Talk:Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ

From Wikimedia Incubator

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ

@ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵣⵓⵍ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ. ⵉ ⵔⴱⴱⵉ, ⴰⴷ ⵙⴰⵔ ⵓⵔ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ. ⵀⴰ ⵜ ⵏⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵙⴰⴱ. ⵎⴽ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⴷⵉⵏⵖ ⵜⴷⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⴽ, ⴰⵣⵏ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⴽ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴽ ⵏⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵔⵏⵓⵖ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵣⵉⵔⵉ --AyourAchtouk (talk) 23:32, 3 June 2023 (UTC)Reply[reply]