Wt/tyv/Капсырылга:Тыва дылда быжыг сөс каттыжыышкыны

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | tyvWt > tyv > Капсырылга:Тыва дылда быжыг сөс каттыжыышкыны
Jump to navigation Jump to search

А[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
аалың ишти
аас ажытырбас
аас ажар
аас дээр
аас эдер
ааска сыңмас
ааш кынныр
ады үнер
адын баксырадыр
адын бужартадыр
адын сыгар
адыш дег
ажык кижи
аза көөр
ак-сагыштыг
ак сеткилдиг
аксы бардам
аксы бош
аксы быжыг
аксы кара
аксын алыр
аксын көргүзер
аксын туттунар
аксын тыртар
аксын чаяр
аксындан дүжүрбес
актыг-шынныг
ала көөр
амызын алыр
амызын салыр
амызындан когараар
арага хавы
арны кызыл өрт апаар
арны частыр
арнын кызыдар
арнынга чугаалаар
арнының кежи кылын
арын-нүүр чок
аш карактыг
аъды арган
аът өдээ кевирбестээн
аът чазаар
аътка дүжер
аяк эрни ызырар

Б[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
баары кара, (азы) кара баарлыг
баарын кадыр каттырар
багын базар
балдыр сыкпайн
баш көдүрбейн
баш миннир
бажы каткан
бажы ыжар
бажы-биле алыр
бажы-биле барган
бажы-биле читкен
бажын билир
бажын суйбаар
бажын төөредир
бажын чиир
бажынга суг кудар
бажының сарыг суу акпаан
бак кежи дүжер идиома
бараан болур
баш сугар чер тыппас
бениң ийи эмии дег идиома
беш салаазы дег билир
буганың мыйызындан дораан сегирип аар
бодун туттунар
буду черге дегбес
буду эзеңгиге чедер
бут кырынга тургузар
бурган өршээ!
бурганга чула-даа эвес, азага кыскаш-даа эвес

Д – И[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
даш чүректиг
далайга дамды немээр
диштиг тулуп
дора көөр
дөмей эдер
дужа келбиже идиома
дуза кадар дээш дужамык халдадыр
дузакка туттунар
думчуун бодаар
дуюун бастырар
дүктүг хап
дүн чарып ап турар
дылы бош
дылы сынык
дылы узун
дылы чештинер
дылын тыртар
ийи арынныг
ийи караам соглур! идиома
ижин кара чок идиома
ил чазы
ишти ирик
иштинде диштиг идиома

К[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
кара баары кадар
кара-сагыш
кара-сагыштыг
карак ажыт
карак бо! идиома
карак-кулак болур
карак кулак чок
кулаа кадыг
карак чивеш дээр аразында
кеш биле сөөк
кижээ баар
кудуруун былгаар
кудуруун долгаар
кулаа кадыг
кандыг хат аайы-биле бээр эстедип эккелди
кара сагыштыг
кара баары кадар
карак ажыттаар
карак мегелээр
караан чидирер
карак кызар
карак кызыл
карак чаар
каттырып өлүр
кижи арны көөр
когу үстүр
кодан майыктаар
кокайга хой кадартпа
көк дээр
көк мөөн
көк сөөк
куду тыртар
кудун ышкынар
кудуруун долгаар
кудуруун мунуптар
куга баш чыырлыр
кум дээр идиома
кум кынныр идиома
куруг аас
куп кынныр идиома
куш даң
кызыл бут
кызыл арнынга
кызыл даван
кызыл-дустаар
кызыл чанагаш

М – Н[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
мойну узаар
мойнунга олурар
мөрүнде чоруур
назы бараар

О – Ө[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
оран кыдыы
отка кагган сиир дег идиома
өг ишти
өгүн караңнадыр
өзү кара
өс эдер
өл тынныг идиома
өрү тыртар

П, С, Т[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
падын бараар
сагыш амыр
сандан үнер
сегел шанчар
сеткил амыраар
согур көпеек (безин) чок идиома
соок көөр
сөөгү дыштаныр
сөөгүн салыр
сөөгүн тудар
сөс каржыр (былаажыр)
сөске чегей
суг салба
суг чүректиг
сугга дүшкен күске дег
суглук чок салыр
сугнуң ийи дамдызы дег
сула салыр
сыгыр даң бажы
таакпы тип бээр
таваан карарты
тала дугай тыртар
теве дывылаан чүве дег
тоо быдаргай
төрел аралчыыр
тынын алыр

У – Ү[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
угаан-куду үнер
узун дылдыг
узун кулактыг
уйгу хавы
улуг аастыг
улуг каралаар
уш-баш чок
үй-балай
үш дүн ортузунда идиома

Х[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
хаван чадаг
хар бажы чиир хар
хей-аът
херек үүлгедир
хлеб коргудуп билир
хол арты-биле кылыр
хол дери
хол дээр (чедер)
холга кирер
хол куруг
хол чедер
хоп даяң
холга чедер
холу аар
холу бош
холу кызыы
холу тыртым
холу чадагай
холу чиик
холун актаар
хоп дажыыр
хопка кирер
хоранныг
хораны хайныр
хоранынга дээр
хүнүн манаар
хыл кырында

Ч[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
чараазын сыыртынар
чатка баар
чези көстүр
чем тулуптаар
чем далдаар
чер дүвү
чер ажа
чер дырбаар
чер дүвү
черже кире бер чазар
чилии үстүр
чудун коптарар
чүрек чок
чүрекке дээр
чүрээ аксынга кээр
чүрээ өлген
чүрээн тудар
чымчак сеткилдиг
чыртаан эдер дээш согурартып аар
чырыкче үнер

Ш, Ы[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
шай бузар
ырма сынар
ыдын дедир мунар
ыдының кежин аңдара кедер
ыш-биле баар

Э[edit]

Быжыг сөс каттыжыышкыны Бөлүк Утказы
эзеңги дыңзыдар
эзеңги кырында
экти бүдүн
эриг баарлыг
эрнинде сүдү кеппээн
эш тыртар
эъди аарыыр
эъди чуурлур
эът баштыг
эъди чуурлур
эъдин чиир