Wq/syc/ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ
ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ

ܢܥܘܡ ܐܠܝܣ ܝܥܩܘܒ ܒܐܠܟ ܝܕܝܥܐ ܐܝܟ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ (ܫܒܛ 1868 - 5 ܫܒܛ 1930) ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܕܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ. ܡܘܠܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܐܡܝܕ ܒܬܝܡܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܠܡܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܝܢ ܒܝܬ ܫܡܗ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܩܪܐ ܘܝܠܦ ܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܛܘܪܩܝܐ ܘܐܝܟ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܝܟ ܦܪܢܫܝܐ ܘܐܝܟ ܦܪܣܝܐ ܘܐܝܟ ܥܪܒܝܐ܀

ܥܝܪܘܬܐ[edit | edit source]

  • ܐܡܬܝ ܕܥܝܪܘܬܐ ܡܫܬܘܫܛܐ. ܒܝܢܬ ܥܡܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ:

ܘܐܦ ܟܠ ܙܢ̈ܝܐ ܕܝܘܠ̈ܦܢܐ. ܩܝܡܝܢ ܒܕܘܟܬ ܣܟܠܘܬܐ: ܘܣܘܝ̣ܚܐܝ̣ܬ ܢܩܪܐ ܠܠܫܢܢ ܐܡܗܝܐ܆ ܘܢܕܥ ܠܓܢܣܢ ܘܢܡܪܐ ܬܘܒ ܒܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܘܝܐܝ̣ܬ ܢܙܥܩ ܕܬܐܚܐ ܥܝܪܘܬܐ.

ܡܐܡܪܐ ܒܝܕ ܣܝܘܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪܝܢ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ[edit | edit source]

  • ܟܠ ܡܐ ܕܝܕܥܝܢ ܟܕ ܣܦܪܝܘܡܐ ܗܘ ܗܘ ܠܫܢܐ ܡܠܠܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘ ܐܘܡܬܐ ܘܥܡܐ ܡܬܝܕܝܥ ܒܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܕܠܐ ܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܐܘܡܬܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܪܦܝܬܐ ܘܕܠܐ ܕܟܪܐ ܘܡܘܬܠܩܬܐ ܠܐܝܩܪܗ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܠܟܠܗ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܣܦܪܝܬܐ ܘܐܦ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܢܬܝ̈ܢܐ ܘܢܨܝܚܐ ܐܢ ܠܐ ܬܥܕܪ ܒܝܕ ܩܪܝܢܗ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܘܡܬܐ.
  • ܫܦܝܪ ܒܪܝܫ̈ܢܢ ܘܦܩܘܕ̈ܢ ܕܢܚܦܛܘܢ ܡܛܠ ܡܪܥܫܬܐ ܐܘ ܡܩܝܡܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܢܥܕܪܘܢ ܠܒܢܝܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܡܛܒܥܝ̈ܬܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ. ܘܗܢܘܢ ܡܨܥ̈ܐ ܐܣܝ̈ܐ ܘܩܕ̈ܡܝܐ ܠܡܪܕܢܬܐ

(ܪܕܝܘܬܐ) ܗܘܢܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܡܛܠ ܕܒܗܠܝܢ ܒܕ ܪܝܡܐ ܘܡܢܬܝܐ ܐܘܡܬܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܛܝܒܘܢ ܗܢܘܢ ܦܩܘܕ̈ܐ ܠܥܡܐ ܚܕ ܡܫܟܚ ܠܡܣܬܟܠ ܚܕ ܠܗܘ ܐܚܪܢܐ ܘܡܛܝܢܢ ܚܢܢ ܠܚܘܝܕܐ ܘܗܪ ܒܗܢܐ ܥܕܢܐ ܝܕܥܝܢ ܠܘܠܝܬܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܐܘܡܬܐ ܘܐܬܪܐ ܘܠܫܢܐ ܕܝܠܗܘܢ.

ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܢܥܘ̣ܡ ܦܐܝܩ[edit | edit source]

ܐܬܬܥܝܪ ܒܪ ܐܬ݂ܘܪ ܐܬܬܥܝܪ[edit | edit source]

ܐܬܬܥܝܪ ܒܪ ܐܬ݂ܘܪ ܐܬܬܥܝܪ

ܘܚܙܝ ܠܥܠܡܐ ܟܡܐ ܢܗܝܪ

ܦܠܥܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܢ ܗܐ ܕܒܝܪ

ܐܦ ܙܒܢܐ ܒܪܗܝܒܘ ܥܒܝܪ

ܒܥܝܪܘܬ݂ܐ ܢܐܚܘܕ ܓܘܣܐ

ܠܡܥܠܝܘ ܢܓܕܘܠ ܛܘܣܐ

ܘܐܢ ܠܐ ܢܬܬܥܝܪ ܕܠܐ ܦܘܪܣܐ

ܐܪܥ ܠܢ ܒܐܘܪܚܢ ܩܐܪܣܐ

ܐܬܬܥܝܪ ܒܪ ܐܬ݂ܘܪ ܐܬܬܥܝܪ


ܙܡܝܪܬܐ ܕܥܠ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ[edit | edit source]

ܗܐ ܥܗܕܝ̣ܢܢ ܠܐܓܘ̣ܢܝ̣ܣܛܢ، ܢܥܘ̣ܡ ܦܐܝ̣ܩ ܐܘ̣ܡܝ̣ܕܝܐ.

