Wq/syc/ܥܒܕܝܝܫܘܥ ܨܘܒܝܐ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܥܒܕܝܝܫܘܥ ܨܘܒܝܐ


ܡܪܝ ܥܒܕܝܝܫܘܥ ܕܨܘܒܐ ܗܘܐ ܬܐܘܠܘܓܝܐ ܘܘܡܠܫܢܢܐ ܘܡܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܘܐܪܡܢܝܐ.

ܐܬܘܬܐ (ܙ) (ܨ) (ܫ)[edit | edit source]

ܣܒܪܐ ܕܣܘܟܝ ܡܣܒܪܢܐ ܘܡܚܣܢܐ ܕܡܣܟܠܢܐ
ܒܣܘܡܣܡ ܟܣܝܘܬ ܣܡܡܢܐ ܣܡܣܡ ܠܣܓܕܝܟ ܡܣܟܢܐ
ܐܣܪܝ ܣܘܟܠܐ ܟܣܝܐ ܟܣܝܬ ܐܘܣܝܟ ܕܟܣܝܐ
ܒܡܬܦܪܢܣܢܝܟ ܡܣܠܝܐ ܕܢܣܩܘܢ ܠܣܟܐ ܕܡܣܩܢܐ
ܒܐܣܦܘܓܟ ܣܒܪܢ ܣܪܗܒ ܣܚܝ ܡܣܝܒܐ ܕܣܢܐܐ ܣܝܒ
ܘܒܢܣܝܘܢ ܕܣܓܝ ܡܣܪܗܒ ܢܚܡܣܢܘܢ ܘܢܣܒܗܘܢ ܠܡܚܣܢܐ
ܓܪܣܐ ܚܣܡܐ ܢܬܬܣܝܓ ܒܣܝܓ ܕܠܚܘܣܢܟ ܣܝܓ
ܘܚܣܝܢܘܬ ܚܣܡܗ ܬܬܣܝܓ ܒܣܩܘܒܠܝܘܬ ܣܘܥܪܢܐ
ܕܣܒܪܢ ܠܦܘܪܢܣܟ ܕܣܓܝܕ ܘܣܟܝܢ ܠܣܘܝܥܟ ܕܣܗܝܕ
ܐܣܓܐ ܐܣܢܐ ܘܣܪܝܕ ܒܣܚܪܬܢ ܕܣܓܘ ܣܘܪܚܢܐ
ܗܪܣܝܣ ܕܒܦܘܪܣܗ ܢܣܒܢ ܣܟܐ ܡܣܝܟܢܐ
ܘܣܘܣܝܐ ܕܒܡܣܝܒܪܢܘ ܘܦܘܪܢܣܐ ܡܣܝܥ ܣܢܝܩܘ
ܦܪܢܣ ܠܣܟܠܘܬ ܙܒܐܣܝܘ ܣܥܘܪ ܠܣܕܪܝܢ ܡܬܢܣܝܢܐ.


ܐܬܘܬܐ (ܕ) (ܩ)[edit | edit source]

ܩܠܐ ܕܩܢܛܐ ܩܡܬ ܠܡܩܪܐ ܠܡܩܒܠܢܐ:
ܕܢܩܠ ܝܘܩܪܐ ܕܩܛܝܪܢܐ ܡܩܪܒܢܐ.
ܐܩܬ ܘܩܪܝ ܒܩܝ ܩܪܘܝܐ ܡܬܩܪܒܢܐ:
ܘܪܘܩ ܣܪܝܩܬܐ ܘܠܩܢܝܢܐ ܡܬܥܪܩܢܐ.
ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܥܩܘܪ ܥܩܪܐ ܕܡܩܝܡܢܐ:
ܘܩܢܝ ܩܘܫܬܐ ܕܒܩܕܝܫܐ ܡܝܩܢ ܝܘܩܢܐ.
ܕܘܩܐ ܐܩܝܡ ܠܩܘܕܫܐ ܩܝܡܐ ܡܬܩܝܡܢܐ:
ܘܩܒܠ ܩܠܝܕܐ ܕܒܛܪܩܠܝܢܐ ܫܩܠ ܦܘܩܕܢܐ.
ܘܠܩܫܝܬܐ ܘܠܥܣܩܬܐ ܒܩܠ ܫܘܒܩܢܐ:
ܫܩܘܠ ܘܠܛܪܩܐ ܩܦ ܘܐܬܩܕܫ ܒܡܩܕܫܢܐ.
ܙܩܘܬ ܩܒܘܬܐ ܒܠܐܩܝ ܦܣܩܐ ܕܡܬܩܢܢܐ:

ܐܬܘܬܐ (ܙ) (ܟ) (ܣ)[edit | edit source]

