Wq/syc/ܢܪܣܝ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܢܪܣܝ

ܢܪܣܝ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܐܣܘܪܝܝܐ ܡܫܡܗ̈ܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܩܪܝܬܐ ܕܥܝܢ ܕܘܠܒܐ ܗܝ ܕܩܪܝܒܬܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܘܗܕܪܐ. ܘܫܬܐܣ ܡܕܪܫܬܐ ܕܢܨܝܒܢ ܘܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܠܗ. ܫܢܝ ܡܢ ܚܝܐ ܙܒܢܢܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܨܝܒܢ ܘܣܡ ܒܥܕܬܐ ܕܛܥܢܬ ܫܡܜ.

ܘܡ݂ܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܡܪܝ ܢܪܣܝ ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ:

ܡܐܡܪܐ ܫܒ݂ܥܣܝܪܝܐ ܥܠ ܦܘܫܩ ܐ݇ܪ̈ܙܐ[edit | edit source]

(ܓ) ܒܐ݇ܪ̈ܙܝ ܥܕ݁ܬܐ ܗܪܓܘ ܚܘܫܒܝ̈ ܐ݇ܪܙܢܐܝܬ: ܘܨܒܝܬ ܕܐܓܠܐ ܗ݇ܪܓܐ ܕܠܒܐ ܒܡܠܬܐ ܕܦܘܡܐ* ܒܡܠܬܐ ܕܦܘܡܐ ܨܒܝܬ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܪܒܘܬܗܘܢ: ܘܒܦܬܓܡ̈ܐ ܐܨܘܪ ܨܠܡܐ ܕܫܒܝܚܘܬܗܘܢ* ܒܫܒܝܚܘܬܗܘܢ ܐܨܕ ܡܕܥܝ ܩܛܝܢܐܝܬ: ܘܐܚܕܢܝ ܙܘܥܐ ܘܐܪܦܝ ܫܒܩܢܝ ܕܠܐ ܣܥܘܪܘ* ܕܠܐ ܣܥܘܪܘ ܦܫܬ ܩܡܬ ܡܼܢ ܒܘܠܗܝܐ: ܘܫܪܝܬ ܕܐܩܥܐ ܚܫܝܫܐܝܬ ܥܡ ܒܪ ܐܡܘܨ* ܥܡ ܒܪ ܐܡܘܨ ܝܗܒܝܬ ܘܝܐ ܠܩܢܘܡܝ ܛܡܐܐ: ܕܒܛܡܐܘܬܗ ܐܨܕ ܡܕܥܗ ܒܐ݇ܪ̈ܙܝ ܡܪܗ* ܒܗܠܝܢ ܗܪܓܬ ܘܒܕܚܠܬܐ ܠܒܣܬܪܝ ܗܦܟܬ: ܘܪܘܚܐ ܒܪܡܙܗ ܠܒܒܢܝ ܕܐܥܘܠ ܠܩܕܘܫ ܩܘܕܫ̈ܐ* ܠܩܕܘܫ ܩܘܕܫ̈ܐ ܕܐ݇ܪ̈ܙܐ ܫܒܝܚ̈ܐ ܝܗ݇ܒ ܠܝ ܕܐܥܘܠ: ܘܐܓܠܐ ܫܘܦܪܐ ܕܫܒܝܚܘܬܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐ݇ܪܙܐ* ܬܐ ܟܝܬ ܡܟܝܠ ܐܘ ܒܪ ܐ݇ܪܙܐ ܐܠܗܝܐ: ܫܡܥ ܬܫܥܝܬܐ ܬܗܝܪܬ ܡܠ̈ܐ ܕܐ݇ܪ̈ܙܝ ܥܕܬܐ* ܐ݇ܪܙ ܠܝ ܐ݇ܪܙ ܠܝ ܐ݇ܪܙ ܠܝ ܘܠܕܝܠܝ ܢܒܝܐ ܩܥܐ: ܒܗܘܢܐ ܡܟܝܠ ܫܡܥܝܗܝ ܠܐ݇ܪܙܐ ܕܡܬܒܕܩ ܠܟ* ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܐ݇ܪܙܐ ܗܢܐ: ܕܓܡܪ ܟܗܢܐ ܒܓܘ ܒܝܬ݂ ܩܘܕܫܐ ܐ݇ܪܙܢܐܝܬ* ܐ݇ܪܙܢܐܝܬ ܨܝܪܐ ܥܕܬܐ ܐ݇ܪ̈ܙܐ ܫܒܝܚ̈ܐ: ܘܐܝܟ ܕܒܝܘܩܢܐ ܡܚܘܝܐ ܠܟܠܢܫ ܗܢܝܢ ܕܗܘܝ̈* ܗܢܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܡܘܬܗ ܕܒܪܐ ܒܐ݇ܪ̈ܙܐ ܡܥܗܕܐ: ܘܐܦ ܠܩܝܡܬܗ ܕܡܼܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܥܝܢ ܟܠ ܓܠܝܐ* ܐ݇ܪܙܐ ܡܪܙܙ ܗܘ ܡܐ ܕܗܘܐ ܘܗܘ ܡܐ ܕܗܘܐ: ܘܥܕܬܐ ܠܗܘ ܡܐ ܕܗܘܐ ܡܪܙܙܐ ܒܐ݇ܪ̈ܙܝܗ݁ ܒܠܚܘܕ* ܥܕܬܐ ܡܪܙܙܐ ܐ݇ܪ̈ܙܝܗ݁ ܒܣܬܪܐ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܐ: ܘܓܡܪ ܟܗܢܐ ܐ݇ܪܙܢܐܝܬ ܒܓܘ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ* ܠܝܠܕܝ̈ܗ݁ ܘܒܢܝ̈ܗ݁ ܥܡܝ̈ܕܐ ܪ̈ܫܝܡܐ ܡܒܣܡܐ ܒܠܚܘܕ: ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܒܐ݇ܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܣܓܝ̈ܕܐ ܕܓܡܪܐ* ܒܕܓܘܢ ܩܥܝܐ ܨܝܕ ܫܡܘܥ̈ܐ ܒܝܕ ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܕܢܪܟܢܘܢ ܪܫܐ ܘܢܣܒܘܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܟܗܢܘܬܐ(ܐ)܀ ܐܲܪܟܸ݁ܢܘ ܪܹܫܟ݂ܘܿܢ ܐܘܿ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܥܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܩܲܒܸ݁ܠܘ ܒܘܼܪܟ݁ܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܣܝܵܡܝܼܕܹܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ* ܘܡܼܢ ܕܐܸܬ݂ܒܲܪܲܟ݂ܘ ܗܵܘܹܐ ܠܘܵܬ݂ܗܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܕܟ݂ܠ ܕܠܵܐ ܫܩܝܼܠ ܠܵܗ݁ ܡܲܥܡܘܿܕ݂ܝܼܬ݂ܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܡܸܟܵܐ* ܙܸܠܘ ܠܵܐ ܥܡܝܼܕܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܸܫܬܵܘܬ݁ܦܘܼܢ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ: ܕܲܠܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ ܦܣܝܼܣ ܠܲܡ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܠܡܸܫܬܵܘܬܵܦܘܼ* ܬܘܼܒ݂ ܒܲܪ݇ܬ݂ ܩܵܠܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܲܙܢܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܕܟ݂ܠ ܕܠܵܐ ܩܲܒܸ݁ܠ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܢܹܐܙܲܠ ܡܸܟܵܐ* ܘܟ݂ܠ ܕܬ݂ܵܒ݂ ܘܲܦܢܵܐ ܡܼܢ ܗܹܪܹܣܝܼܣ ܙܠܝܼܡܲܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ: ܥܲܕ݂ ܡܸܬ݂ܪܫܸܡ ܠܵܐ ܢܸܫܬܵܘܬܲܦ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܲܝ ܥܹܕ݁ܬ݂ܵܐ* ܟܠ ܬܘܼܒ݂ ܕܲܟ݂ܦܲܪ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܘܲܦܢܵܐ ܠܫܸܕܬܹܗ: ܥܲܕ݂ ܡܸܬ݂ܚܲܣܸܐ ܒܪܘܼܫܡܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܠܵܐ ܢܸܫܬܵܘܬܲܦ* ܬܘܼܒ݂ ܒܲܪ݇ܬ݂ ܩܵܠܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܛܲܟ݂ܣܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ: ܕܟ݂ܠ ܕܠܵܐ ܢܵܣܸܒ݂ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܡܸܟܵܐ* ܟܠ ܕܐܸܬ݁ܬܲܚܸܡ ܡܼܢ ܟܵܗܢܘܼܬ݂ܵܐ ܘܲܟ݂ܠܸܐ ܕܢܸܣܲܒ݂: ܘܠܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬ݂ܩܲܪܒ݂ܝܼܢ ܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ ܕܲܢܦܘܼܫ* ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܟ݂ܠܸܐ ܡܼܢ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܸܣܲܒ݂: ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܕ݂ܘܼܟ݁ܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܵܗ݁ ܡܸܬ݂ܩܲܪܒ݂ܝܼܢ ܦܣܝܼܣ ܠܹܗ ܕܲܢܩܘܼܡ* ܟܪܝܼܗܵܐ ܕܠܵܐ ܚܠܝܼܡ ܘܡܼܢ ܐܵܢܢܩܹܐ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܠܡܸܣܲܒ݂: ܐܵܦܠܵܐ ܒܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬ݂ܩܲܕܫܝܼܢ ܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ ܕܲܢܩܘܼܡ* ܢܵܦܩܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܓܵܘ ܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܚܲܫܝܼܫܵܐܝܼܬ݂: ܘܐܵܠܹܝܢ ܩܵܝܡܝܼܢ ܒܐܸܒ݂ܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܥܹܕ݁ܬܵܐ* ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܝܵܗܒ݁ܝܼܢ ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܢ ܒܗܵܘܿ ܒܘܼܣܵܡܵܐ: ܘܝܵܗܒ݁ܝܼܢ ܘܵܝܵܐ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܦܘܼܪܫܵܢܗܘܿܢ* ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܨܵܝܪܵܐ ܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܡܲܦܲܩܬܵܗ݁: ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܢܵܦܩܝܼܢ ܠܗܵܘܿ ܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܓܹܗܲܢܵܐ* ܚܙܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫ ܢܲܚ̈ܬܹ݁ܐ ܕܫܘܼܒ݂ܚܵܐ: ܘܲܦܩܲܕ݂ ܘܐܲܣܪܘܼܗܝ ܘܐܲܦܩܘܼܗܝ ܠܚܸܫܟܵܐ ܗܵܘܿ ܒܲܪܵܝܵܐ* ܐܵܦ ܗܝܸ ܥܹܕܲܬܵܐ ܒܵܨܝܵܐ ܟܸܢܫܹ̈ܝܗ݁ ܒܥܸܕܵܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܠܵܐ ܡܨܲܒܲܬ݂ ܒܢܲܚ̈ܬܹ݁ܐ ܕܟܲ̈ܝܵܐ ܠܒܲܪ ܫܵܕ݂ܝܵܐ ܠܹܗ* ܒܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܘܝܵܐ ܩܥܵܬ݂ܵܐ ܨܹܝܕ݂ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ: ܕܢܹܐܙ݇ܠܘܼܢ ܢܸܚܙܘܿܢ ܬܲܪ̈ܥܲܝ ܥܹܕܬܵܐ ܘܢܸܙܕܲܗܪܘܼܢ ܒܗܘܿܢ* ܙܸܠܘ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ ܚܙܵܘ ܒܲܚܦܝܼܛܘܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܲܠܒܲܪ: ܕܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܢܸܥܘܿܠ ܡܼܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܵܬ݂ܵܐ* ܥܲܠ ܝܲܕ݂ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܩܵܝܡܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܓ݂ܝܼܪܹ̈ܐ: ܟܲܕ݂ ܠܵܐ ܡܫܵܘܬ݁ܦܝܼܢ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܲܝ ܥܹܕ݁ܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ* ܠܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬ݁ܕܟܲܪ ܒܪܵܐ ܐܵܣܘܿܛܵܐ ܕܦܲܪܲܚ ܢܸܟ݂ܣܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܫܐܸܠ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܓ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܡܲܟ݁ܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ݂(ܐ)* ܪܘܼܓ݂ܙܵܐ ܘܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܢܲܥܒܲܪ ܡܸܢܲܢ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܘܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܝܼܫܘܿܥ ܕܡܸܬ݁ܕܒܲܪ ܠܡܵܘܬܵܐ ܡܸܛܠܵܬܲܢ(ܒ)* ܠܚܲܫܵܐ ܢܵܦܸܩ ܒܦܝܼܢܟ݂ܵܐ ܘܟ݂ܵܣܵܐ ܥܲܡ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ: ܒܦܝܼܢܟ݂ܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܒܟ݂ܵܣܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܡܵܘܬܹ݁ܗ* ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܡܵܘܬܹ݁ܗ ܗܵܠܹܝܢ ܛܵܥܢܝܼܢ ܥܲܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܣܵܡܘܼܗܝ ܘܚܲܦܝܘܼܗܝ ܛܲܦܸܣܘ ܩܒ݂ܘܼܪܬܹ݁ܗ(ܓ)* ܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܝܹ̈ܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܲܫܹܗ ܕܲܒ݂ܪܵܐ* ܡܼܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܐܸܫܬܲܡܲܫ ܗ݇ܘܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܹܗ: ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܦܲܓ݂ܪܹܗ ܕܚܵܐܸܫ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ(ܕ)* ܥܵܐܠܝܼܢ ܡܹܟܹ݁ܝܠ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒܙܵܘܚܵܐ ܠܓ݂ܵܘ ܒܹܝܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܩܵܝܡܝܼܢ ܬܲܡܵܢ ܒܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܘܦܲܐܝܘܼܬ݂ ܗܸܕ݂ܪܵܐ* ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܦܪܝܼܫ ܕܢܸܗܘܸܐ ܓܵܡܲܪ ܗܵܝ݁ ܕܸܒ݂ܚܬ݂ܵܐ: ܝܘܼܩܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܛܥܝܼܢ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ* ܡܵܪܲܢ ܫܲܡܸܫ ܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܠܲܢ ܘܠܲܐܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܒܹܗ ܒܐܸܣܟܹ݁ܡܵܐ ܡܫܲܡܸܫ ܟܵܗܢܵܐ ܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܵܐ* ܫܡܲܥ ܐܘܿ ܟܵܗܢܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܡܲܛܝܼܬ݁ ܡܸܛܠ ܕܲܪܓ݂ܵܟ: ܘܙܘܼܥ ܡܼܢ ܡܵܪܵܟ ܘܝܲܩܲܪ ܕܲܪܓ݂ܵܟ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܦܐܸܐ ܠܹܗ* ܚܙܝܼ ܕܐܸܬ݂ܥܲܠܝܬ݁ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܣܪ̈ܵܦܹܐ: ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܟܝܵܢܵܐ ܗܘܸܝ ܒܕ݂ܘܼܒܵܪܲܝܟ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܦܐܸܐ ܠܵܟ* ܚܙܝܼ ܕܐܸܬ݂ܗܲܝܡܲܢܬ݁ ܠܲܡܦܲܪܢܵܣܘܼ ܓܲܙܲܝ̈ ܡܵܪܵܟ: ܗܘܝܸ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܪܸܫܝܵܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܦܩܝܼܕ݂ ܐܲܢ݇ܬ݁* ܒܗܵܢ ܐܸܣܟܹ݁ܡܵܐ ܩܵܐܸܡ ܟܵܗܢܵܐ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܘܠܲܝܬ݁ ܠܵܗ݁ ܦܸܚܡܵܐ ܠܗܵܝ݁ ܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܵܗ݁ ܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂* ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܒ݂ܒܹܝܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܨܲܠܡܵܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢ: ܕܗܵܢܘܿܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܠܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܬܵܐ ܐܸܬ݂ܘܲܥܲܕ݂ܘ ܗ݇ܘܵܘ(ܐ)* ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܗ݇ܘܼ ܕܩܲܒ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ: ܘܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܕܲܚܢܝܼܛ ܘܲܩܒ݂ܝܼܪ* ܐܵܦ ܫܘܿܫܸܦܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡܛܲܦܸܣ: ܕܟܹܐܦܵܐ ܚܬ݂ܝܼܡܲܬ݂ ܒܥܸܙܩܲܬ݂ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܩܲܣܛܘܼܢܵܪܹ̈ܐ* ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܟܵܐ ܘܡܸܟܵܐ ܩܵܝܡܝܼܢ ܘܡܲܟ݁ܫܝܼܢ: ܐ݇ܪܵܙ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܡܼܢ ܐܸܣܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܵܦ ܡܼܢ ܪܸ̈ܓ݂ܠܵܘܗܝ* ܘܟ݂ܠ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ ܡܕܲܝܠܝܼܢ ܩܵܝܡܝܼܢ: ܕܡܘܼܬ݂ܵܐ ܨܵܝܪܝܼܢ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܲܕ݂ܪܘܼܗܝ ܠܩܲܒ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ* ܐܵܦ ܒܹܝܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܨܵܐܲܪ ܕܓܲܢܲܬ݂ ܝܵܘܣܸܦ: ܕܲܪܕ݂ܵܘ ܡܸܢܵܗ݁ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ ܘܲܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ* ܒܛܲܟ݂ܣܵܐ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܛܘܼܦ̮ܣܵܗ݁ ܕܗܵܝ݁ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ: ܕܥܲܠ ܠܵܗ݁ ܡܵܪܲܢ ܘܡܲܥܸܠ ܥܲܡܹܗ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܚܡܵܘܗܝ* ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܹܗ ܣܓ݂ܝܼܕ݂ܵܐ ܐ݇ܪܵܙ ܗܵܘܿ ܬܪܘܿܢܘܿܣ ܕܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܹܗ: ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܡܸܬ݂ܚܙܹܐ ܠܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ* ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܬܲܚܬ݁ ܘܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܥܸܠ ܩܲܢܟܹ݁ܐ ܡܪܲܙܙܵܐ: ܡܥܲܗܸܕ݂ ܕܲܗܘܲܝ̈ ܡܛܲܦܸܣ ܕܗܵܘ̈ܝܵܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ݂* ܘܡܼܢ ܟܲܕ݂ ܩܵܡܝܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܐܲܟܲܚ݇ܕ݂ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ: ܡܫܲܪܹܝܢ ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂̈ܵܗܵܬ݂ܵܐ(ܐ)* ܡܗܲܝܡܢܝܼܢܲܢ ܕܹܝܢ ܒܚܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܡܸܡܬ݂ܘܿܡ: ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܟܠܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ* ܕܲܥܒܲܕ݂ ܘܐܲܬ݂ܩܸܢ ܟܠ ܕܡܸܬ݂ܚܲܙ̈ܝܵܢ ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܚܲܙ̈ܝܵܢ: ܘܐܲܝܬ݁ܝܼ ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܡܼܢ ܠܵܐ ܡܸܕܲܡ* ܘܲܒ݂ܚܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ* ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܵܐ ܗ݇ܘܼ ܒܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܘܒ݂ܘܼܟ݂ܪܵܐ ܒܦܲܓ݂ܪܹܗ: ܕܐܸܬ݂ܒܲܟܲܪ ܗ݇ܘܵܐ ܠܟ݂ܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼܬܹ̈ܐ* ܗܵܘܿ ܕܡܼܢ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܝܼܠܝܼܕ݂ ܘܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܗܘܵܐ ܗܘܸܵܐ ܘܐܸܬ݂ܥܒܸܕ݂ ܥܲܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ* ܒܗܵܝ݁ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗ݇ܘܼ ܕܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܵܐ ܕܡܼܢ ܐܲܒ݂ܵܐ: ܘܡܼܢ ܟܝܵܢ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܲܫܘܸܐ ܥܲܡܹܗ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ* ܘܒܹܗ ܐܸܬ݂ܚܵܘܝܼܘ ܥܲܠܡܹ̈ܐ ܘܐܸܬ݂ܒ݁ܪܝܼ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘܸܵܐ: ܘܲܒ݂ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܣܸܓ݂ܕ݁ܬ݂ܵܐ ܘܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܫܘܸܐ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ* ܕܡܸܛܠܵܬܲܢ ܢܚܸܬ݂ ܡܼܢ ܫܡܲܝܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܢܵܝܵܐ: ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܠܓܸܢܣܲܢ ܡܼܢ ܥܲܒ݂ܕܘܼܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ* ܘܓܲܫܸܡ ܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܒܚܹܝܠ ܪܘܼܚܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܡܼܢ ܒܲܪ݇ܬ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂: ܘܲܗܘܸܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܘܐܲܠܲܗ ܠܗܲܝܟ݁ܠܹܗ ܒܲܚܕ݂ܵܝܘܼܬ݂ܵܐ* ܘܐܸܬ݂ܒܛܸܢ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܒܗܲܝܟܲܠ ܡܲܪܝܲܡ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓ݂ܵܐ: ܘܐܸܬ݂ܝܼܠܸܕ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܐܵܕ݂ܵܡܵܝܹ̈ܐ* ܘܚܲܫ ܗ݇ܘܵܐ ܘܐܸܙܕܩܸܦ ܘܩܲܒܸ݁ܠ ܡܵܘܬܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܹܗ: ܟܲܕ݂ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܐܲܚܝܼܕ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗ݁ ܠܗܸܓ݂ܡܘܿܢܘܼܬ݂ܵܐ* ܘܲܗܘܸܵܐ ܒܩܲܒ݂ܪܵܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܠ ܡܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܩܵܡ ܘܐܸܬ݂ܢܲܚܲܡ ܐܲܟ݂ܡܵܐ ܕܲܟ݂ܬ݂ܝܼܒ݂ ܒܲܢܒ݂ܝܼܘܼܬ݂ܵܐ* ܘܲܣܠܸܩ ܠܪܵܘܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ ܕܲܢܫܲܠܸܡ ܟܠ: ܘܝܼܬܸܒ݂ ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܕܫܲܠܚܹܗ* ܘܲܥܬ݂ܝܼܕ݂ ܕܢܹܐܬܸܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܠܚܘܼܕܵܬ݂ ܟܠܵܐ: ܘܠܲܡܕ݂ܵܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܬܘܼܒ݂ ܕܡܝܼܬ݂ܘ ܒܲܚܛܝܼܬ݂ܵܐ* ܘܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܬܘܼܒ݂ ܘܲܒ݂ܪܘܼܚ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܕܡܼܢ ܡܬ݂ܘܿܡ: ܫܘܸܐ ܒܐܘܼܣܝܼܵܐ ܘܒܲܐܠܵܗܘܼܬ݂ܵܐ ܠܐܲܒ݂ܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ* ܗܵܘܿ ܕܡܼܢ ܐܲܒ݂ܵܐ ܢܵܦܸܩ ܒܲܙܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܩܲܒ݂: ܘܝܵܗܸܒ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܕܡܸܢܹܗ ܐܸܬ݂ܒ݁ܪܝܼܘ* ܘܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܬܘܼܒ݂ ܘܒܲܚܕ݂ܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܝܼ: ܐܲܒ݂ܵܗܵܝܬܵܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܝܬܵܐ ܡܩܲܕܫܲܬ ܒܪܘܼܚܵܐ* ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܡܵܘܕܹ݁ܝܢܲܢ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܣܚܵܬ݂ܵܐ ܘܡܲܥܡܘܿܕ݂ܝܼܬ݂ܵܐ: ܕܒ݂ܵܗ݁ ܥܵܡ݁ܕ݂ܝܼܢܲܢ ܠܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܘܣܝܼܡܲܬ݂ ܒܢܲ̈ܝܵܐ* ܘܡܵܘܕܹ݁ܝܢܲܢ ܬܘܼܒ݂ ܐܵܦ ܒܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܘܲܕ݂ܗܵܘܹܝܢܲܢ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕ݂ܬܹ̈ܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ* ܠܗܵܕܹܐ ܚܲܬܸܡܘ ܬܠܵܬ݂ܡܐܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܬ݂ܡܵܢܬܲܥܣܲܪ: ܘܬܲܚܸܡܘ ܘܐܲܚܪܸܡܘ ܠܟ݂ܠ ܕܠܵܐ ܡܵܘܕܸ݁ܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܵܘܕ݁ܝܼܬ݂ܗܘܿܢ* ܥܹܕܬܵܐ ܡܵܘܕ݁ܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܬܵܘܕ݁ܝܼܬ݂ܗܘܿܢ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ: ܘܐܵܦ ܡܫܲܡܫܵܐ ܬܘܼܒ݂ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܗܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ* ܒܥܸܕܵܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܪܵܥܡ݁ܝܼܢ ܝܲܠܕܹ݁ܝ̈ܗ݁ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܗܘܿܢ: ܟܲܕ݂ ܬܵܢܹܝܢ ܠܵܗ݁ ܒܦܘܼܡܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ* ܘܡܼܢ ܕܐܸܬ݁ܬܲܢܝܲܬܸ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܒܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܲܦܐܸܐ: ܦܵܩܸܕ݂ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܟܵܪܘܿܙ ܥܹܕܲܬܵܐ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ(ܐ)* ܨܲܠܵܘ ܐܵܡܲܪ ܥܲܠ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ: ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܹ̈ܐ ܘܐܲܦܸܣܩܘܿܦܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ* ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ: ܘܟ݂ܠܡܲܢ ܕܲܥܢܲܕ݂ ܡܼܢ ܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ* ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܟܲܠܠܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܘܲܚܢܲܢ ܥܲܡܗܘܿܢ ܢܹܐܪܲܬ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܗܵܝ݁ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ* ܨܲܠܵܘ ܐܲܚܲܝ̈ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܲܡܩܲܪܒ݂ܝܼܢܲܢ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܹܗ ܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂* ܘܲܒ݂ܪܘܼܚܵܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܕܫܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܢܸܗܘܸܐ ܠܲܢ ܥܸܠܲܬ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ ܪܵܘܡܵܐ* ܒܗܵܠܹܝܢ ܡܚܲܦܸܛ ܟܵܪܘܿܙ ܥܹܕܬܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܘܐܵܡܲܪ: ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܝܵܐ(ܒ)* ܡܩܲܪܸܒ݂ ܡܹܟܹ݁ܝܠ ܟܵܗܢܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ: ܟܲܕ݂ ܡܠܸܐ ܙܵܘܥܵܐ ܘܲܥܛܝܼܦ ܕܸܚܠܵܐ ܘܩܸܢܛܵܐ ܪܲܒܵܐ* ܙܵܐܲܥ ܟܵܗܢܵܐ ܘܕܲܚܝܼܠ ܪܲܒܲܬ݂ ܘܪܲܬ݁ܝܼܬ݂ ܣܲܓܝܼ: ܡܸܛܠ ܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܘܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܲܠܕܹ݁ܝ̈ܗ݁ ܕܥܹܕܬܵܐ* ܥܲܝܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܕܟ݂ܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܥܹܕ݁ܬܵܢܵܝܵܐ: ܘܥܵܗܹܕ݂ ܒܡܲܕ݁ܥܹܗ ܟܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܟ݂ܢܵܘܵܬܹ̈ܗ* ܐܵܦ ܠܸܫܵܢܵܐ ܗ݇ܘܼ ܕܟ݂ܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܝܼܫܘܿܥܵܝܵܐ: ܐܲܦܸܛܪܘܿܦܵܐ ܗ݇ܘܼ ܘܲܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬ݂ܵܐ ܡܡܲܠܸܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ* ܪܬܹܝܬ݂ܵܐ ܘܕ݂ܸܚܠܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܲܚܠܵܦ ܥܲܡܹܐ: ܪܡܸܐ ܥܲܠ ܟܵܗܢܵܐ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܠܸܐ ܕܸܚܠܬ݂ܵܐ* ܒܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܒܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܚܝܼܠ ܥܲܠ ܣܪ̈ܵܦܹܐ: ܡܡܲܨܲܥ ܩܵܐܸܡ ܒܲܪ ܕܲܚܝܼܚܵܐ ܒܕ݂ܸܚܠܵܐ ܪܲܒܵܐ* ܡܲܠܟܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠ ܘܲܩܒ݂ܝܼܪ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ݂: ܘܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܒܕ݂ܸܚܠܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪ ܡܵܪܗܘܿܢ* ܣܸܕ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܚܕ݂ܝܼܪܝܼܢ ܠܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܐܲܟ݂ܡܵܐ ܕܐܲܣܗܸܕ݂ ܟܪܘܿܣܘܿܣܛܘܿܡܘܿܣ ܕܲܚܙܵܐ ܐܸܢܘܿܢ* ܒܗܵܢܵܐ ܗܸܪܓܵܐ ܩܵܐܹܡ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܟܲܗܵܢܘܼ: ܚܲܫܝܼܫܵܐܝܼܬ݂ ܒܕ݂ܸܚܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܵܦ ܒܲܪܬܹܝܬ݂ܵܐ(ܐ)* ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܬܠܵܬ݂ ܙܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ܵܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ ܣܵܓܹܕ݂: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܩܵܪܸܒ݂ ܠܲܡܢܲܫܵܩܘܼ ܠܩܲܒ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ* ܠܥܸܣܘܿ ܐܲܚܘܼܗܝ ܝܲܩܲܪ ܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܒܝܲܕ݂ ܣܸܓ݂̈ܕܵܬ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܡܝܲܩܲܪ ܒܝܲܕ݂ ܣܸܓ݂̈ܕܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂* ܡܢܲܫܸܩ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܲܒ݂ܪܸܚܡܬ݂ܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܲܚ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܡܸܬ݁ܬ݁ܟܸܠ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹ̈ܗ* ܫܵܐܸܠ ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܲܚܕ݂ܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܕܲܒ݂ܡܘܼܟܵܟܹܗ ܢܸܣܲܒ݂ ܪܲܚܡܹܐ ܡܼܢ ܚܲܢܵܢܵܐ(ܒ)* ܡܨܲܠܸܐ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܒܠܸܒܵܐ ܟܵܝܒܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܵܘܕܸܐ ܒܚܵܘ̈ܒܵܘܗܝ ܘܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܕܓ݂ܘܼܫܡܵܐ ܥܹܕ݁ܬܵܢܵܝܵܐ* ܫܵܐܸܠ ܟܵܗܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܥܲܡ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܵܐ: ܕܲܠܡܵܘܗܲܒ݂ܬܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܓܵܡܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܹܐ(ܓ)* ܘܲܠܟ݂ܠܡܸܕܸܡ ܕܐܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܗܵܐ: ܫܵܠܸܡ ܥܲܡܵܐ ܘܲܠܬܸܫܡܸܫܬܹ݁ܗ ܡܚܲܬܸܡ ܒܐܵܡܹܝܢ* ܒܐܵܡܹܝܢ ܡܲܪܡܸܐ ܥܲܡܵܐ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܥܲܡܹܐ ܕܟ݂ܵܐܢܵܐ: ܘܲܡܫܵܘܬܸܦ ܠܹܗ ܨ̈ܠܵܘܵܬܹܗ(ܕ) ܒܝܲܕ݂ ܒܲܪ݇ܬ݂ ܩܵܠܹܗ(ܗ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܟܲܗܢܵܐ ܡܒܲܪܸܟ ܠܥܲܡܵܐ ܒܗܵܘ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܒܗܵܝ݁ ܒܲܪ݇ܬ݂ ܩܵܠܵܐ ܕܐܲܣܪܲܚ ܦܘܼܡܵܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܠܝܲܠܕܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ: ܕܲܣܓ݂ܝܼ ܫܠܵܡܵܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ ܕܗܘܸܝܘܼ ܫܲܝܢܲܢ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܕܲܒ݂ܛܸܠ ܡܵܘܬܵܐ ܘܐܸܫܬ݁ܪܝܼ ܚܒ݂ܵܠܵܐ: ܒܝܲܕ݂ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܕܚܲܫ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܢ ܘܐܲܚܝܼ ܠܟ݂ܠܲܢ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܕܥܸܒ݂ܪܲܬܸ ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ ܘܚܵܒ݂ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܒܝܲܕ݂ ܒܲܪ ܐܵܕ݂ܵܡ ܕܲܙܟ݂ܵܐ ܘܙܲܟ݁ܝܼ ܠܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܵܕ݂ܵܡ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܕܐܸܬ݂ܪܲܥܝܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ: ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܲܒ݂ܪܹܗ ܕܚܲܫ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܡܸܛܠܵܬܲܢ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܕܐܸܫܬܲܝܲܢܬ݁ܘܿܢ ܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܒܗܵܘܿ ܕܐܸܫܬܲܠܲܛ ܥܲܠ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܐܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܕܐܸܬ݂ܚܲܝܲܕܬ݁ܘܿܢ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܐܸܫܬ݁ܪܝܼ ܣܝܵܓ݂ܵܐ ܒܝܼܫܘܿܥ ܕܲܫܪܵܐ ܟܠ ܣܲܩܘܼܒ݂ܠܵܐ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܕܲܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕ݂̈ܬܹܐ: ܒܗܵܘܿ ܕܐܸܬ݂ܒܲܟܲܪ ܠܟ݂ܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܒ݂ܵܠ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܕܐܸܙܕܲܡܲܢܘܿܘܿܢ ܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ ܪܵܘܡܵܐ: ܒܗܵܘܿ ܕܲܒ݂ܩܲܕ݂ܡܵܐ ܥܲܠ ܕܲܢܛܲܝܸܒ݂ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܠܟ݂ܠܲܢ(ܐ)* ܡܦܲܢܸܐ ܥܲܡܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬ݂ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܘܐܵܡܲܪ: ܥܲܡܵܟ ܟܵܗܢܵܐ ܘܥܲܡܵܗ݁ ܕܪܘܼܚܵܟ ܗܵܝ݁ ܟܵܗܢܵܝܬܵܐ* ܪܘܼܚܵܐ ܩܵܪܹܐ ܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ݁ ܕܲܒ݂ܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܲܒܸ݁ܠ ܟܵܗܢܵܐ ܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕ݂ܵܐ* ܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܟܵܗܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ: ܕܒ݂ܵܗ݁ ܢܸܬ݂ܡܨܸܐ ܠܡܸܓ݂ܡܲܪ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܐܲܠܵ݁ܗܵܝܹ̈ܐ* ܠܗܵܝ݁ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܡܫܲܡܲܗ ܥܲܡܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܘܲܡܦܝܼܣ ܕܢܸܩܢܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܵܗ݁ ܘܐܵܦ ܗܝܸ ܥܲܡܹܗ* ܡܫܵܘܕܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܦ ܗܘܸ ܟܵܗܢܵܐ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܐܵܠܨܵܐ ܕܲܬ݂ܦܝܼܣ ܟܠܵܗ݁ ܥܹܕܬܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ* ܒܲܕ݂ܓ݂ܘܿܢ ܩܵܥܝܵܐ ܕܢܸܩܢܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܗܘܸ ܥܲܡ ܪܘܼܚܹܗ: ܕܲܒ݂ܝܲܕ݂ ܫܠܵܡܹܗ ܢܸܣܓܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܲܠܕܹ݁ܝ̈ܗ* ܒܗܵܝ݁ ܕܲܒ݂ܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܡܵܘܬܲܪ ܣܲܓܝܼ ܠܟ݂ܠܵܗ݁ ܥܹܕܬܵܐ: ܘܲܒ݂ܣܲܢ̈ܝܵܬܹܗ ܡܣܲܓܸܦ ܪܲܒܲܬ݂ ܠܟ݂ܠܹܗ ܓܵܘܵܐ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܵܟ ܐܵܡܲܪ ܥܲܡܵܐ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ: ܫܠܵܡܵܐ ܬܸܩܢܸܐ ܒܝܲܕ݂ ܕܘܼܒܵܪܲܝܟ ܥܲܡܵܗ݁ ܕܪܘܼܚܵܟ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܵܟ ܕܒ݂ܵܟ ܡܸܬ݂ܓܲܡܪܝܼܢ ܐܪܵܙܲܝ ܥܹܕܬܵܐ: ܫܠܵܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܪܘܼܚܵܟ ܥܲܡܵܟ ܒܝܲܕ݂ ܗܘܼܦܵܟܲܝ̈ܟ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܵܟ ܕܪܲܒ ܫܘܼܟܵܢܵܐ ܕܐܸܫܬܲܟܲܢ ܠܲܟ: ܫܠܵܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܟ ܢܹܐܪܲܒ݂ ܒܟ݂ܘܼܫܪܲܝܟ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ(ܒ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܦܵܩܸܕ݂ ܟܵܪܘܿܙ ܥܹܕܲܬܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܕܢܸܬ݁ܠܘܼܢ ܫܠܵܡܵܐ ܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܠܚܲܒ݂ܪܹܗ ܒܚܘܼܒܹ݁ܗ ܕܡܵܪܲܢ* ܒܩܲܕ݂ܡܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܝܵܗ݁ܒ݁ܝܼܢ ܫܠܵܡܵܐ ܒܓ݂ܵܘ ܒܹܝܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܟܸܢ ܐܵܦ ܥܲܡܵܐ ܝܵܗ݁ܒ݁ܝܼܢ ܒܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܒܹܗ ܒܐܸܣܟܹ݁ܡܵܐ: ܙܵܕܸܩ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܢܸܬܸܠ ܫܠܵܡܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܒܥܸܕ݁ܬܵܐ: ܕܲܢܫܝܼܓ݂ ܠܸܒܹ݁ܗ ܡܼܢ ܟܠ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܘܚܸܡܬ݂ܵܐ ܘܝܲܨܪܵܐ* ܗܵܢܵܘ ܫܠܵܡܵܐ ܕܡܸܬ݂ܐܵܘܹܝܢ ܒܹܗ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܚܲܬ݂ܢܵܐ ܫܒ݂ܝܼܚܵܐ ܠܲܡܕܵܢ ܟܠܵܐ* ܗܵܢܵܘ ܫܠܵܡܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܒܹܗ ܢܸܟ݂ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܣܸܢܐܬ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܟܠܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ* ܛܘܼܒ݂ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܫܠܵܡܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܕܗܘܸܝܘܼ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܫܠܵܡܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܒܓ݂ܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ* ܫܠܵܡܵܐ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܫܡܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܲܝܸܢ ܟܠܵܐ: ܕܗܘܸܝܘܼ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ* ܛܘܼܒ݂ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܲܝܸܢ ܠܸܒܹܗ ܒܥܸܕܵܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܕܡܸܫܬܲܒ݂ܩܝܼܢ ܠܹܗ ܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܐܵܦ ܣܲܢ̈ܝܵܬܹܗ(ܐ)* ܗܵܪܟܵܐ ܙܵܕܸܩ ܠܡܸܥܗܲܕ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܵܪܵܢܵܝܬܵܐ: ܕܲܡܙܲܗܲܪ ܠܲܢ ܣܲܓܝܼܵܐܝܼܬ݂ ܡܸܛܠ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ* ܐܸܢ ܠܲܡ ܬܸܬ݁ܕܟܲܪ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܐܲܚܘܼܟ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܒܠܸܒܹ݁ܗ: ܫܒ݂ܘܿܩ ܩܘܼܪܒܵܢܵܟ ܘܙܸܠ ܫܲܝܢܲܝܗܝ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܩܲܪܸܒ݂* ܙܸܠ ܫܲܝܸܢܲܝܗܝ ܠܐܲܚܘܼܟ ܠܘܼܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܲܢ ܐܸܡܲܪ: ܘܗܵܝܕܝܢ ܩܲܪܸܒ݂ ܗܵܝ݁ ܕܸܒ݂ܚܬ݂ܵܐ ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂ ܐܲܢ݇ܬ݁* ܐܵܦܸܢ ܟܵܗܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܠܲܡܩܲܪܵܒ݂ܘܼ: ܐܸܠܵܐ ܒܫܵܠܡܘܼܬ݂ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܪܸܒ݂* ܚܲܝܵܒ݂ ܡܵܕܹܝܢ ܗܵܘܿ ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂ ܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܕܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܕܲܟ݂̈ܢܵܘܵܬܹܗ ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܢܩܲܪܸܒ݂* ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܪܲܚܝܼܩ ܗܵܘܿ ܕܐܲܚܝܼܕ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܒܠܸܒܹ݁ܗ: ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܪܸܥܝܵܢܹܗ* ܐܸܢ ܢܕ݂ܘܼܫ ܟܵܗܢܵܐ ܠܗܵܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܵܪܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ: ܢܸܕܲܥ ܗܵܢܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ* ܟܲܕ݂ ܡܸܬ݂ܝܼܗܸܒ݂ ܫܠܵܡܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ݂ ܠܲܐ݇ܚܪܹܝܢ: ܩܵܪܹܝܢ ܣܸܦܪܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܝܼ̈ܬܹܐ(ܒ)* ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܡܥܲܗܕܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܕܬ݂ܵܘܕܲܥ ܕܝܵܬ݂ܪܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ(ܓ)* ܘܡܲܦܸܩ ܥܲܡܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܟܠܗܘܿܢ ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܹ̈ܐ: ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܢܵܩܦܵܐ ܠܗܵܘܿ ܡܵܐ ܕܐܲܟ݂ܪܸܙ ܣܸܦܪܵܐ ܕܐܸܬ݂ܩܪܝܼ* ܚܠܵܦ ܟܠ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܲܥܢܲܕ݂ܘ ܡܸܢܵܗ݁ ܕܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܲܚܠܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬ݁ܘܝܼܘ ܠܡܲܣܒ݂ܵܐ ܕܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ* ܕܲܚܠܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܘܲܚܠܵܦ ܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ ܕܲܒ݂ܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ: ܩܲܒܸ݁ܠ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܩܲܪܸܒ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܟ(ܐ)* ܩܵܥܹܐ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܟܵܪܘܿܙ ܥܹܕܲܬܵܐ ܘܡܲܪܬܸ݁ܐ ܠܟ݂ܠܢܵܫ: ܕܢܵܘܕܸ݁ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܢܸܒ݂ܥܸܐ ܡܸܢܹܗ ܒܕܲܟ݂ܝܘܼܬ݂ ܠܸܒܵܐ* ܩܘܼܡܘ ܠܲܡ ܫܲܦܝܼܪ ܚܘܼܪܘ ܒܡܲܕܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܕ݂ܡܸܣܬܲܥܪ̈ܵܢ: ܪܲܒ݁ܘܼ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܬ݁ܘܿܢ ܐܘܿ ܡܵܝ̈ܘܿܬܹܐ* ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܕܫܝܼܢ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܟܵܗܢܵܐ: ܒܕ݂ܸܚܠܵܐ ܘܩܸܢܛܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܟܠܢܵܫ ܥܲܕ݂ ܡܸܬ݂ܓܲܡܪܝܼܢ* ܟܵܗܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܩܪܸܒ݂ ܡܼܢ ܟܲܕܘܼ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ: ܨܲܠܵܘ ܥܲܡܹܗ ܕܢܸܣܓܸܐ ܫܠܵܡܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ* ܐܲܪܟܸ݁ܢܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܚܝܵܪܵܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܠܸܒܵܘܵܬ݂̈ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܡܬ݂ܘܿܚܘ ܠܪܵܘܡܵܐ ܚܝܵܪܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܟ݁ܘܿܢ* ܘܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ ܒܥܵܘ ܘܐܸܬ݂ܟܲܫܲܦܘ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ: ܒܗܵܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܪܬܹܝܬ݂ܵܐ ܘܕ݂ܚܠܵܐ ܪܲܒܵܐ* ܘܐ݇ܢܵܫ ܠܵܐ ܠܐܲܠܵܗ ܢܲܡܪܲܚ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ: ܕܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܦܵܣܲܥ ܥܵܒܲܪ ܗܵܘ ܕܲܡܡܲܠܸܠ* ܘܡܲܢ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܒܠܸܒܵܐ ܢܨܲܠܸܐ ܘܠܵܐ ܒܣܸܦ̈ܘܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܸܒ݂ܥܸܐ ܪܲܚܡܹܐ ܘܠܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ* ܘܲܒ݂ܫܲܠܝܘܼܬ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܕ݂ܸܚܠܬ݂ܵܐ ܗܸܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܩܵܝܡܝܼܢ: ܕܗܵܐ ܥܲܡܲܢ ܗ݇ܘܼ ܫܠܵܡܵܐ ܗܵܘܿ ܕܪܲܒ݁ ܡܼܢ ܟܠ ܡܲܕܲܥ(ܒ)* ܒܗܵܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܓܵܠܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܠܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܓ݂ܝܼܕܹ̈ܐ: ܘܲܠܫܘܿܫܸܦܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܲܣܛܲܪ ܫܵܕܹܐ* ܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܩܝܵܡܬܵܐ ܡܪܲܙܙܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬ݂ܢܲܣܒܵܐ: ܒܕܵܐܦܠܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܩܝܵܡܬܵܐ ܐܸܬ݂ܥܲܓܠܲܬܸ ܗ݇ܘܵܬ݂* ܒܵܬܲܪ ܩܝܵܡܬܵܐ ܐܲܪܝܼܡ ܥܲܓܸܠ ܥܝܼܪܵܐ ܠܟܹܐܦܵܐ: ܘܲܠܫܘܿܫܸܦܵܐ ܡܪܝܼܡܝܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐ݇ܪܵܙܹܗ(ܓ)* ܗܵܝܕܲܝܢ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܟܠܡܸܕܸܡ ܠܥܲܡܵܐ ܡܒܲܪܸܟ: ܒܗܵܘܿ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܒܹܗ ܠܲܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܡܲܫܡܲܥ ܩܵܠܹܗ* ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ ܠܲܡ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ ܘܚܘܼܒܹ݁ܗ ܕܐܲܒ݂ܵܐ: ܘܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܥܲܡܲܢ* ܗܵܝ݁ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܝܲܗ݇ܒ݂ܠܲܢ ܡܵܪܲܢ ܒܝܲܕ݂ ܡܹܐܬ݂ܝܼܬܹܗ: ܗܝܸ ܬܸܬܸܠ ܠܲܢ ܓܲܠܝܘܼܬ݂ ܐܲܦܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ* ܚܘܼܒܹ݁ܗ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܨܹܐܕܲܝܢ ܠܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ: ܗܘܸ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܠܲܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܪܲܚܡܹܐ ܒܝܘܿܡ ܡܹܐܬ݂ܝܼܬܹܗ* ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܕܠܵܗ݁ ܐܸܫܬ݁ܘܝܼܢܲܢ: ܗܝܸ ܬܩܲܕܲܫ ܠܲܢ ܘܬܸܡܪܘܿܩ ܡܸܢܲܢ ܨܵܐܬ݂ܵܐ ܕܚܵܘܒܲܝ̈ܢ(ܐ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܥܲܬܸܕ݂ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܘܐܵܡܲܪ: ܕܲܠܥܸܠ ܢܸܗܘܘܿܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܗܵܕܹܐ ܫܵܥܬ݂ܵܐ* ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܵܬܸܒ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܥܢܘܿܢ ܒܗܸܪܓܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ ܕܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬ݂ܵܐ* ܚܘܼܪܘ ܒܗܵܘܿ ܕܲܩܛܝܼܠ ܗܵܫܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ݂: ܕܝܵܬܸܒ݂ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܒ݂ܵܥܹܐ ܪܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ* ܥܵܢܹܐ ܥܲܡܵܐ ܠܘܵܬ݂ܵܟ ܡܵܪܝܵܐ ܬܠܹܝܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܲܢ: ܐܲܠܵܗ ܐܲܒ݂ܪܵܡ ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܲܒ݁ܚܵܐ* ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܲܒ݁ܚܵܐ ܕܫܲܒ݁ܚܘܼܗܝ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܒܲܚܘ ܒܹܗ ܘܒܹܗܘ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ(ܒ)* ܡܵܘܣܸܦ ܟܵܗܢܵܐ ܕܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܘܕܲܟ݂ܝܵܐ: ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ* ܗܵܢܵܘ ܡܵܪܵܐ ܕܲܫܩܲܠ ܘܫܵܩܸܠ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ: ܡܸܬ݁ܕܲܒܲܚ ܗܵܫܵܐ ܕܠܲܚܛܵܗܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ ܢܸܥܛܸܐ ܘܢܸܫܒ݁ܘܿܩ* ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܚܠܵܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܢܸܬ݂ܒܲܣܡܘܼܢ ܒܹܗ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܸܫܵܐ* ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܲܚܠܵܦ ܟܹܐܢܹ̈ܐ: ܕܢܸܬ݂ܚܲܣܘܿܢ ܒܹܗ ܡܼܢ ܟܘܼ̈ܬ݂ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ* ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܚܠܵܦ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ ܘܲܚܠܵܦ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܕܪܲܚܡܹܐ ܢܸܫܟ݁ܚܘܼܢ ܒܲܕ݂ܒ݂ܝܼܚܘܼܬܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ* ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܲܗܒ݂ܘܿܢܵܐ: ܕܲܢܫܵܘܙܸܒ݂ ܠܲܢ ܡܼܢ ܬܲܫܢܝܼܩܵܐ ܕܲܒ݂ܓܹܗܲܢܵܐ* ܥܵܢܹܐ ܥܲܡܵܐ ܝܵܐܹܐ ܘܙܵܕܹܩ ܘܫܵܘܹܐ ܘܲܦܐܸܐ: ܠܲܡܩܲܪܵܒ݂ܘܼ ܗܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ(ܓ)* ܫܵܠܸܐ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܟܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ: ܘܓ݂ܵܥܹܐ ܟܠܢܵܫ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܠܸܒܵܢܵܐܝܼܬ݂* ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܫܵܠܹܝܢ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܒܫܸܬ݂ܩܵܐ ܩܵܝܡܝܼܢ: ܥܲܡܵܐ ܟܠܹܗ ܢܝܼܚ ܘܲܡܫܲܝܲܢ ܫܲܟ݁ܘܼܬ݂ ܘܲܒ݂ܗܝܼܠ* ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ ܒܗܸܕ݂ܪܵܐ ܡܟܲܠܲܠ ܩܵܐܸܡ ܘܲܒ݂ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ: ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܣܒܲܪܬ݂ܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܩܲܝܣܵܐ ܣܓ݂ܝܼܕ݂ܵܐ* ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܕ݂ܝܼܪܝܼܢ ܦܹܝܪ̈ܡܹܐ ܡܲܥ݇ܛܪܝܼܢ ܫܪ̈ܵܓܹܐ ܡܲܢ݇ܗܪܝܼܢ: ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܡܪܲܚܦܝܼܢ ܘܡܲܟ݁ܫܝܼܢ ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ݂ ܥܝܼܪܹ̈ܐ* ܫܸܠܝܵܐ ܕܥܲܡܝܼܩ ܫܲܝܢܵܐ ܕܲܒ݂ܗܝܼܠ ܫܪܸܐ ܝܗܵܘܿ ܐܲܘܬ݂ܪܵܐ: ܙܝܼܘܵܐ ܘܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܗܸܕ݂ܪܵܐ ܘܥܘܼܫܢܵܐ ܡܠܸܐ ܘܲܡܫܲܦܲܥ(ܐ)* ܦܵܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ ܠܸܫܵܢ ܥܹܕܲܬܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ: ܘܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐ݇ܪܵܙܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܝܬܵܝܵܐ* ܬܵܢܹܐ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܗܵܝ݁ ܐܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܪܟܵܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ݁ ܥܸܠܬ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݂ܝܲܕ݂ܥܵܢܹ̈ܐ ܘܡܸܬ݂ܪܲܓ݂ܫܵܢܹܐ* ܕܠܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܪܟܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܒܲܨܝܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܩܒ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܝܲܕ݂ܥܵܐ ܡܼܢ ܦܲܓ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܡܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ* ܚܕ݂ܵܐ ܐܘܼܣܝܼܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡܵܪܘܼܬ݂ܵܐ ܚܲܕ݂ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ: ܚܲܕ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܡܼܢ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ* ܚܲܕ݂ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܐܲܬ݂ܩܸܢ ܒܪܸܡܙܹܗ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ: ܘܠܲܫܡܹܗ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ* ܚܲܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܒ݂ܝܲܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܫܵܘܕܲܥ ܕܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ: ܘܒ݂ܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ ܓܠܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܠܲܢ ܬܠܝܼܬ݂ܵܝܘܼܬܹܗ* ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܝܸܠܦܲܬܸ ܥܹܕܲܬܵܐ ܡܼܢ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܐܲܒ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܐܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ* ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܒܗܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼܡ ܘܲܐ݇ܚܪܵܝ ܠܚܲܒ݂ܪܹܗ: ܘܠܲܝܬ݁ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܒܕ݂ܝܼ̈ܠܵܝܵܬ݂ܵܐ* ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬ݂ܵܐ ܘܝܼܠܝܼܕ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܢܵܦܘܿܩܘܼܬ݂ܵܐ: ܚܲܕ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡܵܪܘܼܬ݂ܵܐ* ܐܪܵܙܵܐ ܕܟ݂ܠܹܗ ܓܢܝܼܙ ܘܲܡܣܲܬܲܪ ܘܲܟ݂ܣܸܐ ܡܼܢ ܟܠ: ܘܓ݂ܵܗ݁ܪܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܠܡܸܬ݂ܒܲܩܵܝܘܼ ܒܲܓ݂ܢܝܼܙܘܼܬܹܗ* ܡܲܦܸܩ ܟܵܗܢܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܕ݂ܸܚܠܵܐ ܩܵܝܡܝܼܢ: ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܠܐܲܒ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ* ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܬܘܼܒ݂ ܣܸܓ݂ܕܬ݂ܵܐ ܡܩܲܪܒ݂ܝܼܢ ܠܗܵܝ݁ ܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܪܲܒܲܝ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܡܲܣܩܝܼܢ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂* ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܡܗܲܠܠܝܼܢ ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܡܩܲܕܫܝܼܢ ܒܩܘܼܕܲܫܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܘܡܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܒܗܘܼܠܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ* ܟܠܗܘܿܢ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܩܵܥܹܝܢ ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܗܵܢܵܐ ܠܗܵܢܵܐ: ܘܥܵܢܹܐ ܥܲܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܫܪܸܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ* ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ ܩܲܕܝܼܫ ܡܵܪܝܵܐ ܥܵܢܹܐ ܥܲܡܵܐ: ܕܲܡܠܹܝܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗ݁ ܡܼܢ ܬܸܫ̈ܒ݁ܚܵܬܹܐ(ܐ)* ܩܥܵܬ݂ܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫ ܬܠܵܬ݂ ܙܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܣܲܟ݁ܠܵܐ: ܗܵܝ݁ ܕܹܝܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܚܲܕ݂ܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܡܫܵܘܕܥܵܐ* ܩܲܪܝܼܫ ܐܲܒ݂ܵܐ ܩܢܸܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬ݂ܵܐ: ܕܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܥܸܠܬ݂ܵܐ ܐܵܦ ܝܵܠܘܿܕ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܼܠܝܼܕ݂ܵܐ* ܩܲܕܝܼܫ ܗ݇ܘܼ ܒܪܵܐ ܩܢܸܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܕܝܼܠܝܕ݂ܘܼܬ݂ܵܐ: ܕܡܸܢܹܗ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܝܼܠܝܼܕ݂ ܡܸܡܬ݂ܘܿܡ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ* ܩܲܕܝܼܫ ܪܘܼܚܵܐ ܩܢܸܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܕܢܵܦܘܿܩܘܼܬ݂ܵܐ: ܕܡܸܢܹܗ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܢܵܦܸܩ ܘܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ* ܒܗܵܠܹܝܢ ܩܵܥܝܵܐ ܟܠܵܗ݁ ܥܹܕܬܵܐ ܘܦܵܢܝܵܐ ܠܫܸܠܝܵܐ: ܘܡܲܩܸܦ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܸܬ݂ܥܢܵܝܘܼ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ(ܒ)* ܡܵܘܕܸܐ ܠܪܲܚܡܹܐ ܘܲܠܛܲܝܒ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܸܣܬܲܥܪܲܬܸ ܒܲܢ: ܒܝܲܕ݂ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܐܸܬ݂ܓܠܝܼ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ* ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܢܣܲܒ݂ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܣܓ݂ܝܼܕ݂ ܐܝܼܩܵܪܹܗ: ܕܲܢܚܲܕܸܬ݂ ܒܹܗ ܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕ݂ܵܡ ܕܲܒ݂ܠܝܼ ܘܐܲܫܚܸܬ݂* ܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܒܢܵܐ ܪܘܼܚ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܥܘܼܒܵܗ݁ ܕܡܲܪܝܲܡ: ܒܝܲܕ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬ݂ܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܟܠܵܗ݁ ܢܸܩܦܲܬܸ*(ܓ)* ܐܸܬ݁ܬ݁ܣܝܼܡ ܒܐܘܿܪܝܵܐ ܘܐܸܬ݂ܟ݁ܪܸܟ ܒܪ̈ܘܼܩܥܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܫܲܒ݁ܚܘܼܗܝ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܗܘܼܠܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܩܲܪܸܒ݂ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬ݂ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܩܲܒܸ݁ܠ ܣܸܓ݂ܕܲܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܦܵܪܣܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܛܲܥܢܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܕܪ̈ܵܥܵܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܫܲܡܗܹܗ ܚܢܵܢܵܐ ܕܚܵܐܹܢ ܟܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܢܛܲܪ ܡܫܲܡܠܝܵܐܝܼܬ݂ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܲܕ݂ܬ݂ܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܥܡܲܪ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܘܿܪܕܢܵܢ ܡܼܢ ܝܘܿܚܢܵܢ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܐܸܬ݂ܦܬܲܚ ܫܡܲܝܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪ ܥܡܵܕܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܥܲܠ ܠܡܸܫܬ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܩܵܛܢܹܐ ܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܫܲܚܠܸܦ ܡܲ̈ܝܵܐ ܘܲܗܘܸܵܘ ܚܲܡܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܨܵܡ ܗ݇ܘܵܐ ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܐܲܪܒ݁ܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܢܚܸܬ݂ܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܢܫܲܡܫܘܼܢܵܝܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܕܡܸܟ ܒܲܣܦܝܼܢ݇ܬܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܟ݂ܐܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܫܲܠܝܼ ܠܝܲܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܚܙܲܩ ܗ݇ܘܵܐ ܘܫܲܢܝܼ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܫܲܪܬܲܚ ܠܲܚܡܵܐ ܘܣܲܒܲܥ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܸܟܲܠ ܘܐܸܫܬ݁ܝܼ ܘܗܲܠܸܟ ܘܲܠܐܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܪܕܲܦ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܡܸܠܲܬ݂ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܨܲܠܝܼ ܘܲܫܗܲܪ ܘܐܵܘܕܝܼ ܘܲܣܓܸܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܫܒܲܩ ܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܘܚܲܣܝܼ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܫܐܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܡܲ̈ܝܵܐ ܡܼܢ ܫܵܡܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܓ݂ܠܵܐ ܘܒܲܕܸܩ ܠܲܣܬ݂ܝܼܪ̈ܵܬܲܗ݁ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܸܣܬ݁ܡܸܟ ܒܒܲܝܬܹ݁ܗ ܕܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܠܚܲܛܵܝܬܵܐ ܫܒܲܩ ܠܵܗ݁ ܚܛܵܗܹ̈ܝܗ݁ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܣܠܸܩ ܠܛܘܼܪ ܬܵܒ݂ܘܿܪ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܠܥܹܢܲܝܗܘܿܢ ܓܠܵܐ ܬܸܫܒ݁ܘܼܚܬܹ݁ܗ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܕܲܡܲܥ ܘܲܒ݂ܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܠܵܥܵܙܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܘܲܢܦܲܩ ܒܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܪܟܸܒ݂ ܥܲܠ ܥܝܼܠܵܐ ܘܥܲܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܩܲܠܣܘܼܗܝ ܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܒܐܘܿܫܲܥܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܩܪܸܒ݂ ܨܹܝܕ݂ ܬܹܬܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܕܲܟ݂ܦܸܢ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܐܵܘܒ݁ܫܵܗ݁ ܡܼܢ ܫܹܠܝ ܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܲܫܝܓ݂ ܪܸ̈ܓ݂ܠܹܐ ܕܲܬ݂ܪܸܥܣܲܪܬܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܫܲܡܲܗ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܵܪܵܐ ܘܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܲܟܸܠ ܦܸܨܚܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܦܲܪܣܝܼ ܢܸܟ݂ܠܹܗ ܕܲܣܟܲܪܝܘܿܛܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܨܲܠܝܼ ܘܲܕܥܸܬ݂ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܫܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܐܲܙܝܼܥ ܘܐܲܪܗܸܒ݂ ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܐܲܚܕܘܼܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܠܲܒ݂ܟ݁ܘܼܗܝ ܕܲܚܫܹ̈ܐ ܘܐܸܣܲܪܘ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܐܲܣܝܼ ܠܐܸܕ݂ܢܵܐ ܕܲܦܣܲܩ ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܩܵܡ ܒܹܝܬ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܘܣܲܝܒܲܪ ܒܸܙܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܒܲܕܸܩ ܕܲܥܬ݂ܝܼܕ݂ ܕܢܹܐܬܸܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܛܥܲܢ ܠܲܨܠܝܼܒܹܗ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܟܲܬ݂ܦܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܓ݂ܠܵܐ ܘܒܲܕܸܩ ܚܘܼܪܒܵܗ݁ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܸܬ݁ܬ݁ܠܝܼ ܒܩܲܝܣܵܐ ܘܣܲܝܒܲܪ ܚܲܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܐܲܙܝܼܥ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܐܲܚܫܸܟ ܠܫܸܡܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܸܬ݂ܩܲܒܲܥܘ ܒܹܗ ܨܹܨܹ̈ܐ ܒܦܲܓ݂ܪܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܦܬܲܚ ܩܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܐܲܚܝܼ ܠܡܝܼܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܩܥܵܐ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܠܵܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܠܓܲܝܵܣܵܐ ܡܠܲܟ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܸܬ݁ܬ݁ܪܲܥ ܣܸܛܪܹܗ ܒܝܲܕ݂ ܠܘܿܟܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܨܪܵܐ ܪܸܡܙܹܗ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܚܲܢܛܘܼܗܝ ܠܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܐܸܬ݂ܩܒܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡܢ ܠܗܲܝܟ݁ܠܹܗ ܒܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܩܵܘܝܼ ܒܩܲܒ݂ܪܵܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܫܲܒ݁ܚܘܼܗܝ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܗܘܼܠܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܸܡܲܪ ܕܩܲܒܸ݁ܠ ܟܠ ܫܘܼܠܛܵܢܝܼ̈ܢ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܡܠܲܟ ܕܥܲܡܲܢ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܠܥܵܠܲܡ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܦܩܲܕ݂ ܠܲܬ݂ܐܘܿܡܵܐ ܠܡܸܓܲܫ ܕܲܦܢܸܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܪܲܗܒ݂ܘܿܢܵܐܝܼܬ݂ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܐܸܟܲܠ ܘܐܸܫܬ݁ܝ ܒܵܬܲܪ ܩܝܵܡܬܹ݁ܗ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܣܠܸܩ ܠܪܵܘܡܵܐ ܘܫܲܕܲܪ ܪܘܼܚܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܗܵܕܐ ܗ݇ܝܼ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܬܵܘܕܝܼܬ݂ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܠܵܐ ܫܵܠܸܡ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܗܘܿܢ ܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܣܲܒ݂ܪܵܐ* ܗܵܢܵܘ ܫܪܵܪܵܐ ܕܐܲܟ݂ܪܸܙܘ ܘܐܲܠܸܦܘ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ: ܐܵܘܕܵܘ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܬܸܣܒ݂ܘܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ* ܚܙܲܩ ܡܼܢ ܠܘܵܬܲܢ ܡܵܪܲܢܝܼܫܘܿܥ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ: ܕܲܒ݂ܡܹܐܬ݂ܝܼܬܹܗ ܢܲܣܩܲܢ ܥܲܡܹܗ ܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ ܪܵܘܡܵܐ* ܘܡܸܛܠ ܕܐܸܙܲܠ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܪܲܚܝܼܩ ܡܼܢ ܝܼܕܲܥܬܲܢ: ܨܒ݂ܵܐ ܕܲܢܒܲܝܐܲܢ ܒܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܥܲܕ݂ ܡܹܐܬ݂ܝܼܬܹܗ* ܘܒܲܕ݂ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܢܸܬܸܠ ܠܥܹܕܬܹܗ: ܦܩܲܕ ܠܲܢ ܕܢܸܥܒܕ݂ܝܼܘܗܝ ܠܐ݇ܪܵܙܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ* ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܲܟ݂ܪܸ̈ܣܛܝܵܢܹܐ ܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܢܛܝܼܪ ܠܹܗ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ(ܐ)* ܟܲܕ݂ ܓܹܝܪ ܡܲܛܝܼ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܚܲܫܹܗ ܕܡܲܚܸܐ ܟܠܵܐ: ܐܸܟܲܠ ܦܸܨܚܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕ݂ܵܘܗܝ* ܢܣܲܒ݂ ܗ݇ܘܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܘܒܲܪܸܟ ܘܲܩܨܵܐ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܕܗܵܢܵܘ ܦܲܓ݂ܪܝ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܕܠܵ݁ܐ ܦܘܼܠܵܓ݂ܵܐ* ܘܲܢܣܲܒ݂ ܟܵܣܵܐ ܘܐܵܘܕܲܝܼ ܘܒܲܪܸܟ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܲܫܠܝܼܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܕܗܵܢܵܘ ܕܹܡܝ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܲܚܠܵܦܲܝܟ݁ܘܿܢ* ܘܦܲܩܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܕܢܸܣܒ݂ܘܼܢ ܢܸܫܬ݁ܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܚܲܣܸܐ ܚܠܵܦ ܚܵܘܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ* ܕܐܵܘܕܝܼ ܘܒܲܪܸܟ ܟܬ݂ܝܼܒ݂ ܒܲܣܒܲܪܬ݂ܵܐ ܡܲܠܝܲܬ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܵܐ ܐܵܘܕܲܥܘ ܠܲܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܓܒܲ̈ܝܵܐ* ܪܲܒ݁ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܲܡܦܲܫܩܵܢܹ̈ܐ ܬܹܐܵܕܘܿܪܘܿܣ: ܗܵܟܲܢ ܐܲܫܠܸܡ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܟܲܕ݂ ܢܣܲܒ݂ ܠܲܚܡܵܐ(ܒ)* ܠܟ݂ܠ ܬܸܫ̈ܒ݁ܚܵܬ݂ܵܐ ܘܟ݂ܠ ܬܵܘ̈ܕܝܼܬ݂ܵܐ ܘܟ݂ܠ ܩܘܼܠܵܣܹ̈ܐ: ܫܵܘܹܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬ݂ܵܟ ܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ* ܕܲܒ݂ܟ݂ܠ ܕܵܪܹ̈ܐ ܫܲܡܠܝܼܬ݁ ܘܲܓ݂ܡܲܪܬ݁ ܡܕܲܒ݁ܪܵܢܘܼܬ݂ܵܟ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܠܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ* ܘܟܲܕ݂ ܛܵܒ݂ ܗܸܢܘܿܢ ܗܘܸܵܘ ܛܵܠܘܿܡܹ̈ܐ ܒܲܥܒ݂ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܲܢ݇ܬ݁ ܒܝܲܕ݂ ܪܲܚܡܲܝܟ ܠܵܐ ܡܲܗܡܸܐ ܗ݇ܘܲܝܬ݁ ܡܼܢ ܥܘܼܕ݂ܪܵܢܗܘܿܢ* ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܬ݂ܫܲܡܠܸܐ ܦܘܼܪܩܵܢ ܟܠܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬ݂ ܟܠܵܐ: ܢܣܲܒ݂ܬܵܢܝ ܡܸܢܹܗ ܕܲܟ݂ܝܵܢ ܐܵܕ݂ܵܡ ܘܠܵܟ ܐܲܩܸܦܬܵܢܝ* ܘܒ݂ܝܼ ܢܸܬ݂ܓܲܡܪܘܼܢ ܟܠ ܫܘܼܘܕܵܝܹ̈ܐ ܘܟ݂ܠ ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ: ܘܒ݂ܝܼ ܢܸܫܬܲܠܡܘܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܘܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܲܠܘܵܬ݂ ܟܹܐܢܹ̈ܐ* ܘܕܲܗܘܹܝܬ݂ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܘܓܲܡܪܹܬ݂ ܟܠܵܗ݁ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ: ܒܝܼ ܥܵܩܲܪ ܐܲܢ݇ܬ݁ ܠܟ݂ܠܵܗ݁ ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬ݂ܵܐ* ܘܲܕ݂ܡܵܐܹܬ݂ ܐ݇ܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܝܵܒ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܣܲܟ݂ܠܘܼ: ܡܲܓ݂ܙܲܪ ܐܲܢ݇ܬ݁ ܒܝܼ ܢܚܵܡܬܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ* ܒܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܐܵܘܕ݁ܝܼ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܒܪܹܗ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐܸܡܲܪ ܟܲܕ݂ ܝܲܗ݇ܒ݂ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܕ݂ܡܹܗ(ܐ)* ܗܵܢܵܘ ܠܲܡ ܦܲܓ݂ܪܝ ܕܲܚܠܵܦ ܚܵܘ̈ܒܵܘܗܝ ܕܥܵܠܡܵܐ ܝܸܗ݇ܒܹ݁ܬ݂: ܘܗܵܢܵܘ ܬܘܼܒ݂ ܕܹܡܝ ܕܲܚܠܵܦ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܨܒܹܝܬ݂ ܕܢܸܬ݂ܐܫܸܕ݂* ܟܠܡܲܢ ܕܐܵܟܹܠ ܒܚܘܼܒܵܐ ܡܼܢ ܦܲܓ݂ܪܝ ܘܫܵܬܹܐ ܡܼܢ ܕܹܡܝ: ܚܵܝܹܐ ܠܥܵܠܲܡ ܘܲܡܩܵܘܸܐ ܒܝܼ ܘܐܸܢܵܐ ܠܲܡ ܒܹܗ* ܗܵܟܲܢ ܗܸܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܢ ܠܕ݂ܘܼܟ݂ܪܵܢܝ ܒܓ݂ܵܘ ܥܹܕܵܬ݂̈ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܠܦܲܓ݂ܪܝ ܘܲܠܕܸܡܝ ܗܸܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܢܵܣܒ݁ܝܼܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ* ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܗܸܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܡܩܲܪܒ݂ܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܠܸܦܬ݁ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܓ݂ܡܘܿܪ ܘܐܸܥܒܸ݁ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ* ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܥܵܒܸܕ݂ ܐ݇ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ: ܒܝܲܕ݂ ܪܘܼܚܵܦܵܐ ܘܣܵܥܘܿܪܘܼܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ* ܗܵܟܲܢ ܐܸܡܲܪ ܡܲܚܸܐ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܠܘܵܬ݂ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܘܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܫܲܡܲܗ ܐܸܢܘܿܢ ܠܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ(ܒ)* ܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܕܡܘܼܬ݂ܵܐ ܟܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܒܚܲܬ݁ܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܒܩܘܼܫܬܵܐ* ܘܐܵܦܸܢ ܪܲܚܝܼܩ ܟܝܵܢܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܘܒܲܚܕ݂ܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܚܲܕ݂ ܗ݇ܘܼ ܦܲܓ݂ܪܵܐ* ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ ܢܵܘܕܘܿܢ ܠܵܟ ܡܵܪܝ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ: ܡܫܝܼܚܵܐ ܣܲܒ݂ܪܲܢ ܕܐܲܫܠܸܡܬ݁ ܢܲܦ̮ܫܵܟ ܡܸܛܠܵܬܲܢ* ܚܲܕ݂ ܗ݇ܘܼ ܒܚܲܝܠܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܩܵܨܹܝܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܵܐ: ܥܲܡ ܗܵܘܿ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܝܵܬܸܒ݂ ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ* ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܚܲܝܲܕ݂ ܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܠܪܹܫܝܼܬ݂ ܓܸܢܣܲܢ: ܡܚܲܝܲܕ݂ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ* ܡܵܕܹܝܢ ܠܲܚܡܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܗ݇ܘܼ ܕܡܵܪܲܢ ܚܲܬ݁ܝܼܬ݂ܵܐܝܼܬ݂: ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܡܹܗ ܗ݇ܘܼ ܡܵܪܵܢܵܐܝܼܬ݂ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ݂* ܗܵܟܲܢ ܦܲܩܸܕ݂ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐ݇ܪܵܙܹܗ ܕܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܦܲܓ݂ܪܹܗ: ܘܗܵܟܲܢ ܙܲܗܲܪ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ݁ܗ ܕܢܸܫܬ݁ܘܿܢ ܠܲܕ݂ܡܹܗ* ܛܘܼܒ݂ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ ܘܡܲܫܲܪ ܡܸܠܬܹܗ: ܕܐܸܢ ܡܝܼܬ݂ ܚܵܝܹܐ ܘܐܸܢ ܚܲܝ ܠܵܐ ܢܡܘܼܬ݂ ܒܣܲܟ݂̈ܠܘܵܬܹܗ* ܩܲܒ݁ܠܘܼܗܝ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܠܦܘܼܩܕܵܢ ܡܵܪܗܘܿܢ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܝܲܒ݁ܠܘܼܗܝ ܒܲܚܦܝܼܛܘܼܬ݂ܵܐ ܠܲܕ݂ܒ݂ܵܬܲܪܗܘܿܢ* ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܢܛܝܼܪ ܗ݇ܘܼ ܒܥܹܕ݁ܬܵܐ ܐܵܦ ܡܸܬ݂ܢܛܲܪ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܡܢܝܼܚ ܠܐ݇ܪܵܙܹܗ ܒܕ݂ܸܢܚܹܗ ܘܲܒ݂ܓܸܠܝܵܢܹܗ* ܒܗܵܢܵܘ ܢܝܼܫܵܐ ܡܵܘܕܸ݁ܐ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܡܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܒܫܘܼܠܵܡ ܨܠܘܿܬܹܗ ܕܢܲܫܡܲܥ ܠܥܲܡܵܐ* ܩܵܠܹܗ ܡܲܫܡܲܥ ܘܒ݂ܐܝܼܕܹܗ ܪܵܫܸܡ ܠܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ: ܘܥܲܡܵܐ ܒܐܵܡܹܝܢ ܢܵܩܹܦ ܫܵܠܸܡ ܠܲܨܠܘܿܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ* ܗܵܝܕܹܝܢ ܦܵܩܹܕ݂ ܟܵܪܘܿܙ ܥܹܕܬܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܘܐܵܡܲܪ: ܕܲܒ݂ܡܲܕ݁ܥܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ ܗܸܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܡܨܲܠܹܝܢ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܲܢ* ܒܡܲܕܥܵܐ ܨܲܠܵܘ ܒܗܵܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܘܲܒ݂ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܕܗܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܫܘܼܡܠܵܝ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ(ܐ)* ܡܫܲܪܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܸܒ݂ܥܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܸܨܛܒܸܐ ܒܚܘܼܒܹ݁ܗ ܒܕ݂ܸܒ݂ܚܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܹܗ* ܣܵܕܲܪ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܚܲܕ݂ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ݂: ܕܲܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ ܡܩܲܪܒ݂ܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܓ݂ܝܼ̈ܕܹܐ* ܥܵܗܹܕ݂ ܒܩܲܕ݂ܡܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܫܒ݂ܝܼܚܬܵܐ ܕܲܒ݂ܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ : ܘܫܵܐܹܠ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܒܚܲܕ݂ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܘܦܸܪ̈ܝܵܕ݂ܘܿܛܹܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܡܦܝܼܣ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܒܩܲܕܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܕܲܟ݂ܝܘܼܬ݂ܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܣܵܗ̈ܕܹܐ ܘܲܠܡܵܘܕܝܵܢܹ̈ܐ ܘܲܠܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܫܸܡܗܘܿܢ ܡܸܬ݁ܕܟܲܪ ܒܥܹܕܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܡܲܠ̈ܟܹ݁ܐ ܘܲܠܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܕܵܝܢܝܼܢ ܒܲܬ݂ܪܝܼܨܘܼܬ݂ܵܐ ܒܟ݂ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܒܡܸܠܬܹܗ ܠܟ݂ܠ ܐܲܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܘܲܠܥܵܢܘܵܝܹ̈ܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܨܠܘܿܬ݂ܗܘܿܢ ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܛܪܘܼܢ ܩܝܵܡܵܐ ܕܐܲܩܝܼܡܘ ܒܲܓ݂ܡܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܲܒ݂ܢܹܝ̈ܗ݁ ܕܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܟ݂ܠ ܬܸܓ݂ܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܛܪܘܼܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܗܘܿܢ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܡܸܟܹܝܠ ܐܵܦ ܠܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܒ݂ܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ: ܕܲܥܢܲܕ݂ܘ ܘܫܲܢܝܼܘ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܦܠܝܼܓ݂ܘܼܬ݂ܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܗܘܸ ܠܹܗ ܕܐܸܫܬ݁ܘܝܼ ܠܗܵܕܹܐ ܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܪܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ ܒܲܟ݂ܢܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܲܫܦܥܝܼܢ ܙܸܕ݂ܩܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܣܒ݂ܘܼܢ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܚܠܵܦ ܙܸܕ݂ܩܵܬ݂̈ܗܘܿܢ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܢܵܦܠܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܡܲܣܟ݁ܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܬ݂ܦܢܘܿܢ ܠܲܬ݂ܝܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܛܠܵܬ݂ܗܘܿܢ ܡܩܲܪܸܒ݂ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ: ܕܢܸܫܟ݁ܚܘܼܢ ܚܢܵܢܵܐ ܘܫܘܼܒ݂ܩܵܢ ܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܘܣܲܟ݂̈ܠܘܵܬ݂ܗܘܿܢ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܚܲܢܦܹ̈ܐ ܘܲܠܟ݂ܵܦܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܠܛܵܥܲܝ̈ܝܵܐ: ܘܲܡܦܝܼܣ ܕܢܸܕܲܥܘܼܢ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܘܲܠܥܵܡܘܿܪ̈ܵܘܗܝ: ܕܢܸܒ݂ܛܠܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܩܪܵܒܹܐ ܘܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܐܵܦ ܬܲܟ݂ܬ݁ܘܼܫܹ̈ܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܵܐܲܪ ܐܵܦ ܠܡܵܘ̈ܥܝܵܬ݂ܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗ݁ ܫܲܢ݇ܬܵܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܗܘܸܐ ܟܲܗܝܼܢ ܘܲܒ݂ܪܝܼܢ ܘܲܒ݂ܪܝܼܟ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܬ݂ܪܹܗ ܘܠܐܲܬ݂ܪܹܗ ܘܠܲܐܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܒܲܚܕ݂ܵܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܗܘܸܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܒܓ݂ܵܘ ܥܘܼܡܪܲܝܗܘܿܢ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܪܵܕܹܝܢ ܒܝܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܒ݂ܓ݂ܵܙܪ̈ܵܬ݂ܵܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܫܵܘܙܒܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܟܝܼܡܘܿܢܹ̈ܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒ݂ܥ̈ܵܩܵܬ݂ܵܐ ܪܡܹܝܢ ܘܒܲܪ̈ܕ݂ܘܼܦܝܹܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܦܹܐܫܵܐ ܘܢܵܘܚܵܐ ܠܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒ݂ܒܹܝܬ݂ ܚܒ݂ܘܼܫܝܹ̈ܐ ܪܡܹܝܢ ܘܒܲܐܣܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܫܬ݁ܪܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܘܫܸܢ̈ܕܹܐ ܩܫܲ̈ܝܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܸܐܟ݁ܣܘܿܪܝܼܵܐ ܠܪܘܼܚܩܵܐ ܐܸܫܬ݁ܕ݂ܝܼܘ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܲܓ݂ܗܘܿܢ ܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܵܦܹܐ ܘܡܼܢ ܢܸܣܝܘܿܢܹ̈ܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒ݂ܟ݂ܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܡܢܵܘܠܝܼܢ: ܘܲܡܦܝܼܣ ܕܢܸܩܢܘܿܢ ܚܘܼܠܡܵܢ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܥܲܡ ܐܲܣܝܘܼܬ݂ܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܢܲܣܹܝܢ ܠܗܘܿܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܠܝܼܛܹ̈ܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܫܟ݁ܚܘܼܢ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪܲܚܡܹܐ ܡܼܢ ܠܘܵܬ݂ ܡܵܪܝܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܒܡܸܠܬܹܐ ܘܲܠܣܵܩܘܿܪܹ̈ܐ ܕܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܫܪܵܝܵܐ ܠܣܲܟ݂ܠ̈ܘܵܬ݂ܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ* ܥܵܗܸܕ݂ ܠܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܕܟ݂ܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܕܢܸܫܬ݁ܘܘܿܢ ܠܫܘܼܒ݂ܩܵܢ ܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܘܣܲܟ݂̈ܠܘܵܬ݂ܵܐ* ܠܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܗܸܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕ݂ ܡܸܬ݁ܕܲܡܸܐ ܒܝܲܕ݂ ܬܲܟ݂ܫܲܦ̮ܬܹ݁ܗ ܠܡܵܪܝ ܒܲܪܣܲܡܝܵܐ(ܐ)* ܒܗܵܢܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܡܨܲܠܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܫܵܐܸܠ ܡܸܢܹܗ ܕܢܸܨܛܒܸܐ ܒܕ݂ܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂ ܠܹܗ* ܚܠܵܦ ܟܠ ܡܸܬ݁ܕܲܒܲܚ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܲܒ݂ܓ݂ܵܘ ܥܹܕܬܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ ܡܥܲܕܪܵܐ ܘܡܵܘܬ݁ܪܵܐ ܗܝܸ ܕܸܒ݂ܚܬ݂ܵܐ* ܒܗܵܝ݁ ܬܲܟ݂ܫܲܦ̮ܬܵܐ ܕܥܵܒܸܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܚܠܵܦ ܟܠ ܬܸܓ݂ܡܝܼ̈ܢ: ܡܸܫܬܲܒ݂ܩܝܼܢ ܠܹܗ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܿܢ ܘܣܲܟ݂̈ܠܘܵܬܹܗ* ܒܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܡܵܘܕܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܟ݂ܡܵܐ ܕܐܲܠܸܦ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܬ݂ܪܸܥܣܲܪܬܹ݁ܗ* ܗܵܐ ܡܪܲܙܙܝܼܢܲܢ ܐܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܘܲܡܥܲܗܕܝܼܢܲܢ: ܚܲܫܹܗ ܘܡܵܘܬܹ݁ܗ ܐܵܦ ܢܘܼܚܵܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ* ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܘܲܒ݂ܬܲܚܢܲܢܬܵܐ: ܘܡܵܬܲܚ ܩܵܘܡܬܹܗ ܘܦܵܫܸܛ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ* ܠܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ ܚܵܐܲܪ ܟܲܗܢܵܐ ܒܦܵܪܹܗ݇ܣܝܼܵܐ: ܘܩܵܪܸܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܸܓ݂ܡܘܿܪ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܩܲܪܸܒ݂* ܠܪܘܼܚܵܐ ܫܵܐܸܠ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܪܲܚܸܦ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܢܲܩܢܹܝܘܗܝ ܚܲܝܠܵܐ ܘܡܲܥܒ݁ܕ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ* ܢܵܚܹܬ݂ ܪܘܼܚܵܐ ܒܲܦܝܵܣ ܟܵܗܢܵܐ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܚܲܛܝ: ܘܓ݂ܵܡܲܪ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܩܲܕܸܫ* ܠܵܐ ܫܲܦܝܘܼܬܹܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܓܵܡܪܵܐ ܠܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܓ݂ܝܼܕܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܓܵܡܲܪ ܒܝܲܕ݂ ܪܘܼܚܵܦܹܗ* ܡܪܲܚܸܦ ܪܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܡܸܛܠ ܫܵܘܝܘܼܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ* ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܣܝܼܡ ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ: ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܡܛܲܦܸܣ ܕܡܵܘܬܹ݁ܗ ܕܲܒ݂ܪܵܐ ܐܵܦ ܕܲܩܝܵܡܬܹ݁ܗ* ܒܲܕ݂ܓ݂ܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܗܵܘܿ ܕܐܲܩܝܼܡܹܗ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼܬܹ̈ܐ: ܢܵܚܸܬ݂ ܗܵܫܵܐ ܘܓ݂ܵܡܲܪ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܢܘܼܚܵܡ ܦܲܓ݂ܪܹܗ* ܗܵܟܲܢ ܓܵܡܲܪ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܓܲܡܪܝܼܢ* ܠܵܐ ܡܬ݂ܓܲܡܪܝܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܲܝ ܥܹܕܬܵܐ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܒܲܕ݂ܠܵܐ ܐܲܦܸܣ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܡܸܓ݂ܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ* ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܒܸ݁ܠ ܟܵܗܢܵܐ ܒܲܣܝܵܡ ܐܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܒܹܗ ܡܸܫܬܲܡܠܹܝܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܒ݂ܓ݂ܵܘ ܥܹܕܬܵܐ* ܟܵܗܢܵܐ ܡܩܲܕܸܫ ܥܘܼܒܵܐ ܕܡܲ̈ܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܡܫܲܟܸ݁ܢ ܣܝܼܡܲܬ݂ ܒܢܲ̈ܝܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܵܡܕܝܼܢ* ܒܸܠܥܵܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܟ݂ܪܵܐ ܐܲܢ݇ܬ݁ܬ݂ܵܐ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܡܼܢ ܒܸܠܥܵܕ݂ܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܸܐ ܚܠܵܘܿܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ* ܒܸܠܥܵܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܦܸܐ ܐܵܦ ܥܲܢܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܲܚܬ݂ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܩܲܒ݂ܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܟܗܢܵܐ* ܡܲ̈ܝܵܐ ܛܲܡ̈ܐܸܐ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܕܫܝܼܢ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܐܸܢ ܠܲܝܬ݁ ܟܵܗܢܵܐ ܗܘܸܵܐ ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܐ ܟܠܹܗ ܛܲܡܐܵܐ* ܗܵܠܹܝܢ ܓܵܡܲܪ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܐܵܦܸܢ ܢܸܗܘܸܐ ܟܠܹܗ ܒܚܵܘ̈ܒܹܐ ܘܣܲܟ݂̈ܠܘܵܬ݂ܵܐ* ܘܗܵܘܡܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܡܫܲܡܠܹܝܢ ܓܵܡܪܝܼܢ ܘܐܸܢ ܚܲܛܵܝܝܼܢ: ܕܠܵܐ ܩܢܹܝܢ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܓܵܡܪܝܼܢ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܟܹܐܢܝܼܢ* ܠܵܐ ܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܒܝܲܕ݂ ܕܲܟ݂ܝܘܼܬ݂ܗܘܿܢ ܡܲܚܬ݂ܝܼܢ ܪܘܼܚܵܐ: ܘܠܵܐ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܚܲܛܵܝܘܼܬ݂ܗܘܿܢ ܟܵܠܹܝܢ ܡܲܚܬܹܐ(ܐ)* ܗܵܪܟܵܐ ܛܵܥܹܝܢ ܢܲܓܝܼܪ ܪܘܼܚܵܐ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܚܲܛܵܝ: ܘܓ݂ܵܡܲܪ ܒܐܝܼܕܹܗ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ݂ܝܼܚܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܠܠܝܼܢ* ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬ݂ܝܼܕ݂ ܕܵܐܸܢ ܒܐܝܼܕܹܗ ܣܲܓܝܼܵܐܝܼܬ݂: ܘܢܵܣܸܒ݂ ܡܸܢܹܗ ܗܵܝ݁ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬ݂ܵܐ ܕܐܸܬ݂ܝܲܗ݇ܒܲܬܸ ܠܹܗ* ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܝܲܩܲܪ ܠܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ ܠܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ ܕܲܪܓܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܦܐܸܐ ܠܹܗ: ܡܸܬ݁ܬ݁ܫܝܼܛ ܬܲܡܵܢ ܘܗܵܘܹܐ ܒܸܙܚܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ* ܫܡܲܥ ܐܘܿ ܟܵܗܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܢܸܐ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܦܵܚܡܝܼܢ ܠܕܲܪܓܹܗ: ܙܘܙܼܥ ܘܐܸܣܬܲܪܲܕ݂ ܡܼܢ ܬܲܫܢܝܼܩܵܐ ܕܲܒ݂ܓܹܗܲܢܵܐ* ܡܼܢ ܟܠ ܬܲܒ݂̈ܥܵܢ ܩܲܫܝܵܐ ܬܒܲܥܬ݂ܵܟ ܟܵܗܢܵܐ ܣܲܟ݂ܠܵܐ: ܕܠܵܐ ܫܲܡܸܫܬܵܝܗܝ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܲܡܛܵܟ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐ ܕܘܵܠܹܐ* ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬ݂ܝܼܕ݂ ܠܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܘܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܗܘܸ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܗܵܘܹܐ ܟܠ ܒܟ݂ܠ(ܒ)* ܡܙܲܡܸܢ ܟܵܗܢܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܣܵܓܹܕ݂ ܒܪܸܥܠܵܐ ܘܲܒ݂ܕ݂ܸܚܠܬ݂ܵܐ ܘܙܘܥܵܐ ܪܗܝܼܒ݂ܵܐ* ܗܵܝܕܹܝܢ ܟܵܪܘܿܙ ܥܹܕܬܵܐ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܒܫܸܠܝܵܐ ܘܕ݂ܸܚܠܵܐ ܗܸܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܩܵܝܡܝܼܢ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܲܢ* ܒܕ݂ܸܚܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܒܗܵܢ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܕܒܹܗ ܡܸܫܬܲܡܠܹܝܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܓ݂ܝܼܕܹ̈ܐ ܒܡܲܚܬܹܗ ܕܪܘܼܚܵܐ* ܗܵܝܕܹܝܢ ܟܵܗܢܵܐ ܡܲܫܡܲܥ ܩܵܠܹܗ ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܪܵܫܸܡ ܒܐܝܼܕܹܗ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ݂ܩܲܕ݂ܡܵܐ* ܪܵܫܸܡ ܗܵܫܵܐ ܠܵܘ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܠܪܘܼܫܡܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܢܲܠܸܦ ܒܪܘܼܫܡܵܐ ܐ݇ܚܪܵܝܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܡܠܵܝܗܘܿܢ* ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܪܵܫܸܡ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܲܒ݂ܗܘܿܢ ܓܵܡܲܪ ܘܲܡܫܲܡܠܸܐ ܠܹܗ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܐܝܼܬ݂(ܐ)* ܬܠܵܬ݂ ܓܗܵܢܵ̈ܬ݂ܵܐ ܓܵܗܹܢ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܒ݂ܗܹܝܢ ܣܵܓܸܕ݂ ܒܦܵܪܹܗ݇ܣܝܼܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ* ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡܫܲܒܲܚ ܘܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡܵܘܕܸܐ ܘܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡܨܲܠܸܐ: ܘܩܵܪܸܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܢܸܫܪܸܐ ܘܢܲܓܸܢ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ* ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܩܵܘܝܼ ܡܵܪܲܢ ܒܥܘܼܒܵܗ݁ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܒܲܬ݂ܠܝܼܬ݂ܵܝܵܐ ܩܵܡ ܘܐܸܬ݂ܢܲܚܲܡ ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܪܲܒܵܐ* ܘܒ݂ܵܗ݁ ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ݂ܵܐ ܓܵܗܸܢ ܟܵܗܢܵܐ ܬܠܵܬ݂ ܙܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܗܵܝ݁ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ ܡܪܲܙܹܙ ܩܝܵܡܬܹ݁ܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ* ܐܵܦ ܣܝܵܡ ܒܘܼܪ̈ܟܹ݁ܐ ܥܵܒܸܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܬܠܵܬ݂ ܙܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܡܛܵܦܸܣ ܒܗܹܝܢ ܗܘܵܝܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܕܲܒ݂ܓ݂ܵܘ ܩܲܒ݂ܪܵܐ* ܬܠܵܬ݂ ܙܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ܵܐ ܣܵܐܸܡ ܒܘܼܪܟܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܚܲܬ݁ܬܵܐ: ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܠܵܐ ܣܵܐܸܡ ܕܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܠܹܗ ܐ݇ܪܵܙ ܢܘܼܚܵܡܵܐ* ܐ݇ܪܵܙ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܓܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܒܫܘܼܡܠܵܝ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܠܵܐ ܡܪܲܙܸܙ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܡܵܘܬܹ݁ܗ ܒܲܣܝܵܡ ܒܘܼܪܟܵܐ* ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܬܠܵܬ݂ܡܐܵܐ ܘܲܬ݂ܡܵܢܬܲܥܣܲܪ ܝܲܗ݇ܒ݂ܘܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܕܲܒ݂ܚܲܕ݂ܒ̈ܫܲܒܹ݁ܐ ܘܥܹܕܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܠܲܝܬ݁ ܣܝܵܡ ܒܘܼܪܟܵܐ* ܠܵܐ ܐ݇ܢܵܫ ܡܵܕܹܝܢ ܫܲܠܝܼܛ ܠܲܡܣܵܡ ܒܘܼܪܟܵܐ ܒܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܣܛܲܪ ܡܼܢ ܟܵܗܢܵܐ ܕܒܲܣܝܵܢ ܒܘܼܪ̈ܟܵܘܗܝ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܡܛܲܦܸܣ* ܐܵܦ ܗܘܸ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܚܲܬ݁ܬܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ ܕܲܢܣܝܼܡ: ܘܒ݂ܵܬܲܪ ܡܲܚܬܹܗ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܕܢܸܣܓܘܿܕ݂(ܒ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܟܵܗܢܵܐ ܫܵܩܸܠ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܠܲܚܡܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܘܬ݂ܵܠܹܐ ܚܝܵܪܹܗ ܪܵܘܡܵܐ ܘܡܵܘܕܸܐ ܒܡܵܪܹܗ* ܩܵܨܹܐ ܠܠܲܚܡܵܐ ܒܲܫܡܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܐ ܘܲܒ݂ܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ: ܘܲܡܚܲܝܸܕ݂ ܠܹܗ ܠܲܕ݂ܡܵܐ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܦܲܓ݂ܪܵܐ ܒܲܕ݂ܡܵܐ* ܪܵܫܸܡ ܠܲܕ݂ܡܵܐ ܒܦܵܓ݂ܪܵܐ ܘܡܲܕ݂ܟܲܪ ܬܠܝܼܬ݂ܵܝܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܪܵܫܸܡ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܚܲܝܵܐ ܒܵܗ݁ ܒܲܩܪܵܝܬܵܐ* ܘܲܡܚܲܝܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ: ܕܟ݂ܠܢܵܫ ܢܵܘܕܸܐ ܕܚܲܕ݂ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ* ܗܵܝܕܹܝܢ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܐܸܫܬܲܡܠܝܼܘ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ: ܡܒܲܪܸܟ ܠܥܲܡܵܐ ܒܗܵܝ݁ ܩܲܪ݇ܬ݂ ܩܵܠܵܐ ܕܒܲܪܸܟ ܡܵܪܲܢ(ܐ)* ܡܫܲܪܸܐ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܠܡܸܩܨܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܠܝܼܠ ܗ݇ܘܼ ܠܡܸܬ݂ܦܲܠܵܠܘܼ ܠܟ݂ܠ ܢܵܣܘܿܒܹ̈ܐ* ܩܝܵܡܬܹ݁ܗ ܕܲܒ݂ܪܵܐ ܪܲܙܸܙ ܟܵܗܢܵܐ ܒܫܘܼܡܠܵܝ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܘܛܵܒ݂ ܠܵܚܡܵܐܝܼܬ݂ ܩܵܨܹܐ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܢܦܲܠܓ݂ܘܗܝ* ܒܗܵܝ݁ ܕܐܵܦ ܡܵܪܲܢ ܟܲܕ݂ ܡܼܢ ܩܲܒ݂ܪܵܐ ܩܵܡ ܗ݇ܘܵܐ ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ: ܐܸܬ݂ܚ݇ܙܝܼ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܠܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܥܣܲܪ ܙܲܒ݂̈ܢܵܬ݂ܵܐ* ܒܲܙܒܲܢ ܠܡܲܪܝܲܡ ܗܵܝ݁ ܡܲܓ݂ܕܠܵܝܬܵܐ ܗܝܸ ܒܲܠܚܘܿܕܹܝܗ݁: ܘܒܲܙܒܲܢ ܠܠܘܼܩܵܐ ܘܲܠܩܲܠܝܘܿܦܵܐ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ* ܘܒܲܙܒܲܢ ܠܓ݂ܘܼܕܵܐ ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܒܓ݂ܵܘ ܥܸܠܝܼܬ݂ܵܐ: ܙܒܲܢ݇ܬܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܝܲܕ݂ ܝܲܡܵܐ ܕܛܸܒ݂ܵܪܝܼܘܿܣ* ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܸܬ݂ܚܙܝܼ ܘܫܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܢܘܼܚܵܡܹܗ: ܘܐܵܦ ܠܲܬ݂ܐܘܿܡܵܐ ܚܵܘܝܼ ܣܸܛܪܹܗ ܕܘܼܟܲܬ݂ ܪܘܼܡܚܵܐ* ܘܥܲܠ ܛܘܼܪ ܙܲܝ̈ܬܹ݁ܐ ܒܲܪܸܟ ܡܵܪܲܢ ܠܲܬ݂ܪܥܣܲܪܬܹ݁ܗ: ܘܐܸܬ݂ܦܪܸܫ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܲܣܠܸܩ ܒܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ* ܘܗܵܫܵܐ ܡܸܬ݂ܚܙܹܐ ܒܡܲܣܒ݂ܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܹܗ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ: ܘܲܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܒܹܗ ܘܢܵܣܒ݁ܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܪܲܗܒ݂ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ(ܒ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܩܵܥܹܐ ܟܵܪܘܿܙ ܥܹܕܬܵܐ ܘܲܡܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ: ܕܟ݂ܠܲܢ ܒܕ݂ܸܚܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ* ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܢܸܬ݁ܕܲܟܲܪ ܚܲܫܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܵܪܲܢ: ܘܢܸܬ݂ܒܲܝܲܢ ܒܵܗ݁ ܐܵܦ ܒܲܩܝܵܡܬܹ݁ܗ ܕܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼ̈ܬܹܐ* ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܹܗ݁ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ: ܢܣܲܒ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܫܲܡܠܲܝ ܘܲܓ݂ܡܲܪ ܡܕܲܒ݁ܪܵܢܘܼܬܹܗ* ܘܚܲܫ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܘܡܝܼܬ݂ ܘܐܸܬ݂ܢܲܚܲܡ ܘܩܵܡ ܘܐܸܣܬܲܠܲܩ: ܘܝܲܗ݇ܒ݂ ܠܲܢ ܒܚܘܼܒܹ݁ܗ ܐܲܝܟ݂ ܪܲܗܒ݂ܘܿܢܵܐ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܕ݂ܡܹܗ* ܕܲܒ݂ܗܘܿܢ ܢܸܬ݁ܕܟܲܪ ܟܠ ܛܲܝ̈ܒ݁ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܲܣܥܲܪ ܨܹܐܕܲܝܢ: ܢܵܘܕܸܐ ܘܢܸܣܓ݁ܘܿܕ݂ ܘܲܢܫܲܒܲܚ ܠܹܗ ܒܟ݂ܠ ܥܸܕܵܢܝܼ̈ܢ* ܚܢܲܢ ܕܹܝܢ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ: ܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܢܸܣܲܒ݂ ܣܝܼܡܲܬ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ* ܘܲܒ݂ܝܲܕ݂ ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬ݂ܵܐ ܫܦܝܼܬ݂ܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܕܠܸܒܵܐ: ܢܸܫܬܵܘܬܲܦ ܠܗܘܿܢ ܠܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܓ݂ܝܼ̈ܕܹܐ ܕܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ* ܘܲܢܣܝܼܡ ܬܸܢܘܲܝ ܕܲܬ݂ܝܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܢܸܬ݁ܬ݁ܘܸܐ ܘܢܸܚܲܫ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܢܕ݂ܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܣܥܲܪ݇ܢ* ܘܢܸܫܐܲܠ ܪܲܚܡܹܐ ܘܫܘܼܒ݂ܩܵܢ ܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܡܼܢ ܡܵܪܹܟ݁ܠ: ܘܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܣܲܟ݂ܠ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܠܲܟ݂̈ܢܵܘܵܬܲܢ(ܐ)* ܥܵܢܹܐ ܥܲܡܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܣܵܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ: ܘܕܲܟܵܐ ܬܹܐܪܬܲܢ ܡܼܢ ܦܘܼܠܵܓܹ̈ܐ ܘܡܼܢ ܚܸܪ̈ܝܵܢܹܐ* ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܣܵܐ ܣܲܟ݂ܠ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܲܡܫܲܒ݁ܚܵܢܲܝ̈ܟ: ܘܫܲܦܵܐ ܢܲܦ̮ܫܲܢ ܡܼܢ ܣܸܢܐܬ݂ܵܐ ܘܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ* ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܣܵܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ ܕܐܵܘܕܝܼܘ ܒܲܫܡܵܟ: ܘܐܲܫܘܵܢ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ* ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܣܵܐ ܠܥܲܒ݂ܕܲܝ̈ܟ ܕܩܵܪܹܝܢ ܠܲܫܡܵܟ ܟܠܝܘܿܡ: ܘܗܲܒ݂ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܟ* ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܐܦܵܪܹܗ݇ܣܝܵܐ ܘܓܲܠܝܘܼܬ݂ ܐܲܦܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܪܲܒ݁ܘܼܬ݂ܵܟ(ܒ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܟܵܗܢܵܐ ܡܨܲܠܸܐ ܘܒ݂ܵܥܹܐ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܢܩܲܕܸܫ ܠܲܢ ܘܢܸܥܛܸܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܒܝܲܕ݂ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ* ܘܢܲܫܘܸܐ ܠܟ݂ܠܲܢ ܕܲܢܩܘܼܡ ܩܘܼܕ݂ܡܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܘܼܡܬ݂ܵܢܹ̈ܐ: ܘܢܸܩܪܹܝܘܗܝ ܟܠܲܢ ܒܦܵܪܗ݇ܣܝܼܵܐ ܐܲܒܵܐ ܐܲܒ݂ܘܼܢ* ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܥܲܡܵܐ ܥܵܢܹܐ ܘܐܵܡܲܪ ܒܲܚܦܝܼܛܘܼܬ݂ܵܐ: ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܕܐܲܠܸܦ ܦܘܼܡܹܗ ܚܲܝܵܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܚܘܼܒܹ݁ܗ(ܓ)* ܐܲܒ݂ܘܼܢ ܕܥܵܡܲܪ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܒ݂ܟ݂ܠ ܕܘܼܟܵܐ: ܢܸܬ݂ܩܲܕܲܫ ܒܲܢ ܫܡܵܟ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܥܲܡܡܝܼ̈ܢ* ܬܹܐܬܹܐ ܨܹܐܕܲܝܢ ܗܵܝ݁ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼܬ݁ ܠܲܢ: ܘܢܸܬ݂ܒܲܣܲܡ ܒܵܗ݁ ܒܝܲܕ݂ ܪܗܒ݂ܘܿܢܵܐ ܡܼܢ ܗܵܐ ܡܸܟܵܐ* ܢܸܗܘܸܐ ܘܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܘܢܸܫܬܲܡܠܸܐ ܒܲܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢ ܚܘܼܒܵܟ: ܘܢܸܫܬ݁ܘܸܐ ܕܢܸܓ݂ܡܘܿܪ ܟܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܝܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܟ* ܘܐܲܝܟ݂ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܒܵܛܠܝܼܢ ܡܸܢܲܢ ܟܠ ܨܸܒ݂ܝܵܢܝܼ̈ܢ: ܗܵܟܲܢ ܘܒܲܐܪܥܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܟ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܢܸܨܒܸ݁ܐ* ܗܲܒ݂ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܟ݂ܠ ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܵܐ: ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܬ݂ܵܘܬܵܒ݂ܘܼܬܲܢ ܕܲܒ݂ܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ* ܘܲܫܒ݂ܘܿܩ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܘܚܲܣܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܕܲܒ݂ܗܘܿܢ ܚܵܒ݂ܢܲܢ: ܒܝܲܕ݂ ܪܲܦܝܘܼܬܲܢ ܘܚܵܫܘܿܫܘܼܬܲܢ ܘܲܡܚܝܼܠܘܼܬܲܢ* ܘܐܵܦܚܢܲܢ ܗܵܟܹܝܠ ܫܒܲܩ݇ܢ ܡܼܢ ܠܸܒܲܢ ܠܟ݂ܠ ܕܚܲܝܵܒ݂ ܠܲܢ: ܘܠܵܐ ܢܵܛܪܝܼܢܲܢ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܒܠܸܒܲܢ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ* ܘܠܵܐ ܬܲܥܸܠܲܝܢ ܠܵܐ ܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܒ݂ܘܼܚܪܵܢܵܐ: ܕܲܡܚܝܼܠܝܼܢܲܢ ܘܒܸܠܥܵܕ݂ ܚܲܝܠܵܟ ܠܲܝܬܲܝܢ ܡܸܕܸܡ* ܐܸܠܵܐ ܦܲܨܵܢ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ ܕܒ݂ܝܼܫܵܐ ܢܟ݂ܝܼܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܲܦܸܣ ܠܹܗ ܠܡܸܩܪܲܒ݂ ܨܸܐܕܲܝܢ ܒܝܲܕ݂ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ* ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܠܵܟ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܚܲܝܠܵܐ ܐܵܦ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܠܵܟ ܡܸܬ݁ܬ݁ܚܝܼܒ݂ܵܐ ܐܵܦ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ(ܐ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܘܥܵܢܹܐ ܥܲܡܵܐ ܘܥܲܡܵܟ ܟܵܗܢܵܐ ܘܥܲܡܵܗ݁ ܕܪܘܼܚܵܟ* ܒܲܨܠܘܿܬ݂ ܡܵܪܲܢ ܫܲܪܝܼ ܟܵܗܢܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܘܒ݂ܵܗ݁ ܬܘܼܒ݂ ܡܫܲܠܸܡ ܗܵܫܵܐ ܕܐܸܬ݂ܓܡܲܪܘ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܠܗܘܿܢ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܲܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܒܗܵܢ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܘܲܡܥܲܗܸܕ݂ ܠܲܢ ܩܝܵܡܬܹ݁ܗ ܕܡܵܪܲܢ ܕܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼܬܹ̈ܐ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܠܲܬ݂ܪܸܥܣܲܪܬܹ݁ܗ: ܟܲܕ݂ ܐܸܬ݂ܚܙ݇ܝܼ ܠܗܘܿܢ ܘܣܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܢܘܼܚܵܡܹܗ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܐ݇ܪܵܙܹܗ: ܕܗܵܐ ܐܸܬ݂ܢܲܚܡܹܬ݂ ܘܲܡܢܲܚܸܡ ܐ݇ܢܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܸܡܲܪ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܒܢܲܝ̈ ܥܸܢܝܵܢܹܗ: ܕܗܵܐ ܣܵܠܸܩ ܐ݇ܢܵܐ ܘܲܡܛܲܝܸܒ݂ ܐ݇ܢܵܐ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܠܟ݂ܠܟ݂ܘܿܢ* ܫܠܵܡܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܠܲܬ݂ܪܸܥܣܲܪܬܹ݁ܗ: ܕܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܬܲܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ* ܘܗܵܢܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ: ܘܲܡܫܲܪܲܪ ܠܗܘܿܢ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒ݂ܪܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ* ܘܡܵܐ ܕܐܸܬ݂ܥܲܬܲܕ݂ܘ ܝܲܠܕܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ ܠܡܸܣܲܒ݂ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܩܵܥܹܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܠܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܝܵܐܹܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ(ܒ)* ܠܟ݂ܠ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܡܩܲܕܫܲܝ̈ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܣܝܼܡܲܬ݂ ܒܢܲ̈ܝܵܐ: ܝܵܐܹܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܫܵܠܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܲܐܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ* ܠܟ݂ܠ ܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ ܕܩܲܕܫܲܬܸ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܥܡܘܿܕ݂ܝܼܬ݂ܵܐ: ܝܵܐܸܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ* ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܗܵܢܘܿܢ ܕܐܸܬ݁ܛܪܸܕܘ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܹܕܬܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܫܬܵܘܬ݁ܦܘܼܢ ܒܡܲܣܒ݂ܵܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹܸ̈ܐ* ܥܵܢܹܐ ܥܡܵܐ ܕܚܲܕ݂ ܗ݇ܘܼ ܐܲܒ݂ܵܐ ܗܵܘܿ ܩܲܕܝܼܸܫܵܐ: ܕܡܸܡܬ݂ܘܿܡ ܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ* ܘܗܘܸ ܐܲܫܘܝܼ ܠܲܢ ܕܢܸܩܢܸܐ ܒܛܲܝܒ݁ܘܼ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ: ܡܼܢ ܡܵܘܠܵܕ݂ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕ݂ܝܼܬ݂ܵܐ* ܘܚܲܕ݂ ܗ݇ܘܼ ܐܲܒ݂ܵܐ ܘܚܲܕ݂ ܗ݇ܘܼ ܐܵܦ ܒܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܚܲܕ݂ ܒܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ ܒܚܲܕ݂ ܕܠܵܐ ܫܘܼܓ݂ܢܵܝܵܐ* ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒ݂ܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܘܲܠܪܘܼܚ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܐܝܼܬ݂ܝܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ܵܘܗܝ ܠܥܵܠܲܡ ܥܲܠܡܝܼܢ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ(ܐ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܟܵܗܢܵܐ ܗܘܸ ܩܲܕ݂ܢܵܝܵܬ݂ ܢܵܣܸܒ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܕܢܲܠܸܦ ܠܥܲܡܵܐ ܕܐܵܦ ܗܘܸ ܟܵܗܢܵܐ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܪܲܚܡܹܐ* ܟܵܗܢܵܐ ܕܩܲܕܸܫ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܡܲܣܒ݂ܵܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܓ݂ܝܼܕܹ̈ܐ: ܕܢܸܫܬ݁ܘܸܐ ܐܵܦ ܗܘܸ ܠܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܕܪܲܗܒ݂ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ* ܩܵܕܹܡ ܟܵܗܢܵܐ ܠܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ ܒܡܲܣܒ݂ܵܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܐܸܢܗܘܸ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܩܲܕܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܘ ܪܲܒ݁ ܟܵܗܢܹ̈ܐ* ܘܐܝܼܕ݂ܵܐ ܢܵܣܒ݁ܝܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܥܲܡܵܐ ܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܘܪܵܘܪ̈ܒܹܐ* ܘܥܲܡ ܡܲܦܲܩܬܹ݁ܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܡܒܲܪܸܟ ܠܥܲܡܵܐ ܘܐܲܡܲܪ: ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ ܠܲܡ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܬܸܗܘܸܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ(ܒ)* ܢܵܦܸܩ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܦܝܼܢܟ݂ܵܐ ܘܟ݂ܵܣܵܐ ܒܗܸܕ݂ܪܵܐ ܘܫܘܼܒ݂ܚܵܐ: ܒܲܠܘܝܼܬ݂ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܙܵܘܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ* ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ: ܢܵܦܩܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܕܦܲܓ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܘܲܡܙܲܝܚܝܼܢ ܠܹܗ* ܚܵܕܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲ̈ܝܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܡܵܐ ܕܚܵܙܹܝܢ ܠܹܗ ܠܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܢܵܦܸܩ ܡܼܢ ܓܵܘ ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ* ܘܐܲܟ݂ܡܵܐ ܕܲܚܕ݂ܝܼܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܡܵܪܲܢ ܒܵܬܲܪ ܩܝܵܡܬܹ݁ܗ: ܗܵܟܲܢ ܚܵܕܹܝܢ ܡܗܲܝܡܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܐ ܕܚܵܙܹܝܢ ܠܹܗ* ܪܲܒ݁ܘܼ ܐܲܚܲܝ̈ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܠܲܠ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܕܣܵܦܸܩ ܢܸܣܦܲܩ ܐܸܢܗܸܘ ܕܲܡܨܸܐ* ܐ݇ܪܵܙ ܠܝܼ ܐ݇ܪܵܙ ܠܝܼ ܩܥܵܐ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܬܗܝܼܪ ܒܲܢܒ݂ܝܹ̈ܐ: ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܚܙܵܐ ܒܗܲܝܟ݁ܠܵܐ* ܐܸܢܗܘܸ ܕܐܸܒ݂ܥܸܐ ܕܐܸܟ݂ܬ݁ܘܿܒ݂ ܡܸܕܸܡ ܥܲܠ ܗܵܢ ܫܲܪܒܵܐ: ܠܵܐ ܣܵܦ݁ܩܝܼܢ ܠܝܼ ܟܠ ܩܲܪ̈ܛܲܝܣܹܐ ܕܲܒ݂ܗܵܢܵܐ ܟܠ* ܠܲܓ݂ܡܝܼܪܹ̈ܐ ܬܘܼܒ݂ ܘܠܲܡܫܲܡ̈ܠܲܝܵܐ ܚܵܫܲܚ ܒܸܣܪܵܐ: ܠܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܠܒ݂ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܡܛܘܿܢ ܠܲܓ݂ܡܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ* ܡܲܢ ܕܐܵܟܹܠ ܦܲܓ݂ܪܝ ܗܘܸ ܡܩܵܘܸܐ ܒܝܼ ܘܐܸܢܵܐ ܠܲܡ ܒܹܗ: ܐܸܢܗܘܸ ܕܢܸܛܲܪ ܟܠ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ* ܡܲܢ ܕܐܵܟܹܠ ܦܲܓ݂ܪܝ ܘܫܵܬܹܐ ܡܼܢ ܕܹܡܝ ܟܲܕ݂ ܠܵܐ ܫܵܘܹܐ: ܠܚܘܼܝܵܒܸܗ ܓܹܝܪ ܐܵܟܸܠ ܘܫܵܬܹܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬ݂ܪܵܢܵܐ(ܐ)* ܦܵܫܸܛ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܪܸܒ݂ ܠܡܸܣܲܒ݂ ܦܲܓ݂ܪܵܐ: ܟܲܕ݂ ܒܝܲܡܝܼܢܹܗ ܡܥܲܠܸܐ ܘܣܵܐܸܡ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܚܒܲܪܬ݂ܵܗ݁* ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ݂ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܦܵܟܲܪ ܠܐܝܼܕ݂ܵܘ̈‍ܗܝ ܗܘܸ ܢܵܣܘܿܒ݂ܵܐ: ܘܟܸܢ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܠܹܗ ܠܦܲܓ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ* ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܐܸܬ݂ܒܲܙܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܒܹܗ ܒܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܦܪܲܚ ܘܐܸܬ݂ܥܲܠܝܼ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ* ܒܗܵܢܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܩܵܪܸܒ݂ ܢܵܣܸܒ݂ ܐܲܝܢܵܐ ܕܢܵܣܸܒ݂: ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܐܵܡܲܪ ܨܹܐܕ݂ܵܘܗܝ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ* ܢܵܣܸܒ݂ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܣܓ݂ܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ: ܘܲܡܥܲܦܸܩ ܠܹܗ ܘܲܡܢܲܫܸܩ ܠܹܗ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܪܲܚܡܹܐ* ܡܲܥܸܠ ܛܵܡܲܪ ܚܡܝܼܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓ݂ܪܹܗ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܡܩܲܕܫܵܐ ܒܡܲܣܒ݂ܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ* ܠܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܡܚܲܣܸܐ ܠܡܘܼܡܹ̈ܐ ܡܕܲܟܸ݁ܐ ܠܟܹܐܒܹ̈ܐ ܡܲܐܣܸܐ: ܘܲܠܟ݂ܘܼ̈ܬ݂ܡܵܬ݂ܵܐ ܡܚܲܠܸܠ ܡܵܪܸܩ ܒܙܘܿܦܵܐ ܕܪܲܚܡܵܘܗܝ* ܘܟܲܕ݂ ܡܸܬ݂ܦܲܠܲܓ݂ ܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܠܟ݂ܠ ܢܵܣܘܿܒܹ̈ܐ: ܩܵܥܝܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܪܵܐ(ܒ)* ܗܵܐ ܣܲܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܠܲܓ݂ ܒܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܵܘ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܣܲܒ݂ܘ ܘܐܸܬ݂ܚܲܣܵܘ ܡܼܢ ܚܵܘܒܲܝ̈ܟܘܿܢ* ܗܵܢܵܘ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ: ܕܫܲܩܠܘܼܗܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܸܬ݂ܚܲܣܝܼܘ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܦܠܝܼܓ݂ܘܼܬ݂ܵܐ* ܗܵܢܵܘ ܣܲܡܵܐ ܕܡܲܐܣܸܐ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܘܫܘܼܚܢܹ̈ܐ ܣܪܲܝܵܐ: ܣܲܒ݂ܘ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܘܐܸܬ݁ܕܲܟܵܘ ܒܹܗ ܡܼܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝܟ݁ܘܿܢ* ܬܵܘ ܣܲܒ݂ܘ ܡܲܓܵܢ ܫܘܼܒ݂ܩܵܢ ܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܘܣܲܟ݂ܠ̈ܘܵܬ݂ܵܐ: ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܕܫܵܩܸܠ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ* ܘܡܼܢ ܕܐܸܫܬܵܘܬܲܦܘ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ: ܡܲܩܦܝܼܢ ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܒܝܲܕ݂ ܚܲܕ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܲܦܨܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ* ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܟܵܐ ܣܓ݂ܝܼܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ: ܒܲܛܸܠ ܡܸܢܲܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܲܝܟ ܟܠ ܢܸܟ݂ܝܵܢܝܼ̈ܢ* ܘܡܵܐ ܕܕ݂ܵܢܲܚ ܐܲܢ݇ܬ݁ ܒܚܲܪܬ݂ܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢ ܟܠܵܐ: ܢܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܵܟ ܒܦܵܪܹܗ݇ܣܝܼܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܐܘܿܫܲܥܢܹ̈ܐ* ܘܢܵܘܕܸܐ ܠܲܫܡܵܟ ܥܲܠ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬ݂ܵܟ ܕܲܠܘܵܬ݂ ܓܸܢܣܲܢ: ܕܚܲܣܝܼܬ݁ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܘܲܥܛܲܝܬ݁ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܲܓ݂ܪܵܟ ܘܲܕ݂ܡܵܟ* ܘܗܵܪܟܵܐ ܘܬܲܡܵܢ ܕܢܲܣܸܩ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬ݂ܵܟ: ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܥܲܡ ܬܵܘܕ݂ܝܼܬ݂ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ(ܐ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܩܵܥܹܐ ܟܵܪܘܿܙ ܥܹܕܬܵܐ ܒܟ݂ܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ: ܘܲܡܚܲܦܸܛ ܠܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܕܢܵܘܕܸܐ ܘܗܵܟܲܢ ܐܵܡܲܪ* ܟܠܲܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܡܵܘܗܲܒ݂ܬ݂ܵܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܐܸܫܬ݁ܘܝܼܢ: ܢܵܘܕܸܐ ܘܢܸܣܓ݁ܘܿܕ ܘܲܢܫܲܒܲܚ ܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ* ܘܥܵܢܹܐ ܥܲܡܵܐ ܠܹܗ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܹܗ: ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܪܥܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ(ܒ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܟܵܗܢܵܐ ܡܨܲܠܸܐ ܘܡܵܘܕܸܐ ܠܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ: ܕܐܲܫܘܝܼ ܠܓܸܢܣܲܢ ܠܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ݂ܝܼܚܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܠܠܝܼܢ* ܘܒ݂ܵܥܹܐ ܘܲܡܦܝܼܣ ܕܲܢܚܲܝܸܠ ܠܲܢ ܕܢܸܫܦܲܪ ܩܘܼܕ݂ܡܵܘܗܝ: ܒܝܲܕ݂ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܟܲܚ݇ܕ݂ ܘܲܒ݂ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ* ܗܵܝܕܹܝܢ ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܕܐܲܠܸܦ ܦܘܼܡܵܐ ܗܵܘܿ ܡܲܚܝܵܢܵܐ: ܡܨܲܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ ܘܲܠܒܲܪ ܒܲܟ݂ܢܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ* ܒܵܗ݁ ܗ݇ܘܼ ܡܫܲܪܹܝܢ ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܟܠܵܗ݁ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܪܲܡܫܵܐ: ܘܒ݂ܵܗ݁ ܗ݇ܘܼ ܡܫܲܠܡܝܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ* ܗܝܸ ܠܲܡ ܐܝܼܬܹܝܗ݁ ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܟܠܵܗ݁ ܗܵܝ݁ ܚܵܒ݂ܘܿܫܬܵܐ: ܘܡܼܢ ܒܸܠܥܵܕܹܝܗ݁ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܓܲܡܪܵܐ ܨܠܘܿܬ݂ܵܐ ܟܠܵܗ݁(ܓ)* ܗܵܝܕܹܝܢ ܢܵܦܸܩ ܟܵܗܢܵܐ ܩܵܐܸܡ ܥܲܠ ܬܪܲܥ ܡܲܕ݂ܒ݁ܚܵܐ: ܘܦܵܫܸܛ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡܒܲܪܸܟ ܠܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܘܐܵܡܲܪ* ܠܥܲܡܵܐ ܟܠܹܗ ܡܒܲܪܸܟ ܟܵܗܢܵܐ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܒܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܒܲܪܸܟ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܠܲܬ݂ܪܸܥܣܲܪܬܹ݁ܗ* ܒܝܘܿܡ ܣܘܼܠܵܩܹܗ ܐܲܪܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܪܲܒܵܐ ܕܟ݂ܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܘܒܲܪܸܟ ܘܟܲܗܸܢ ܠܲܬ݂ܪܸܥܣܲܪܬܹ݁ܗ ܘܟܸܢ ܐܸܬ݂ܥܲܠܝܼ* ܐ݇ܪܵܙ ܢܘܼܚܵܡܹܗ ܪܲܙܸܙ ܟܵܗܢܵܐ ܒܫܘܼܡܠܵܝ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ: ܘܐ݇ܪܵܙ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܬܲܠܡܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕ݂ ܦܘܼܠܵܓܹܗ* ܒܲܦܫܵܛ ܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܕܠܲܐܦܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ: ܡܲܣܪܲܚ ܒܘܼܪܟ݁ܬ݂ܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܘܗܵܟܲܢ ܐܵܡܲܪ* ܗܵܘܿ ܕܒܲܪܸܟ ܠܲܢ ܒܟ݂ܠ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܚ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܐܵܦ ܗܘܸ ܢܒܲܪܸܟ ܠܟ݂ܠܲܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ* ܒܗܵܕܹܐ ܒܘܼܪܟܬ݂ܵܐ ܕܲܡܒܲܪܸܟ ܠܲܢ ܟܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ: ܨܵܐܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܗܵܝ݁ ܕܲܥܬ݂ܝܼܕ݂ܵܐ ܕܬܸܣܥܘܿܪ ܨܹܐܕܲܝܢ* ܡܵܐ ܕܐܸܬ݂ܢܲܚܲܡ݇ܢ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܲܠܒܸܫ݇ܢ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ: ܠܥܸܠ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܠܹܝܢܲܢ ܥܲܡ ܦܵܪܘܿܩܵܐ* ܬܲܡܵܢ ܒܵܛܠܝܼܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܲܢ: ܘܡܸܬ݂ܒܲܣܡܝܼܢܲܢ ܒܛܘܼܒܹ̈ܐ ܪ̈ܓ݂ܝܼܓܹܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ* ܒܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܕܒܹܗ ܡܕܲܝܪܝܼܢܲܢ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ: ܢܸܛܲܪ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܡܼܢ ܢܸܟ݂ܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܟ݂ܣܹܝܢ ܘܲܓ݂ܠܹܝܢ* ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܫܘܝܼ ܠܲܢ ܠܡܲܣܒ݂ܵܐ ܕܐ݇ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܒܝܲܕ݂ ܛܲܝܒ݁ܘܼܬܹܗ: ܢܲܫܘܸܐ ܠܟ݂ܠܲܢ ܕܢܸܗܘܸܐ ܗܲܝܟ݁ܠܹ̈ܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ* ܘܲܒ݂ܟ݂ܠ ܢܸܫܡܵܐ ܢܵܘܕܸܐ ܘܢܸܣܓ݁ܘܿܕ݂ ܘܲܢܫܲܒܲܚ ܠܹܗ: ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܠܠܵܐ ܒܠܸܫܵܢ ܒܸܣܪܵܐ* ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܣܪܲܚ ܟܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܹܗ: ܘܲܒ݂ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܪܵܫܸܡ ܠܟܸܢܫܵܐ ܒܪܘܼܫܡܵܐ ܚܲܝܵܐ* ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܫܒ݂ܝܼܚܹ̈ܐ ܕܥܹܕܲܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܗܵܢܵܘ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬ݂ܓܲܡܪܝܼܢ ܡܼܢ ܟܵܗܢܘܼܬ݂ܵܐ(ܐ)* ܛܘܼܒ݂ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕ݂ܟܸܐ ܠܸܒܹ݁ܗ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܕܒܹܗ ܡܸܬ݂ܩܲܕܫܝܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܕܦܲܓ݂ܪܹܗ ܕܡܵܪܲܢ* ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܝܵܗ݁ܒ݁ܝܼܢ ܛܘܼܒ݂ܵܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ: ܕܐܸܫܬ݁ܘܝܼܘ ܠܡܲܣܒ݂ܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ* ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܲܫܡܵܟ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒ݂ܬ݂ܵܟ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܠܠܵܐ: ܘܡܲܢܘܼ ܣܵܦܸܩ ܕܢܸܦܪܘܿܥ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬ݂ܵܟ* ܬܵܐ ܟܹܝܬ݂ ܡܹܟܹ݁ܝܠ ܐܘܿ ܒܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܹܕܬܵܐ: ܝܼܠܲܦ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܒܹܗ ܬܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܨܹܝܕ݂ ܟܵܗܢܘܼܬ݂ܵܐ* ܕܠܵܐ ܬܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܐ ܕܓ݂ܪܲܡ ܫܠܝܼܚܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ: ܒܠܸܒܵܐ ܕܲܟ݂ܝܵܐ ܩܪܘܿܒ݂ ܨܹܝܕ݂ ܦܲܓ݂ܪܹܗ ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ(ܒ): ܕܲܡܚܲܣܹܝܢ ܠܵܟ ܡܼܢ ܟܘܼ̈ܬ݂ܡܵܬ݂ܵܐ ܕܚܵܘ̈ܒܹ݁ܐ ܕܲܣܥܲܪܬ݁* ܠܵܐ ܢܵܕܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܚܲܛܵܝܵܐ ܕܨܵܒܹܐ ܕܲܢܬܘܼܒ݂: ܘܠܵܐ ܡܼܢ ܛܲܢܦܵܐ ܕܐܲܒ݂ܝܼܠ ܘܲܡܥܵܩ ܥܲܠ ܛܲܢܦܘܼܬܹܗ* ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܡܩܲܒ݁ܠܝܼܢ ܠܛܲܢܦܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܣܵܝܡܝܼܢ ܩܝܵܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬ݂ܗܲܦܟ݁ܘܿܢ ܠܲܥܒ݂ܵܕ݂ܵܝ̈ܗܘܿܢ* ܥܲܡܹܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܨܲܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܕܲܡܩܲܒܸ݁ܠ ܠܵܟ ܝܵܗܸܒ݂ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܫܵܒܸܩ ܚܵܘ̈ܒܹܐ* ܐܸܙܕܲܗ݇ܪ ܡܸܟܹ݁ܝܠ ܕܠܵܐ ܬܸܦܘܿܩ ܠܵܟ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܗܲܝܟ݁ܠܵܐ: ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬ݂ܩܲܕܫܝܼܢ ܐ݇ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ* ܡܲܢܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܲܒ݂ܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ ܢܢܲܟ݂ܪܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܠܗܵܝ݁ ܡܸܫܬ݁ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܸܙܕܲܡܲܢܘ ܠܵܗ݁ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ݇ܢܵܫܵܐ* ܡܲܢܘܼ ܗܵܢܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܒܲܡܢܵܬ݂ܵܐ ܣܝܼܡ ܕܲܒ݂̈ܢܲܝܵܐ: ܥܲܡ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܕܛܸܪܕܲܬܸ ܥܹܕܬܵܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܣܵܐܸܡ* ܗܵܢܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܙܵܕܸܩ ܕܲܢܩܘܼܡ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐܝܼܬ݂: ܒܗܵܘܿ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܒܹܗܘܼ ܡܲܓܢܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ* ܗܵܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܲܕ݂ܩܵܐܸܡ ܒܹܗ: ܗܵܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܵܫܢܹ̈ܐ ܡܦܲܠܸܓ݂ ܠܲܕ݂ܢܵܣܸܒ݂ ܠܹܗ* ܛܘܼܒ݂ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܹܗ ܘܢܵܣܹܒ݂ ܡܸܢܹܗ: ܕܐܸܢ ܡܝܼܬ݂ ܚܵܝܹܐ ܘܐܸܢ ܚܲܝ ܠܵܐ ܢܡܘܼܬ݂ ܒܣܲܟ݂ܠܘܵܬܹ̈ܗ* ܗܵܪܟܵܐ ܐܸܠܦܲܢ ܠܒܹܝܬ݂ ܢܵܘܚܵܐ ܡܛܵܬܸ ܘܲܡܨܝܼܕܬܲܢ ܡܠܵܬܸ: ܡܵܕܹܝܢ ܢܸܫܬ݁ܘܿܩ ܢܝܼܫܲܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܹܝܪ ܗܵܘܿ ܡܵܐ ܕܟܲܢܫܲܬܸ* ܐܵܘܕܝܼܬ݂ ܡܼܢ ܩܕ݂ܝܼܡ ܕܠܵܐ ܒܙܘܼܛܵܡܹ̈ܐ ܡܚܝܼܠܘܼܬ݂ܝ ܬܚܲܝܒ݂ܘܼܢ: ܘܗܵܫܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܬܪܘܿܨܘ ܒܘܼܨܵܪ̈ܵܝ ܐܸܢܗܘܸ ܕܬܸܫܟ݁ܚܘܼܢ* ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܲܫܡܵܟ ܕܫܲܠܸܡܬ݁ ܥܲܡܲܢ ܗܵܘܿ ܕܒ݂ܵܟ ܫܲܪܝܼܢ: ܘܬ݂ܵܘܕܝܼ ܠܐܲܒ݂ܘܼܟ ܘܲܠܪܘܼܚܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ(ܐ)*