ܬܪܐܐ ܛܪܩܐ ܪܚܡܐ ܚܪܝ̣ܓ̣ܐ، ܘܚܒܪܐ ܛܒܐ ܕܡܝܬܪܘ̣ܬ̣ܐ.

ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬ̣ܝ̣ܢ ܒܟܪܡܗ ܕܐܬ̣ܘ̣ܪ، ܒܟܘ̣ܠ ܟܫܝ̣ܪܘ̣ܬ̣ܐ ܠܐܝ̣ ܘܥܡܠ

ܘܐܟ̣ ܟܙܝ̣ܙܪܐ ܘܢܚܫܝ̣ܪܬ̣ܢܐ، ܒܐܓ̣ܘ̣ܢ ܐܬܘ̣ܪ ܐܩܪܒ ܘܕܪܪ.

ܠܫܡܗ ܚܠܝܐ ܠܐ ܛܥܝܢܢ، ܡܬ̣ܦܢܩܝ̣ܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝ̣ܢܢ.

ܢܥܘ̣ܡ ܦܐܝ̣ܩ ܚܘ̣ܬ̣ܪܐ ܕܐܬ̣ܘܪ، ܘܢܘ̣ܗܪܐ ܫܒܝ̣ܚܐ ܕܐܬ̣ܘ̣ܪ̈ܝܐ.


ܡܐܡܪ̈ܐ ܡܥܒܕ̈ܢܐ ܕܡܠܦܢܐ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ[edit | edit source]

  • ܐ ـ ܒܬܠܬ ܟܝ ܚܝܐ ܐܘܡܬܐ ؛ ܩܠܡܐ ܕܟܬܒܐ ، ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܬܓܪܐ ، ܚܩܠܐ ܕܐܟܪܐ
  • ܒ ـ ܥܠܝܡܐ ܕܫܩܠ ܠܐܢܬܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܟܝ ܬܝܟ (ܡܢܚܣ) ܐܘܡܬܗ.
  • ܓ ـ ܗܘ ܕܠܐ ܩܪܐ ܒܠܫܢܗ ܠܐ ܝܕܥ ܠܡܐ ܐܬܒܪܝ
  • ܕ ـ ܝܨܦ ܒܬܠܬ ؛ ܒܝܬܟ ، ܐܘܡܬܟ ، ܐܬܪܟ
  • ܗ ـ ܕܥܬܝܕܢ ܗܘ ܒܐܝܕ̈ܝܐ ܕܫܒܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܡܚܪ.
  • ܘ ـ ܚܘܝܕܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܘ ܦܘܪܩܢܐ ܡܢ ܙܠܝܠܘܬܐ.

ܚܘܒܐ ܕܠܝܬ ܪܒ ܡܢܗ[edit | edit source]

ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܘܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܘܩܠܝ݂ܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝ݂ܢ ܒܪܚܡܬ݂ܐ ܫܪܝ݂ܪܬܐ. ܘܕܠܝ݂ܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܒ ܝܕܥܝ݂ܢ ܕܡܢܐ ܗܿܝ ܪܚܡܬ݂ܐ. ܚܘܒܐ ܪܒܐ ܘܫܪܝ݂ܪܐ ܐܝܬ݂ܘܗ̱ܝ ܐܟ݂ܡܐ ܕܦܫܩܗ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬ݂ܐ ܕܝܠܗ ܘܐܡܪ: «ܠܝܬ ܚܘܒܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܬܠ ‌ܐ̱ܢܫ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܚܒܝܒܘ̈ܗ̱ܝ»

ܐܝ݂ܢ. ܗܕܐ ܗܿܝ ܪܚܡܬ݂ܐ ܫܪܝ݂ܪܬܐ ܘܡܪܢܝ̣ܬܐ. ܘܗܢܐ ܗܘ ܚܘܒܐ ܕܪܒ ܡܢܗ ܠܝܬ ܒܥܠܡܐ.

ܪܚܡܐ ܕܝܗܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܚܒܝ݂ܒܗ. ܗܘ݂ ܝܕܥ ܚܠܝܘܬ݂ܐ ܕܪܚܡܬ݂ܐ ܘܡܝܬܪܘ݂ܬ݂ܗܿ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܬ݂ ܪ̈ܚܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܗܟ݂ܢܐ ܐܝܬ݂ ܪ̈ܚܝܡܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢܝ̈ܢ. ܐܝܬ݂ ܐ̱ܢܫ ܕܪܚܡ ܠܥܘܬ݂ܪܐ. ܘܐܝܬ݂ ܕܡܚܒ ܠܫܘܒܗܪܐ. ܘܐܝܬ݂ ܕܡܬ݂ܪܓ݂ܪܓ݂ ܠܚܟܡܬ݂ܐ. ܘܐܝܬ݂ ܕܣܘܝ݂ܚ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ. ܘܐܝܬ݂ ܕܝܨܦ ܕܢܗܘܐ ܚܝܠܬ݂ܢܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܐܝܟ ܪܓܬܐ ܕܠܒܗ ܓܒܐ ܠܗ ܪܚܝ݂ܡܐ ܘܪܚܡ ܠܗ. ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܘܚܝܘ̈ܗ̱ܝ ܚܠܦܘܗ̱ܝ.

