Talk:Wp/zgh/ⵛⵉⵏⴰ

From Wikimedia Incubator

ⵀⴰⵜⵉ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵓⵔⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.-- Brahim-essaidi (talk) 15:09, 3 May 2018 (UTC)[reply]

https://kab.m.wikipedia.org/wiki/Ccinwa 105.66.131.10 19:32, 3 May 2018 (UTC)[reply]

@ 105.66.131.10: ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⵉⵣⴳⵍ, ⵙⵓⵍ ⵀⴰⵜ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵓⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ --Brahim-essaidi (talk) 20:44, 3 May 2018 (UTC)[reply]


ntoma ach katgolo l china f bladkom? ??

ⴷⴰ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵛⵉⵏⵡⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ) ⵏⵖ ⵚⵚⵉⵏ. ⵎⴰⵛ ⵀⴰⵜⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⴷⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉ ⵖⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⴽⵜ.
ⵍⵍⴰⵀ ⵉⵔⵃⵎ ⵍⵉⴽ ⵍⵡⴰⵍⵉⴷⵉⵏ ⵉⵍⴰ ⵎⴰ ⴱⵖⵉⵜⵉⵛ ⵜⵍⵜⴰⵣⵎ ⴱ ⵍⴽⵉⵜⴰⴱⴰ ⵍⵎⵉⵄⵢⴰⵔⵢⵢⴰ ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⵅⵔⴱⵇ, ⵅⵍⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⴱⵖⴰ ⵉⵅⴷⵎ ⵉⵅⴷⵎ. --Brahim-essaidi (talk) 21:03, 3 May 2018 (UTC)[reply]

hhhhhh nta ban fik chi m39d m3a rask

ⵉⵙ ⴰⵔ ⴽⴰ ⴷⵉⴽ ⵊⵊⵍⴰⵡⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵡ, ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵉⴳⵯⵔⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵙⵔⴽ ⵙⴰⵡⵍ. --Brahim-essaidi (talk) 21:32, 3 May 2018 (UTC)[reply]

hhhhhh

khask tkon chwiya wa9i3iii , machi tjib chi 7aja mn rask otlb9ha hna, bayna tizit (tazit) jbtiha mn rask obiti tlb9ha l logha amazighya


goliya b3da mnin jbti had amazighya , 3lach kadwi nta 105.66.6.3 23:11, 3 May 2018 (UTC)[reply]