Jump to content

Template:Wn/cdo/Headline 3 HAN

From Wikimedia Incubator

2019年10月20號

福州遘馬祖、廈門遘金門其橋已經有初步方案了

13號早起頭,臺海兩岸40幾隻專家齊遘福州,研討福州遘馬祖(榕馬)、廈門遘金門(廈金)其通橋方案等等。遘現在,兩地通橋已經有初步方案了。其中,廈金大橋其方案比較成熟。大橋拍算將廈門本島作為起點,經過廈門翔安其新機場,再連通金門島。仱故按大橋各隻區段其車流量,分別設計4遘8車道其橋。
→世落讀……概要參數注意事項[edit source]

Image width:直向圖使100,橫向圖使150。

注意[edit source]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 breaking zht.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special zh.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive zh.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。