Wq/syc/ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ
ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬܐ 306 ܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܨܘܒܐ ܘܫܢܬ ܒܣܝܩܘܡ 9 ܚܙܝܪܢ 373 ܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ.

ܕܝܬܝܩܝ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ[edit | edit source]

ܐܢܐ ܐܦܪܝܡ ܡܐܬ ܐܢܐ܇ ܘܕܝܬܝܩܝ ܟܬܒ ܐܢܐ
ܕܬܗܘܐ ܣܗܕܘܬܐ܇ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܒܬܪܝ
ܗܘܘ ܐܡܝܢܝܢ ܒܨܠܘܬܐ܇ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ
ܕܐܟܪܐ ܕܟܪܒ ܘܬܢܐ܇ ܫܦܪ̈ܢ ܥ̈ܠܠـܬܗ
ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܡܐܝ̈ܢܐ܇ ܕܡܘܥܝ̈ܢ ܟܘ̈ܒܐ ܚܩ̈ܠܬܗܘܢ
ܗܘܘ ܐܡܝܢܝܢ ܒܨܠܘܬܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܠܗ̇ ܣܓܝ
ܡܢܗ̇ ܡܬܥܕܪ܇ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ܀

ܨܠܝܒܐ[edit | edit source]

ܕܠܐ ܢܬܪܫܡ ܫܦܝܪܐܝܬ ܘܕܠܐ ܢܬܬܨܝܪ ܬܩܢܐܝܬ ܐܠܐ ܟܐܝܐ ܒܡܥܪܩܠܘܬܗ ܘܪܦܝܘܬܐ ܘܢܫܝܫܘܬܐ܀

ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܒܝ̈ܒܝ ܐܙܕܗܪܘ ܟܕ ܪܫܡܬܘܢ ܠܨܠܝܼܒܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝܟܘܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܡܐܝܢܘܬܐ܀

ܡܢ ܒܝܬ ܥܝܢ̈ܝܟ ܘܠܚܕܝܟ ܘܡܼܢ ܟܬܦܐ ܗܿܝ ܕܣܡܠܐ ܐܗܦܟ ܠܟܬܦܐ ܕܝܡܝܼܢܐ ܒܨܝܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܀

ܪܘܓܼܙܐ[edit | edit source]

ܚܘܪܘ ܒܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܡܕܢܚ ܫܡܫܗ ܥܠ ܒܝܫ̈ܐ ܘܡܚܬ ܡܛܪܗ ܠܟܦܘܪ̈ܐ ܘܙܐܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܝܢ܀

ܟܡܐ ܕܪܓܝܐ ܐܢܬ ܥܠ ܚܒܪܟ ܐܠܗܐ ܪܓܝܐ ܗܘ ܡܢܟ ܘܐܢ ܐܪܥܝܬܝܗܝ ܠܚܒܪܟ ܪܥܝܬ ܠܡܪܟ ܒܫܡܝܐ܀

ܟܠ ܕܠܒܟ ܫܚܩܐ ܒܠܒܗ ܘܢܛܪ ܐܟܬܐ ܠܩܪܝܒܗ ܠܐ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܨܠܐ ܐܦܐ ܕܢܣܒ ܩܘܪܒܢܐ܀

ܙܢܝܘܬܐ[edit | edit source]

ܓܝܪ̈ܐ ܥܡ ܙܢܝ̈ܐ ܚܪܬܝܢ ܚܫܟܐ ܘܫܘܢܩܐ ܩܛܘ̈ܠܐ ܥܡ ܡܨܥܪ̈ܢܐ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܠܐ ܕܥܟܐ܀

ܗܝܟܠܗ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܐ ܘܪܘܚܐ ܠܒܫܬܘܢ ܒܥܡܕܐ ܘܕܡܚܒܠ ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ ܒܚܛܗ̈ܐ ܘܒܒܝܫ̈ܬܐ܀