ܐܠܐ ܚܘܒܐ ܕܠܥܠܡ ܩܝܡ، ܘܪܚܡܬ݂ܐ ܚܬܝܬ݂ܬܐ ܐܝܬ݂ܝܗܿ ܗܿܝ ܕܢܪܚܡ ܐ̱ܢܫ ܠܡܬ݂ܗ ܘܠܐܘܡܬ݂ܗ ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܗܘܢ.

ܒܟܪܝܘܬ݂ܐ ܪܒܬ݂ܐ ܐܡܪܝ݂ܢܢ ܕܚܘܒܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܓܝ݂ ܒܨܝ݂ܪ ܗܘ݂ ܝܘܡܢܐ ܒܝܬ݂ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܩܠܝ݂ܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ݂ ܒܠܒܘ̈ܬ݂ܗܘܢ ܪܚܡܬ݂ ܐܘܡܬ݂ܐ.

ܐܒܗ̈ܬ݂ܢ ܕܝܢ ܘܡܠ̈ܟܝܢ ܡܫܡ̈ܗܐ ܗܢܘܢ ܕܡܫܬܒܗܪܝ݂ܢܢ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܗܘܘ ܐܚܝ݂ܕ̈ܐ ܕܡܬ݂ܐ ܕܝܠܢ ܘܗܝ݂ ܐܝܬܝܗܿ ܒܝܬ݂ܢܗܪܝܢ ܣܓܝ݂ ܪܚܡܝ݂ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܡܬ݂ܐ ܕܝ݂ܠܗܘܢ ܘܝܗܒܝ݂ܢ ܢܦܫܗܘܢ ܚܠܦܝܗܿ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬ݂ܪܘܪܒܘ ܘܐܫܬܘܫܛܘ. ܘܐܬ݂ܡܬ݂ܚܬ݂ ܡܠܟܘܬ݂ܗܘܢ ܥܠ‌ ܐܪܥܐ.

ܐܡܘ̈ܬ݂ܐ ܣܓܝ̈ܐܬ݂ܐ ܟܕ ܐܚܒܘ ܠܡܬ݂ܐ ܕܝ݂ܠܗܘܢ ܐܬ݂ܕܪܓ݂ܘ ܠܩܕܡ. ܘܡܢ ܥܒܕܘܬ݂ܐ ܐܬ݂ܚܪܪܘ. ܘܟܕ ܦܓ݂ܘ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܡܬ݂ܐ ܘܕܐܘܡܬ݂ܐ ܐܫܬܘܚܪܘ.

ܗܫܐ ܐܘ ܐܚܝ̈ܢ. ܚܙܘ ܘܐܬ݂ܒܩܘ ܒܩܪܒܐ ܗܢܐ ܥܫܝ݂ܢܐ. ܘܬܘ ܠܗܘܢܐ ܕܝ݂ܠܟ݂ܘܢ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܩܪ̈ܒܐ ܙܝ̈ܥܐ ܘܬܟ݂ܬܘ̈ܫܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬ݂ܝܗܘܢ ܢܝܫܐ ܕܪܚܡܬ݂ ܡܬ݂ܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬ݂ܐ ܗܠܝܢ ܒܥܝܢ ܠܡܚܝܘ݂ ܠܡܬܘ̈ܬ݂ܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܘܠܡܘܣܦܘ݂ ܠܐܘܡܬ݂ܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܟܡܐ ܡܬ݂ܝܐܝܒܝ݂ܢ ܕܢܬܠܘܢ ܠܢܦ̈ܫܬ݂ܗܘܢ ܘܠܪ̈ܘܚܬ݂ܗܘܢ ܚܠܦܝ̈ܗܝܢ. ܘܠܡܩܪܒܘ݂ ܕܡܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܪܚܡܬ݂ ܡܬ݂ܐ ܘܐܘܡܬܐ.

ܢܐܬ̣ܪ ܡܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܡܘ̈ܬ݂ܐ ܘܢܚܒ ܠܡܬ݂ܢ ܘܠܐܘܡܬ݂ܢ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܕܠܡܐ ܢܫܬܘܫܛ ܠܕܪܓ݂ܐ ܕܡܥܠܝܘܬ݂ܐ. ܗܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܚܘܒܐ ܕܠܝܬ ܪܒ ܡܢܗ. ܘܗܕܐ ܗܿܝ ܪܚܡܬ݂ܐ ܫܪܝ݂ܪܬܐ.