Jump to content

Wt/ksh/Wikkiwööterbooch:Täschnek/grama

From Wikimedia Incubator

Heh jeihd et öm de täschnesche Einzelheite vun LUA-Moduhle vum Wikki.

Mer han en Aazahl Leßte, wo Sprohche, Schreffte, Schriifwiese (Ottojrafihje) un esu jät beschrevve wääde. Di all han e Väld mem Nahme grama, wat jät drövver säht, wie die ußsinn, un wi mer dröm dermet ömjonn moß, wammer se en Säz enboue moß.

Heh fengk mer för jeede vun dä Leßte ene eije Afschnett, dä de Wääte vun grama zeisch, di en dä Leß vörkumme. Zoteert sen se nohm Alfabeht. Do süht mer en jeede Reih:

Nommer.  grama  —  E Beischpell för Aanwändong  (wi öff jebruch)

Wann bei grama nix schteihd es et ene Täx der ohne Enhalld. Wann „fählt“ doh schteihd, dann es kein grama aanjejovve.


grama för Rejohne

 1.  —  Tadschikistahn  (38×)
 2. fählt  —  Asserbaidschahn  (203×)
 3. f  —  neutrahle Zohn  (28×)
 4. m  —  Benin  (23×)
 5. n  —  söhdlejje Affrika  (3×)
 6. p  —  Enselle Swalbadd un Jan Maije  (38×)

grama för Ömschreffte

 1. de  —  lateinesche Ömschreff ALA-LC vun 1997  (2×)
 2. em  —  Dajnko-Alfabät  (2×)
 3. ende  —  X-SAMPA-Loutschreff  (9×)
 4. ensingem  —  Metelko sing Alfabät  (1×)

grama för Schreffte

 1. dN  —  Hangjuhl  (1×)
 2. dN-N-S  —  Orkhon-Ruhne-Schreff  (5×)
 3. dN-S  —  Lanna-Schreff  (19×)
 4. dN-aS  —  Estrangjelo-sühresche Schreff  (1×)
 5. dNN  —  Linear A  (2×)
 6. dS  —  Blindeschreff  (2×)
 7. daN-N-S  —  neuje Tai-Lue-Schreff  (1×)
 8. daN-S  —  jählesche Lating-Schreff  (3×)
 9. daS  —  jurmukhesche Schreff  (45×)
 10. daSN  —  schenehseche Ömschreff Bopomofo  (2×)
 11. daaN-S  —  ahl onjaresche Ruhne-Schreff  (1×)
 12. daaS  —  kannahdesche einheimesche Selbeschreff  (9×)
 13. daaaS  —  einfach jemaate schenehsesche Schreff  (1×)
 14. eS  —  Sümbohlschreff  (1×)
 15. eaS  —  korejahnesche Schreff  (4×)
 16. xN-N  —  Bliss-Symbohle  (1×)
 17. xS  —  Kejlschreff  (1×)
 18. xaN  —  mathemahtesche Zeische  (1×)
 19. xaS  —  keine Schreff  (1×)
 20. xaaa  —  weße mer nit  (1×)

grama för Schprohche

 1.  —  Neu'aramähjesch  (38×)
 2. fählt  —  Arabehlesch  (293×)
  • S  —  Zäntrahlmalajesch  (2×)
 3. -  —  Aijnu  (113×)
 4. -S  —  K-Rundesch  (2×)
 5. LvP  —  Jebeerdeschprohch vun Jineaa  (4×)
 6. N (a N)  —  Bodo (uß Indije)  (2×)
 7. N N  —  Bodo Parja  (2×)
 8. N-  —  Pidgin Dällewäer  (2×)
 9. N--  —  Isi-Khosa  (7×)
 10. N-L  —  Haußa-Jebeerdeschprohch  (8×)
 11. N-N  —  Beschnuprihja-Manipuhresch  (2×)
 12. N-N-S  —  Loreto-Ukajali-Schpahnesch  (1×)
 13. N-S  —  Mbyá-Juwarahnesch  (32×)
 14. N-aS  —  Hiberno-schottesch Jählesch  (1×)
 15. N/N  —  Hindi/Urdu  (4×)
 16. NN  —  Hiri Motu  (2×)
 17. NS  —  Manx Jählesch  (2×)
 18. NaS  —  Korlai krejohlesch Pochtojehsesch  (1×)
 19. S  —  Oßbehkesch  (109×)
 20. S ()  —  Ahlkölsch (15. Jh.)  (6×)
 21. Saa  —  Franzühsesch vun hükzedaach  (11×)
 22. a-  —  walihsesch Romani  (6×)
 23. a-aL  —  schweizeresch-etalljähnesche Jebeerdeschprohch  (22×)
 24. a-aS  —  oßäjüptesch-bedawesch Arrahbesch  (9×)
 25. aL  —  armehnesche Jebeerdeschprohch  (402×)
 26. aN  —  fidschinnesesch Hindi  (3×)
 27. aN-L  —  ostrahlesche Ennjboore-Jebeerdeschprohch  (4×)
 28. aN-S  —  schenehsesch Pidschin-Änglesch  (2×)
 29. aS  —  hebrähjesch Neu'aramähjesch  (112×)
 30. aa-N  —  balkahnesch Jajaus-Törkesch  (1×)
 31. aaL  —  ahle käntesche Jebeerdeschprohch  (4×)
 32. aaS  —  barzahnesch hebrähjesch Neu'aramähjesch  (3×)

grama för Ottojrafihje

 1. fählt  —  Huhnorrwehjesch  (15×)
 2. de  —  vereinheitleschte rehsejahnesche Schriefwies  (1×)
 3. demsing  —  Oxfood-Wööterbooch sing Schriifwihß  (1×)
 4. em  —  einheitlesch torkschprohchlesch Lating-Alfabätt  (1×)
 5. noh de  —  Rääschschriefreform vun 1996  (1×)

grama för Varejante

 1.  —  Fröhneu'änglesch  (5×)
 2. -  —  Oßojahne  (12×)
 3. S  —  Schottesch  (9×)
 4. a-  —  ehpesch Sanskret  (4×)
 5. a-S  —  Lipovaz-Resejahnesch  (1×)
 6. aD  —  boontlingsche Dijaläk  (1×)
 7. aS  —  polletohnesch Jrihschesch  (4×)
 8. aaaaaaD  —  dä zint jorjo'sche uder bila'sche resejahnesche Dijaläk  (1×)
 9. em-axL  —  buddhestesch zersammejesaz Sanskret  (1×)
 10. p  —  Wäß'armeenesch  (4×)

Lengks[edit | edit source]