Jump to content

Incubator talk:VisualEditor

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 9 months ago by Aklilu Elias Kurika in topic Baada

Pilggettaa

[edit source]

Pilggettaa giyogee luxanchchati dumma dumma xekkan luxiyo oosuwa kuuyyiyo wode anjjettanaashin asaa de'uwa giddon woykko kawotettaa baggaara gidinkka barchcheyiya yohoti de'ikko he metuwa pagalanawu wodiya saynisiya eraanne asay dola diido duussaa maaran erido ogeta go'ettidi maaddiyabaa demmannawu oottiyo oosuwa giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 15:35, 10 September 2023 (UTC)Reply

Awaa

[edit source]

Awaa giyoogee saluwaara duge xomppiya xoossi medhdhido poo'uwaa giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 15:37, 10 September 2023 (UTC)Reply

Aawaa

[edit source]

Aawaa giyoogee yelidaagaa woykko dichchidaagaa gididi issi iraassi/izaawussi he uri bana danddayanaashin koshshiya ubbabaa kunttidi bason wottidi meretan imettida suutta gaytotettay de'iyo uraa giyogaa Aklilu Elias Kurika (talk) 15:40, 10 September 2023 (UTC)Reply

Awa

[edit source]

Awa giyogee issi heeray de'iyogaa qonccissanawu go'ettiyo qaalaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 15:45, 10 September 2023 (UTC)Reply

Oydiyaa

[edit source]

Uttanawu woyyko kon''anawu/Dulliya shemppissanawu asay go'ettiyo mittaappe woykko birataappe oosettida so buquraa giyoogaa Aklilu Elias Kurika (talk) 15:49, 10 September 2023 (UTC)Reply

Luxettaa

[edit source]

Luxettaa giyoogee asay salo gufanttuwa giddon de'iya xoossi medhdhidobatanne etaara oykettidabata eranawu, sa'aa "earth" bollan de'iyabata eranawu, duussaa maarayanawunne puulayanawu, kawotettaa seeraa suure ogiyan essanawu, miyobatanne asaa naatussi go''aanne maaduwa immiyabata boolumissanawu, hagaa xalla gidennan dumma dummabata oottanawunne akeekennan gakkiya metota pagalanawu pilggettaa maaraa go'ettiyonne eeyyata eranchcha kessiyo ogiya giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:17, 21 September 2023 (UTC)Reply

Awa

[edit source]

Awa giyoogee issi sohuwa woykko heeraa, de'iyo woykko qatido man''iya odanawu go'ettiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:19, 21 September 2023 (UTC)Reply

Ba

[edit source]

Ba giyoogee issi asassi maccaassi gidinkka woykko attumaassi issi heeraa woykko man'iya gakkana mala maataa immiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:21, 21 September 2023 (UTC)Reply

Baa

[edit source]

Baa giyoogee issibay ba de'iyo man''iyappe xayiichchidoogaa woykko wuriichchidoogaa qonccussanawu go'ettiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:23, 21 September 2023 (UTC)Reply

Babba

[edit source]

Babba guyoogee 'hirgga' woykko 'yayya' giyaagaa qonccissanawu go'ettiyo azazo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:25, 21 September 2023 (UTC)Reply

Babaa

[edit source]

Babaa yiyoogee issi izaawu ba huuphessi buzo gididi de'iyabaa qonccissanawu go'ettiyo/"using" qaala. "word" Aklilu Elias Kurika (talk) 05:28, 21 September 2023 (UTC)Reply

Baaba

[edit source]

Baaba "b/aa/ "daabula ustta pitale" /b/a/

giyoogee issi uri wiykko izaawi koyro oottiiddi takkidobaa woykko meezetidobaa zaaridi oottenna mala seeranawunne yashshissanawu hanqquwaara erissiyogaa qonccissanawu go'ettiyo qaala.

Aklilu Elias Kurika (talk) 05:33, 21 September 2023 (UTC)Reply

Baabaa

[edit source]

Baabaa "b/aa/b/aa" Giyoogee 'yashshaa' giyoyaa woykko issi izaawu yashshaa daridoogaa qonccissanawu qo'ettiyo qaala.

Leemisuwassi: Mantta Babanttoy hachchi ayssakko 'baabaa' dariis. Keehippe yayyidoodaa odanaassa. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:42, 21 September 2023 (UTC)Reply

Baabbaa

[edit source]

Baabbaa 'b/aa/bb/aa' giyogee yelida aawaa woykko hara bonccettiya cima asaa "old man" xeesanawu go'ettiyo suntta a qonccissiya qaala.

English description is = A common noun used to call old mens. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:49, 21 September 2023 (UTC)Reply

Baacaa

[edit source]

Baacaa 'b/aa/c/aa giyoogee maataa/ "grass" buuccanawu asay go'ettiyo so miishsha giyoogaa. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:54, 21 September 2023 (UTC)Reply

Baada

[edit source]

Baada 'b/aa/d/a' giyoogee issi sohuwaa gaakkidi oottana koshshiyabay de'iyo wode hegaa qonccissanawu go'ettiyo qaala. Aklilu Elias Kurika (talk) 05:58, 21 September 2023 (UTC)Reply