Wq/syc/ܦܪܝܕܘܢ ܐܬܘܪܝܐ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܦܪܝܕܘܢ ܐܬܘܪܝܐ
ܦܪܝܕܘܢ ܐܬܘܪܝܐ

ܦܪܝܕܢ ܒܝܬ ܐܒܪܐܡ ܐܬܩܪܝܐ‏ (1891 - 1926) ܐܣܝܐ ܘܦܘܠܛܝܩܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܫܪܒܫ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܐܝܪܢ. ܘܫܬܐܣ ܥܡ (ܒܢܝܡܝܢ ܐܪܣܢܣ) ܘ (ܒܒܐ ܒܝܬ ܒܪܗܕ ܐܠܪܗܐܢ) ܓܒܐ ܫܘܬܦܝܐ ܐܬܘܪܝܐ (ܓܒܐ ܦܘܠܛܝܩܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܩܕܡܝܐ). ܐܦܩ ܡܓܠܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܡܢ ܡܬܐܡܪܢܘܬܗ[edit | edit source]

ܟܘܠ ܡܢ ܕܦܠܚ ܠܐܘܡܬܗ ܐܦܢ ܕܢܚܬ ܠܩܒ݂ܪܐ ܒܕ ܕܟ݂ܪܝ ܫܡܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܠܕܪܐ.

ܢܹܫܪܵܐ ܕܬܚܘܼܡܵܐ[edit | edit source]

ܝܵܐ ܢܹܫܪܵܐ ܕܬܚܘܼܡܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓܵܘ ܛܝܪܐ
ܦܬܘܿܚܠܗܘܿܢ ܓܘܠܦܵܢܘܼܟܼ ܕܦܵܪܚܹܢ ܠܗ̇ܝ ܛܝܵܪܹܐ
ܠܵܐܘܼܪܡܝܼ ܘܡܵܘܨܘܠ ܘܬܹܪܘܵܝ ܒܲܪܘܵܪܹܐ
ܕܦܵܪܩܹܢ ܠܹܡܠܵܬܝـܼ ܐܵܬܘܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ
ܓܵܘ ܢܹܢܘܗ ܒܨܵܠܹܢ ܐܘܼܦ ܨܠܘܿܬܵـܐ ܡܨܵܠܹܢ
ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܡܝ ܡܢ ܦܲܓܼܪܝܼ ܘܕܹܡܝܼ
܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀
ܫܥܘܿܫ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܠ̈ܦܵܢܘܼܟܼ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܢܚܵܫܵܐ
ܘܣܛܝܼ ܠܵܩܵܕ̄ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܥܹܩܘܼܝ ܘܚܲܫܵܐ
ܣܵܚܒܹܪܹܬ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܙܲܚܡܵܐ ܒܦܠܵܫܵܐ
ܕܕܒ̣ܝܼܚܵܐ ܝ̄ܠܹܗ ܚܲܝ̈ܐ ܩܵܐ ܐܵܬܘܼܪ ܣܲܒ̣ܬܵـܐ
ܠܕܟܼܵܪܵܐ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ ܒܹܕ ܕܵܪܹܢ ܫܠܵܡܵܐ
ܥܲܠ ܩܲܒ̣ܪܹܗ ܒܝܵܡܹܢ ܠܕܒܼܲܚܬܵـܐ ܕܓܵܢܵܐ
܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀
ܗܲܪ ܚܙܹ ܐܠܘܿܟܼ ܕܡܛܹܠܝܼ ܠܢܝܼܫܘܿܟܼ ܥܹܠܵܝܵܐ
ܝܵܐ ܢܹܫܪܵܐ ܕܚܘܼܡܵܐ ܘܕܙܵܒܐ ܥܹܠܵܝܵܐ
ܪܲܦܹܬ ܠܝܼ ܠܟܹܐܦܵܐ ܕܠܵܐ ܖ̈ܚܡܹܐ ܠܩܵܝܵܐ
ܕܡܵܝܬܹܢ ܐܲܝܟܼ ܕܹܒ̣ܚܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܥܲܬܝܼܩܬܵـܐ
ܥܲܠ ܡܲܪܙܵܐ ܕܙܵܒܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܼܪ ܣܵܒܼܵــــܐ
ܛܵܡܪܹܬܠܝܼ ܐܵܢܵܐ ܡܒܵܬ̄ܪ ܕܒܼܲܚܬܵـܐ ܕܓܵܢܵܐ
܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀܀
ܩܵܐ ܒܢܘܼܢ̈ܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܡܲܚܙܹܬܠܵܗ̇ ܩܲܒ̣ܪܝܼ
ܠܛܲܢܵܢܵܐ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܚܲܒ̣ܪܝܼ
ܚܘܼܫ ܚܵܙܹܐ ܠܕܐܵܗܵܐ ܒܹܐ ܩܵܝܪܵܬ ܕܵܘܪܝܼ
ܕܦܵܪܹܩ ܠܡܠܵܬܘܼܗܝـ ܕܘܪܕܹܫܬܵـܐ ܘܣܢܝܼܩܬܵܐ
ܥܲܠ ܩܲܒ̣ܪܵܐ ܙܥܘܼܪܬܵـܐ ܬܚܘܿܬ ܪܘܡܬܵܐ ܚܘܲܪܬܵـܐ
ܪܲܦܝܼܬܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܒܡܵܟܵܦܬܵـܐ ܕܪܹܫܵܐ