Wt/guc/Pütchi jekennuu

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | guc
Wt > guc > Pütchi jekennuu
Püneekajaa tü pütchi pukumajaweeka
Jalaa Ataüjawaa Je'wee Awala
Atouta Atpajaa Atpanaa Awajawaa
Asirajaa Ashajaa Atsüin Ashuku
Jeerü Anooipa'a Atu'ujeejachi-tü Atujuna
Awala'ata Awalapa'a Awareejaa Atu'u
Atunkaa Atuushi Atüjaa Jataa
Asichajaa Asirajaa Asoulajaa Asukaa
Awaüya, awaüye Asürülawaa Asüsiinaja Awastaa
Aya'lajaa Ayaleraa Ayataa Ayee
Ansülaa Antaa Apülapünaa Asepüü
Eejuu Eejirawaa Ee'irain Ee'iranajawaa
Awalaajaa Ashaittaa Ayouktaa Awalainse
Atulaa Atak, atek Asukajawaa Ayaataa
Anouktaa Ashanawaa Eipiraa Ejepüsee
Eemerawaa Ekirajaaya Eemioushi Emechi
Emeeja Eerüin Emi'ijaa Ejeerüjaa
Emia Ejejerawaa Ejepira Epijawaa
Epirajaa Epitanajaa Erü Eperaa
Ejerü Ejetaa Ejitaa Ejittawaa
Ewiija Ekaa Eke'ejaa aa'in Jekechi-tü
Ekerojiraa Ekerolaa Ekia Eetaa
Eewaa Eewaa ama'ana Eewain Ekiipala
Ekiisa Ekiraa Eimalawaa Ekii
Ekiipü'ü Ekiisholoin Eewawaa Einalu'u
Einase Eisalajaa Eisalawaa Eitajaa
Eiyaasü Ei'püse Eiyajaa Ekirajaa
Ekirajawaa Eküülü Eme'eraa E'e
Eme'erajawaa E'ichi Emeshi Eme'erainpala
E'ejena E'ejü Emeroloo Emetulu
Ji'rupu E'iija E'iita E'ikaa
E'ikajawaa E'ikawaa E'inaa E'ipa
E'ipou Emi'ira Emiraa Emiralaa
Epaya Epe'e Eperü'üi Emiriijaa
Amülie Epejawaa Eperulajaa E'iruku
E'iru'u E'itaa E'itawaa E'iyeise
E'iyou E'raa E'raajaa E'rajawaa
E'rajaa aa'u Epesajaa Epetaa Epi
Iipünaa Inküleenaiki Iisho Epettaa
Ichee Ichii Iita Iyaa
Iiwa Ipa Ipuoluu Iraa
Irama Irolu Isashii Isira
Isha Ishaa Ishi Ishoo
Iwaa Jaarü Jierü Ishii
Ittaa Ja'apü Ja'itaichi-rü-na Ja'iwaa
Jima'ai Ja'yaa Jooki Ja'yumulerü
Junaaya Jamaa Juya Jamaamaa
Ja'rai Jama'a Japülii Jawataa
Jayapa Je'yulu Jemeyuluu Jamü
Jamüche'e Jarai Jasai Jashichi
Jemiai Jashü'üwaa Jerulaa Jayeechi
Jeyuu Jawa'awaa Jiirü Jepirachi
Jintüi Ja'yumuu Jemeiwaa Josoo
Jotaa Jouja Yüüyutüii Jü'i
Ju'letaa Julenaa Jalia Juluu
Juriicha, juriichi Kaainjalaa Kaa'inwaa Kaa'ürüi
Kaasü Jemetaa Kaa'ula Kaarai
Kachonwaa Kachueera Kaasha Kaliina
Kaashapü Kanakiasü Kaatei Karalo'utapüle
Kaatselü Karatiiya Kachetaa Kasalajana
Kajaa Kashi Kakuaa Kakuuna
Ka'i Kakaliaa Kasipa Keesü
Kemion Kepein Ka'lee Kepeshuuna
Ka'ruwarai Koleejia Ka'wayuusee Komputatoora
Ka'yataa Kookooche'erü Kalapaasü Koperatiiwa
Kalapüi Kalekale Kalu'uwaa Kane'ewa
Kapülewaa Kaleena Kale'u Kamaneewaa
Kanüliaa Kapüü Karalo'uta Karateera
Kasa Kasaa Kasachiki Kasewaa
Kasipolüin Kasuwaa Kashüülaa Kataa
Katipirüin Katsüinwaa Katünaa Kaüsüü
Keejuwaa Katkousü Katto'ui Katünasü
Kawachiraa Keemaa Keenaa Kekiiwaa
Laa Lamuuna Laapi Lania
Lakayawaa Lotosheke'einrü La'walawaa Luusa
Lapü Laülaa Leeyataa Lotaa
Luta Laüktaa Leechi Lemütaa
Luma Luwopu Maa Maamalaa
Majayülü Maa aka Maraaja Maachon
Matsüinwaa Maa'ala Mayeinwaa Maa'awaa
Maa'inwaa Mee'era Mei Meinshi - Weinshi
Mekeerüü Maüna Maa'ulu Maalü
Maasi Maawüi Mekietsalü Mache'ewaa
Mekiisalü Maiki Meruuna Maittaa
Metkaalü Makataa Mi'iraa Ma'i
Malaa Miiroku Miyaasüü Mma
Müleka Miicho'u Ma'leiwa Mamainnaa
Mannuuya Manteeka Mapa Mapase
Mapüi Mapülewaa Mapüsaa Maralüü
Mariiyaa Mashale'e Naataa Naawa
Nala Ne'e Nnojo Na
Ojuntaa Namüna Nasa Nneerü
Nnojotsü Ojoitaa O'lojoo Ojojoo
O'onowaa Ojottaa O'oojoo Ojottowaa
Okolojoo Ojoyolowaa O'ula O'ulejaa
Ojujawaa Olojo Omocho Oora
Paasta O'unaa O'uwa O'ulakaa
Palitchon Paa'inwaa Palaa Palousa
Palaamüin Pansawaa Palaapüna Pirataa
Pali'i Piyula Petüroolia Palajana
Palastaa Pooporo Püreesapüle Püshichi
Pütchimaajatü Pejeewa Pülaasa Piantua
Perulaa Piamale Raawia Repüreesa
Rouya Riwoolü Ruluma Rüi
Roo Saamataa Saawana Sa'wai
Semaana Senkeyuu Shale Shalü'ütaa
Shiatapünaa Samulu Sarulu Sotsoluu
Suukala Siruma Shiimüin Susu
Siki Sirasiraa Süchi So'uka'i
Sümaiwamaajatü Shaakuma Sha'wataa Shitaa
Shikotaa Shunui Taashii Taata
Toomasü Shottaa Shunulii Toolo
Talataa Tottoolu Taya Tepichi
Tüitüi Ului Uuchimüin Uujolu
Uuchipünaa Uuchi Uwon Watuwaa
Wushu Wainma Wainpirai Wa'lee
Üttaa aa'in Waapünaa Walaashi Walekerü
Walirü Walashi Wanee Warulapai
Wanteera Warutta Waraittaa Wattapia
Wawaachi Waya Wayuuirua Yosu
Wanaawaa Wo'olu Yaawala Yapaa
Wayuunaiki Wiinnaa Yaawe Yooi
Yalayalaa Yarüttaa Yaletaa Yokutaa
Yolujaa Yootchon