ܨܐܪ ܨܠܡܐ ܕܨܠܡ ܨܠܡܢ ܒܨܠܡ ܨܠܡܗ
ܨܒܝ ܒܨܠܘܬܗ ܙܨܘܬ ܠܨܘܚܬܗ ܘܐܣܛܒܚ ܒܨܘܡܗ
ܐܨܡܚ ܨܡܚܐ ܕܦܨܝܚܘܬܐ ܨܝܕ ܦܪܨܘܦܗ
ܘܒܬܨܒܝܬ ܕܨܒܬܐ ܡܨܒܬܐ ܨܠܬ ܨ ܝܨܪܗ
ܒܨܘܪ ܨܘܚܝܬܗ ܨܪܘܦ ܨܥܠܘܬܗ ܘܨܥܝܪܘܬܗ
ܕܒܢܨܝܚܐ ܕܢܨܚܘ ܢܨܕ ܒܚܠܝܨܘܬܗ
ܓܥܝܨܐ ܨܥܪܗ ܪܒܘܨ ܕܢܨܛܒܬ ܒܡܨܛܒܬܘܬܗ
ܘܠܨܒܝܢܗ ܐܠܘܨ ܕܢܨܒܐ ܒܬܪܝܨܘܬܗ
ܕܨܝܪ ܒܨܠܝܒܐ ܢܦܨ ܦܨܗ ܠܐܠܝܨܘܬܗ
ܘܒܢܨܚܢܗ ܕܘܨܐ ܨܝܒ ܠܨܠܝܠܘܬܗ
ܗܨܢܝܐ ܡܨܛܕܝܢܐ ܕܒܡܨܕܪܘܬܗ
ܨܠܐ ܠܨܥܠܐ ܨܒܐܘܬ ܨܘܠܗ ܠܨܥܝܠܘܬܗ
ܘܚܨܪܐ ܕܩܨܦ ܒܨܡܕܝ ܨܒܬܐ ܕܨܠܡܢܘܬܗ
ܬܪܨ ܘܥܨܝ ܕܢܕܘܨ ܘܢܬܦܨܚ ܒܡܬܪܨܘܬܗ.

ܐܬܘܬܐ (ܕ) (ܚ)[edit | edit source]

ܚܘܒܐ ܪܚܝܡܐ ܘܫܒ̣ܝܚܐ: ܘܚܣܝܐ ܘܚܠܝܐ ܘܢܨܝܚܐ.
ܚܨ ܘܚܬܚܬ ܡܚܫܬܝ ܒܪܬܚܐ: ܕܐܚܘܐ ܫܘܒ݂̣ܚܗ ܡܫܒܚܐ.
ܐܚܝܕ ܚܘܒܐ ܐܘܚܕܢܐ: ܪܘܚܢܐ ܘܡܬܚܙܝܢܐ.
ܘܡܚܕܪ ܒܚܠܐ ܡܢܨܚܢܐ: ܚܘܕܪܐ ܕܣܘܘܚܐ ܚܫܚܐ.
ܒܬܚܙܡܗ ܪܚܡ ܘܡܚܒ̣ : ܘܡܚܠ ܡܚܝܠܐ ܕܬ̣ܚܒ̣.
ܘܒ̣ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܢܚܒ̣ : ܒܚܠ ܚܘܘܝܐ ܕܫܠܝܚܐ.
ܓܣܚܘܢ ܒܦܚܡܗ ܕܚܣܝܢ ܚܓ: ܘܒ̣ܬܚܬܘܪܘܗܝ ܡܬܚܢܓ̣.
ܘܒ̣ܪܚܡܬܗ ܚܙܘܗ̣ ܚܪܓ̣ : ܘܚܕܝ ܘܚܕܝ ܠܕܠܝܚܐ.
ܕܫܘܚ ܒܚܩܠܗܐܬܚܝܕ: ܒܪܚܝܡܘܬܗ ܘܐܬܚܙܝ ܚܕ.
ܘܕܚܣܪܗ ܚܒ̣ ܘܐܬܚܣܕ: ܘܐܚܢܦ ܘܚܣܡ ܒܚܘܝܚܐ.
ܗܘ ܐܨܚ ܠܡܬܚܟܡܢܗ: ܨܚܚܐ ܕܚܟ̣ܡܐ ܒܚܘܣܢܗ.
ܘܐܚܓܝ ܚܓܐ ܠܢܨܚܢܗ: ܕܢܢܚܘܐ ܚܘܬܪܗ.

ܐܬܘܬܐ (ܛ)[edit | edit source]

ܛܘܒܐ ܛܘܒ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܛܒ̣ܐ ܘܡܛܐܒ̣ܢܐ:
ܠܕܪܗܛܘ ܒܐܣܛܪܛ ܘܐܣܛܕܝܘ ܕܛܒ̣ ܛܐܒ̣ܬܢܐ ܼ
ܐܛܢ ܡܠܝ̈ܛܐ ܒܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܡܛܗܡܢܐ:
ܘܛܥܢܘ ܛܥܢܐ ܕܡܛܐܒ̣ ܘܡܫܝܛ ܠܡܫܝܛܢܐ ܼ
ܒܛܒܐ ܕܛܒ̣ܬܐ ܕܒܛܪ̈ܩܠܝܢܐ ܘܒ̣ܫܘܠܛܢܐ:
ܐܠܗܛ ܣܛܡ ܠܕܛܥܡܘ ܛܥܡܐ ܐܣܘܡܛܢܐ ܼ
ܓܠܛܝ̈ܐ ܛܢܘ ܘܐܛܗܡܝܗܘܢ ܒܡܛܟܣܢܐ:
ܘܡܪ݀ܗܛܝܗܘܢ ܘܫܘܠܛܢܝ̈ܗܘܢ ܛܥܘ ܒܛܢܢܐ ܼ
ܕܐܓܒܼܛܝ̈ܐ ܫܛܘ ܛܡܐܘܬܐ ܕܡܫܚܛܢܐ:
ܛܒܪܝ̈ܢܐ ܘܐܣܛܘܐܝܩ̈ܘ ܢܛܪ ܚܘܠܛܢܐ ܼ
ܗܪܛܘ ܒܬܐܛܪܘܢ ܕܛܘܒܼܬܢܘܬܐ ܕܛܒ̈ܐ ܡܛܢܐ:
ܠܛܪܕ ܠܒܛ ܛܥܝܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܬܛܦܝܣܢܐ.