Jump to content

Wq/tly/Tolışi yolon votə

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | tly
Wq > tly > Tolışi yolon votə

Template:Wq/tly/Əlifbo

 • Asp eğandə pambəsə, hə eğandə zambəsə.
 • Beari dim bənəy kaqi pətəkonə har çi peqətdə!
 • Bə sə çı bəlo omdə, sıxani fəşəlo omdə!
 • Bə bıhdoni rast əvo, be otəş bəvəşe!
 • Bə bandi sə vo bome, bə merdi sə ko bome!
 • Bəhi osmono qarde, bo kaqi tars bəvarde!
 • Bebəxti bə band ro qəte, hıriyan band eqəte.
 • Bə şıli peməsır, Xıdo koy əbıni zıne.
 • Bə zveləkəy siyo merd bəvoten.
 • Bo kuə aspi fuştə bıkə cıftə baha.
 • Bekorə mandesə, bışi bo dışmeni bır bıkırın!
 • Cohil nodinc bedə, bo cıni sınc kudə!
 • Cone səğe hisobe, məvot fılon kosibe!
 • Cəfo bıkəş, səfo bıvind!
 • Çaşdəxıl, vəşyən si əbıni, dave iyan yas pi əbıni!
 • Çımınki çımı sədə, ıştınki ıştı qədə!
 • Çaşıj kənosə bıbıy, nunış zonosə bəbe!
 • Çiki sıftə, çiki oxoy.
 • Çırkinə sərınco lırdov bome!
 • Çilə - çəvuşi otəşi zil əbıni!
 • Çaştə dızdisə bevəce!
 • Dılədə sır de nofi niyon bəbe!
 • Dıl heste bə dıli bənde, dıl heste bə zıli bənde!
 • Do bəştə vərz bəqıne!
 • Dodo yodo bekay, Xıdo yodo beməkə!
 • Dəqesi ləs bıqət, xoli tərs bəbıre!
 • Dızd bıbi, çaştə məbi!
 • De çamçə si nıbı, de lışte si nibəbe!
 • De ağılmandi sığ bıkırın, de nodoni nun məhə.
 • Dard dıdıvəye, ve pelovne, ve ebənışte!
 • Əğə nun bəşe, nokə con bəşe!
 • Əpiy i dim siyo, nıdəy dı dim siyo.
 • Fəşəlvoni cəv bə do bekardə!
 • Fələk bə bərdon dənıvıjə conon bə tumə dəndə!
 • Ğıyz omyədə çaş sı bedə, ğıyz emyədə quş sı bedə!
 • Hanvə bə nəğıli zu bome!
 • Həy dıvo mıstəco bəby, çərvodaron tum əbıriy.
 • Xıdo həj ( uloxış) zınəy, bəy şoxış nıdoy!
 • Iştə nomi bətı bəno, tıni sute - sute bəno!
 • Iştı kəy ruşnə bəçmı kə dəvətdəni!
 • Im ağıl tıku, ım dıvo bəyku, şımə boğ çiçə pebəte!
 • Im rúž tı bıvot, maşqi bətı bəvoten!
 • İnson de imoni, sıxan de zəmoni.
 • İnsoni kolə şıt diyə, kam de huştə bə cuş biyə.
 • Kıvolə jeni merd dıvolə bəbe!
 • Kıtı çənə fel zındə, morən ənə hıl zındə!
 • Kijə moə şıtıj diyə ni!
 • Kubız bıtojın bə vıl ebəqıne, qomuş bıtojın bə xıl !
 • Kanə voə şəpə əjənni.
 • Ku əve, bə i qılə çol dı kərə ebəqıne.
 • Qəv baha xok bəka, dim aybo ak bəka!
 • Qəvi çiç harde , bo dimi çı ayb?
 • Qon omyədə, sıvık rost bedə!
 • Qəqə con beşe, qılqıli xımo bə miyon beşe!
 • Qələ sıpəy, nə bahay, nə bədoy!
 • Qitəkəy voş bəpiye, ro əkəy hışki!
 • Qandımi volə bəhə, xəməndə sımə baha!
 • Lampə ıştə poy ruşnə əkəni!
 • Nısyə qəp, nısyə ğədo, sədoji nağd bədo!
 • Ovşımə şəvi ku kəçəli sədə sıbıjone bəka.
 • Pambə de pəxıli rə nəm bəqəte!
 • Pandini bə yod oqəte, nodoni bə bod oqəte!
 • Potşo dəvən pavo nəvdə!
 • Rıvosi dim bəbi, bə rúž əvoy bə di!
 • Sıxan heste xılxədə, sıxan heste xəlxədə!
 • Si bə siy maç bəje, vəşi bə vəşi ğıç bəje!
 • Sıxan ğıyziku tel bəbe, sıpə vəşiku dəl bəbe.
 • Sıpə ıştə quşi bıbıriku bətarse.
 • Satmə nəhə nibəqıne!
 • Səfe bə morə dumi xıynə bəno!
 • Səfe damə nıbu, əvən qıləy şəxs bəbe!
 • Səj pandonə, kəj ovdonə!
 • Sığ peqət oşko, sə bıqət oşko, tı boçi noledəş?
 • Sığ - sıği kutisə divo bəbe!
 • Şıli po nıqəte, səfe ro nıqəte!
 • Şəğol heste qədə jəydə, neçi nom beşə!
 • Tıle - tıle ru bəbe, çaşte - çaşte du bəbe!
 • Təyələvə oməlovın, siələvə dəməlovın!
 • Təyə ləvə çı zındə həlol - həromi?
 • Təyə kisə kıçono bəmande!
 • Təyə huşə səy bə pe bəqəte!
 • Vəşyəni i sor dəbəkəşe, mınnətış si sor dəbəkəşe!
 • Vəşyəni luz si bəbe, çaş si nibəbe!
 • Vəşiyə kijə hanədə çinə bəvinde!
 • Voy jə qandımi mıştəri ku bəbe!
 • Veəzın ve bəkəşe!
 • Ve nıfinəkə dıvo əməsni.
 • Voə ve bə sori bar ve bəbe.
 • Voə beşe bə band, şəkə be.
 • Yolə cılmə xırtədə bəmande!
 • Zımıstoni anbonə tohoston pur bəkan!