Talk:Wn/ne/मुख्य पृष्ठ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

यसलाई एक आकार मिलिसकेको छ तपाईलाई यो कस्तो लाग्छ केही त्रुटी छ भने यसलाई सुधार गर्नु होला ।देवराज पौडेल (talk) 16:40, 30 May 2015 (UTC)

page Incubator:Wn/ne/template:मुख्य पृष्ठ header[edit]

Is this template of use to this project? If so, please move it into Template namespace. If not, please mark it for deletion. Thanks. StevenJ81 (talk) 18:17, 28 February 2017 (UTC)