Jump to content

Template:Wp/mnp/Featured article

From Wikimedia Incubator

Gṳ̿ing-é-chī (建甌市) sī Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ Hŭ-gṳ̿ing-sǎing Nâng-běng-chī gŭing-lĭ gâ̤ cì ciă gṳ̄ing-gĭ-chī. Gṳ̿ing-é gâ̤ lĭ-sǔ cēng dǒ̤ng, da̿u gǔ-lǎu gâ̤ sî-hē ě cǎ Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing (建安縣) iáu É-něng-gṳ̄ing (甌寧縣). Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing da̿u 192 nîng nă Ko̿-gí tuo̿i-siǔ (會稽太守) Só̤ng Chă̤ (孫策) siĕ-lì, iǎ sī Mâing-bă̤ dī-kṳ́ cuòi cǎ siĕ-lì gâ̤ gṳ̄ing. Gṳ̀ da̿u lĭ-sǔ ciō̤ng sī Gṳ̿ing-úing-ge̤̿ng (建安郡), Gṳ̿ing-ciú (建州), Gṳ̿ing-něng-lū (建寧路) iáu Gṳ̿ing-něng-hǔ (建寧府) gâ̤ siǔ-hǔ, dī-ṳ̄ cēng de̤̿ng-iāu.