臺).