Incubator talk:VisualEditor

From Wikimedia Incubator

Pilggettaa[edit source]

Pilggettaa giyogee luxanchchati dumma dumma xekkan luxiyo oosuwa kuuyyiyo wode anjjettanaashin asaa de'uwa giddon woykko kawotettaa baggaara gidinkka barchcheyiya yohoti de'ikko he metuwa pagalanawu wodiya saynisiya eraanne asay dola diido duussaa maaran erido ogeta go'ettidi maaddiyabaa demmannawu oottiyo oosuwa giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 15:35, 10 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Awaa giyoogee saluwaara duge xomppiya xoossi medhdhido poo'uwaa giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 15:37, 10 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Aawaa giyoogee yelidaagaa woykko dichchidaagaa gididi issi iraassi/izaawussi he uri bana danddayanaashin koshshiya ubbabaa kunttidi bason wottidi meretan imettida suutta gaytotettay de'iyo uraa giyogaa Aklilu Elias Kurika (talk) 15:40, 10 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Awa giyogee issi heeray de'iyogaa qonccissanawu go'ettiyo qaalaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 15:45, 10 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Oydiyaa[edit source]

Uttanawu woyyko kon''anawu/Dulliya shemppissanawu asay go'ettiyo mittaappe woykko birataappe oosettida so buquraa giyoogaa Aklilu Elias Kurika (talk) 15:49, 10 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Luxettaa[edit source]

Luxettaa giyoogee asay salo gufanttuwa giddon de'iya xoossi medhdhidobatanne etaara oykettidabata eranawu, sa'aa "earth" bollan de'iyabata eranawu, duussaa maarayanawunne puulayanawu, kawotettaa seeraa suure ogiyan essanawu, miyobatanne asaa naatussi go''aanne maaduwa immiyabata boolumissanawu, hagaa xalla gidennan dumma dummabata oottanawunne akeekennan gakkiya metota pagalanawu pilggettaa maaraa go'ettiyonne eeyyata eranchcha kessiyo ogiya giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:17, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Awa giyoogee issi sohuwa woykko heeraa, de'iyo woykko qatido man''iya odanawu go'ettiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:19, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Ba giyoogee issi asassi maccaassi gidinkka woykko attumaassi issi heeraa woykko man'iya gakkana mala maataa immiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:21, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baa giyoogee issibay ba de'iyo man''iyappe xayiichchidoogaa woykko wuriichchidoogaa qonccussanawu go'ettiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:23, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Babba guyoogee 'hirgga' woykko 'yayya' giyaagaa qonccissanawu go'ettiyo azazo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:25, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Babaa yiyoogee issi izaawu ba huuphessi buzo gididi de'iyabaa qonccissanawu go'ettiyo/"using" qaala. "word" Aklilu Elias Kurika (talk) 05:28, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baaba "b/aa/ "daabula ustta pitale" /b/a/

giyoogee issi uri wiykko izaawi koyro oottiiddi takkidobaa woykko meezetidobaa zaaridi oottenna mala seeranawunne yashshissanawu hanqquwaara erissiyogaa qonccissanawu go'ettiyo qaala.

Aklilu Elias Kurika (talk) 05:33, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baabaa[edit source]

Baabaa "b/aa/b/aa" Giyoogee 'yashshaa' giyoyaa woykko issi izaawu yashshaa daridoogaa qonccissanawu qo'ettiyo qaala.

Leemisuwassi: Mantta Babanttoy hachchi ayssakko 'baabaa' dariis. Keehippe yayyidoodaa odanaassa. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:42, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baabbaa[edit source]

Baabbaa 'b/aa/bb/aa' giyogee yelida aawaa woykko hara bonccettiya cima asaa "old man" xeesanawu go'ettiyo suntta a qonccissiya qaala.

English description is = A common noun used to call old mens. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:49, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baacaa[edit source]

Baacaa 'b/aa/c/aa giyoogee maataa/ "grass" buuccanawu asay go'ettiyo so miishsha giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:54, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]

Baada 'b/aa/d/a' giyoogee issi sohuwaa gaakkidi oottana koshshiyabay de'iyo wode hegaa qonccissanawu go'ettiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:58, 21 September 2023 (UTC)Reply[reply]