Jump to content

Wy/th/วีซ่า

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | th
Wy > th > วีซ่า
Wy/th/วีซ่า

วีซ่า เป็นเอกสารจำเป็นสำหรับการเดินทางอีกอย่างหนึ่งนอกจากหนังสือเดินทาง ในสมัยก่อนการเดินทางไปต่างแดนไม่ต้องใช้วีซ่า แต่อาจจะมีหนังสือหรือเอกสารประกอบการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวก จนกระทั่งโลกเข้าสู่ภาวะสงครามโลก ด้วยความหวาดระแวงว่าพวกต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศของตนอาจเป็นสายลับของฝ่ายตรงข้าม เหตุดังกล่าวนำมาซึ่งการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศของตน โดยปกติแล้ววีซ่าจะประทับลงในหนังสือเดินทาง แต่บางกรณีวีซ่าอาจเป็นเอกสารแยกจากหนังสือเดินทาง นอกจากนี้ในปัจจุบันบางประเทศนำระบบอิเล็คทรอนิคส์มาใช้กับวีซ่า ซึ่งระบบดังกล่าวจะไม่ปรากฎเครื่องหมายใดๆในหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับวีซ่าจะถูกบันทึกลงในส่วนเก็บข้อมูลหรือชิปของหนังสือเดินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้วการได้มาซึ่งวีซ่าจะต้องดำเนินยื่นคำร้องขอรับวีซ่าต่อสถานฑูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในประเทศของผู้เดินทางเองหรือประเทศอื่นๆ เว้นเสียแต่วีซ่าประเภท วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On Arrival Visa)

การได้มาซึ่งวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศประเทศหนึ่งแล้ว ก็มิได้หมายความว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป ทั้งนี้การอนุญาตให้บุคคลใดเข้าสู่ประเทศของตนเป็นดุลยพินิจของฝ่ายตรวจคนเข้าประเทศนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นอาจมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการเดินทาง สถานที่พัก หรืออาจให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้เดินทางมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายระหว่างพำนักอยู่ในประเทศและผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าสู่ประเทศที่ออกวีซ่าให้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น บังคับให้ชาวต่างชาติทุกคนผ่านกระบวนการบันทึกลายนิ้วมือและถ่ายรูป หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้แล้วในบางประเทศได้กำหนดให้บุคคลใดๆก็ตามจะต้องมีวีซ่าเพื่อเดินออกจากประเทศ ซึ่งพบได้น้อยมากในปัจจุบัน

ประเภทของวีซ่า[edit | edit source]

 1. วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่นที่เป็นจุดหมายอันไม่ใช่ประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งวีซ่าเดินทางผ่าน
 2. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็นวีซ่าที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทางนั้นๆ
 3. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือติดต่อธุรกิจในประเทศผู้ออกวีซ่า หรือกิจกรรมอื่นใดอันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในการอนุญาตนี้ด้วย
 4. วีซ่าทำงาน ชั่วคราว (Teporary Worker Visa) เป็นวีซ่าที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นได้ ส่วนใหญ่วีซ่าชนิดนี้ มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติมาก การได้มาซึ่งวีซ่าจึงค่อนข้างยาก แต่มีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวนานกว่าวีซ่าธุรกิจ
 5. วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arival Visa) เป็นวีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง[1]
 6. วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน (Spousal Visa, Partner Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่เป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่ง
 7. วีซ่านักเรียน (Student Visa) เป็นวีซ่าซึ่งอนุญาตให้ทำการเรียนในประเทศที่ได้รับวีซ่านักเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในบางประเทศอาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน
 8. วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa) เป็นวีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศผู้เป็นภาคี มีสาระสำคัญคือ สามารถเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
 9. วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตหรือเพื่อการของรัฐของประเทศนั้นๆ
 10. วีซ่านักเขียน (Jounalist Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้กับนักเขียนหรือผู้สื่อข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 11. วีซ่าอพยพ (Immigration Visa) เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่อนุญาต
 12. วีซ่าผู้รับบำนาญ หรือ วีซ่าผู้เกษียณ (Pensioner Visa หรือ Retirement Visa) เป็นวีซ่าซึ่งบางประเทศอนุญาตให้สำหรับผู้ที่สามารถแสดงตนได้ว่ามีรายได้ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศของให้อนุญาตอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีพ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว มักมีการจำกัดอายุของผู้รับอนุญาต

ดูเพิ่ม[edit | edit source]


โครง คู่มือเดินทางนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิท่องเที่ยวได้โดยเพิ่มข้อมูล