Jump to content

Wt/guc/Pütchi jekennuu

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | guc
Wt > guc > Pütchi jekennuu
Püneekajaa tü pütchi pukumajaweeka
Jalaa Je'wee Yaawala Alaa
Ousinapa'a Atu'ujeejachi-tü Jaloouilii Sirasiraa
Atu'u Taashii Yalayalaa Jataa
Waya Awaüya, awaüye Ku'liki Tüitüi
Watuwaa Atak, atek Eemioushi Toomasü
Eerüin Shunulii Ejejerawaa Ejepira
Suukala Eke'ejaa aa'in Jekechi-tü Eetaa
Eewaa ama'ana Eewawaa Einalu'u Einase
Shottaa Kashuushira Eme'eraa E'e
Emeshi Eme'erainpala Emeroloo Emetulu
Ji'rupu E'ikawaa E'ipou Epaya
Epe'e Sarulu Amülie E'iru'u
E'itaa E'itawaa E'iyeise E'iyou
E'raajaa E'rajawaa E'rajaa aa'u Epesajaa
Epetaa Iipünaa Inküleenaiki Iisho
Epettaa Ichee Ichii Iita
Iyaa Ipuoluu Iraa Isashii
Isira Isha Ishaa Ishi
Sotsoluu Jaarü Jierü Ishii
Ja'itaichi-rü-na Ja'iwaa Ja'yuumüin Ja'yaa
Jooki Ja'yumulerü Junaaya Jamaamaa
Jama'a Jawataa Je'yulu Jemeyuluu
Jashichi Jemiai Jashü'üwaa Jerulaa
Jiirü Jepirachi Jintüi Ja'yumuu
Jemeiwaa Josoo Jotaa Yüüyutüii
Jü'i Jalia Juluu Kaa'inwaa
Kaa'ürüi Kaasü Kaa'ula Kaasha
Samulu Kaashapü Kanakiasü Kaatei
Karalo'utapüle Kaatselü Karatiiya Kajaa
Kakaliaa Kepein Ka'lee Ka'ruwarai
Ka'wayuusee Komputatoora Ka'yataa Kalapaasü
Koperatiiwa Kalapüi Kalekale Kalu'uwaa
Kane'ewa Kaleena Kale'u Kamaneewaa
Kanüliaa Kapüü Karateera Kasa
Kasaa Kasewaa Kasipolüin Kasuwaa
Kashüülaa Kataa Katipirüin Katsüinwaa
Katünaa Kaüsüü Keejuwaa Katkousü
Katünasü Kawachiraa Keemaa Keenaa
Kekiiwaa Lamuuna Laapi Lakayawaa
Lotosheke'einrü La'walawaa Laülaa Lotaa
Laüktaa Leechi Lemütaa Maa
Maamalaa Maa aka Maraaja Maachon
Maa'ala Maa'awaa Meinshi - Weinshi Mekeerüü
Maa'ulu Maalü Maasi Mache'ewaa
Mekiisalü Maittaa Makataa Ma'i
Miiroku Miyaasüü Müleka Mamainnaa
Mannuuya Manteeka Mapa Mapase
Maralüü Mariiyaa Mashale'e Naataa
Naawa Nala Ne'e Nnojo
Na O'ulejaa Paasta O'ulakaa
Paa'inwaa Shaakuma Pirataa Petüroolia
Tashi Püreesapüle Shikotaa Sümaiwamaajatü
Repüreesa Piraataa Püla'ana Piruwa
Wuna'apü Wuin Wo'olu Wui