Talk:Wn/cdo/Wikinews:Main Page

Page contents not supported in other languages.
From Wikimedia Incubator
Cŭ-uái nâ tō̤-lâung tàu-hiĕk gì gáuk-lôi ông-tà̤.
租塊僅討論頭頁其各類問題。
Dók cē̤-nē̤ huák-biēu sĭng gì uâ-dà̤
 • Sāi sé dèu buáng-gáe̤k pŏ̤-lâung-hô̤ (~~~~) chiĕng miàng-cê, siā sì-găng.
 • Ṳ̀-guō bók siōng liêng-sĭk biĕng-cék, chiāng gáu să-ăk.
 • Nâ ô gì-tă ông-tà̤, gâe̤ng tàu-hiĕk mò̤-guăng, dáng-sê gâe̤ng Wiki Sĭng-ùng ô-guăng, chiāng nṳ̄ kó̤ dà-tăng muóng siŏh muóng.
 • Wiki Sĭng-ùng gĭng-siòng â̤ ô gì ông-tà̤, dŭ ī-gĭng găk Wiki Sĭng-ùng ĭk-muòng lā̤ gé kó̤, nṳ̄ â̤-sāi káng siŏh káng.
 • Gâe̤ng Wiki Sĭng-ùng mò̤ guăng-hiê gì hŏk-sŭk ông-tà̤, chiāng kó̤ Puō-tŭng-uâ Wiki Báik-kuŏ gì sŭng-muóng-ché̤ṳ muóng siŏh muóng.
 • Ṳ̀-guō tàu-hiĕk mò̤ bâing-huák mā-siông gâing-sĭng, chiāng sáuk-sĭng tàu-hiĕk gì huâng-còng.
點嚽呢發表新其話題
 • 使四條半角波浪號 (~~~~簽名字、寫時間
 • 如果卜想練習編輯,請遘沙盒
 • 若有其他問題,共頭頁無關,但是共維基新聞有關,請汝去茶攤問蜀問。
 • 維基新聞經常會有其問題,都已經敆維基新聞入門𡅏記去,汝會使看蜀看。
 • 共維基新聞無關係其學術問題,請去普通話維基百科其詢問處問蜀問。
 • 如果頭頁無辦法馬上更新,請刷新頭頁其緩存
If you do not write Min Dong Chinese but need to contact cdo-wikinews, you can leave your message here.

報告頭頁進度[edit source]

現在我見覺頭頁模仿普通話維基新聞總款設計勿會好,如果更新慢,頭頁都是白色,噲就尷尬了。仱著想辦法改。Davidzdh (talk) 16:14, 13 December 2017 (UTC)Reply[reply]

改好了。Davidzdh (talk) 11:30, 17 December 2017 (UTC)Reply[reply]

我學習了上世紀福州話紙媒《榕城報》的一些設計特點,製作了新的首頁,現在已經完成,茲標記。Davidzdh (talk) 10:34, 15 January 2018 (UTC)Reply[reply]

頭頁各欄目字號倛定義[edit source]

我將頭頁各欄目倛正文字號(也就是特殊文本以外倛字號,比如數字新聞、俗語新聞倛大字就伓是正文,欄目下底倛嫩字比如「世落讀」「概要」也伓是正文)倛定義(style="font-size:95%;"),趁欄目模板倛代碼裏勢刪去放遘平話字共漢字版本倛頭頁。總款方便其他字號勿會蜀樣倛頁面(比如通用頭頁)調用茲幾隻欄目。Davidzdh (talk) 16:51, 13 January 2018 (UTC)Reply[reply]

自動更新日期[edit source]

月、日數字如果僅一位,比如2月5日,就會出現Hiêng-káik 02 nguŏk 5 hô̤ 10:02 (UTC),固未解決。Davidzdh (talk) 10:04, 5 February 2018 (UTC)Reply[reply]

Done. Davidzdh (talk) 11:17, 13 February 2018 (UTC)Reply[reply]

所以可以在元維基申請了吧[edit source]

@Davidzdh: --Liuxinyu970226 (talk) 03:57, 30 July 2018 (UTC)Reply[reply]