ܡܚܒܠ ܗܘ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܚܫܘܟܐ ܘܒܬܫܢܝܩܐ ܗܒܢ ܐܠܦ ܠܢ ܦܘܠܘܣ ܐܪܕܟܼܠܐ ܕܥܕܬ ܩܘܕܫܐ܀


ܘܝ ܡܘܢ ܡܪܝܪ ܫܘܢܩܗܘܢ ܕܢܝ̈ܐ ܘܕܢܝ̈ܬܐ ܘܝ ܡܐ ܚܢܝܓܝܢ ܩܠܝ̈ܗܘܢ ܕܓܝܪ̈ܐ ܘܕܩܛܘ̈ܠܐ܀


ܬܝܒܘܬܼܐ[edit | edit source]

ܕܚܠܐ ܚܢܝܓܐ ܘܛܘܪܦܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢ̈ܐ ܘܐܘܠܨܢ̈ܐ ܬܘܠܥܐ ܕܐܟܠܐ ܘܠܐ ܫܠܝܐ ܘܫܠܗܒܝܬܐ ܕܡܫܬܓܪܐ܀

ܡܕܝܢ ܢܕܚܠ ܚܒܝܒܝ̈ ܘܢܗܦܘܟ ܟܠܢܫ ܡܢ ܥܘܠܗ ܘܢܒܥܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܡܩܒܠ ܠܗ ܐܠܗܐ܀

ܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܥܠ ܩܠܐ ܕܡܢܗ ܣܦܩ[edit | edit source]

ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܪܓܢܝܬܐ ܫܩܠܬ ܐܚ̈ܝ ܚܙܝܬ ܒܗ ܐܪ̈ܙܐ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܝܘܩܢ̈ܐ ܘܛܘ̈ܦܣܐ ܕܗ̇ܝ ܪܒܘܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܥܝܢܐ ܘܐܫܬܝܬ ܡܢܗ ܐܪ̈ܙܘܗܝ ܕܒܪܐ ܀

ܥܘܢܝܬܐ: ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܡܬܠܗ ܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܳܐ ܒܡܪܓܢܝܬܐ ܀


ܣܡܬܐ ܐܚ̈ܝ ܥܠ ܦܣܬ ܐܝܕܝ ܕܐܬܒܩܐ ܒܗ ܐܙܠܬ ܕܐܚܘܝܗ ܡܢ ܚܕ ܓܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܐܦ̈ܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ ܒܨܬܗ ܕܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܕܟܠܗ ܢܘܗܪܐ ܗܝ ܀


ܒܗܝ ܫܦܝܘܬܗ ܚܙܝܬܗ ܠܫܦܝܐ ܕܠܐ ܡܬܕܠܚ ܘܒܪܟܝܘܬܗ ܐܪܙܐ ܪܒܐ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܕܡܨܠܠ ܗܘܐ ܒܠܐ ܦܘܠܓܗ ܚܙܝܬܗ ܠܩܘܫܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓ ܀


ܗܘܬ ܠܗ ܡܪܝܡ ܕܚܙܝܬ ܬܡܢ ܒܛܢܗ ܕܟܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܥܕܬܐ ܘܒܪܐ ܒܓܘܗ ܕܡܘܬ ܥܢܢܐ ܗܝ ܕܛܥܢܬܗ ܘܐܪܙ ܫܡܝܐ ܕܐܙܠܓ ܡܢܗ ܙܝܘܐ ܦܐܝܐ ܀


ܚܙܝܬ ܒܗ ܢܝ̈ܫܘܗܝ ܘܕܢ̈ܨܚܢܘܗܝ ܘܕܟܘܠܠ̈ܗܝ ܚܙܝܬ ܥܘܕܪܢܗ ܥܡ ܝܘܬܪܢܗ ܘܕܟܣܝ̈ܬܗ ܘܕܓܠܝ̈ܬܗ ܝܪܒܬ ܠܗ ܠܝ ܡܢ ܟܘܝܠܐ ܕܦܗܝܬ ܠܝ ܒܗ ܀

ܝܘܠܦܢܐ[edit | edit source]

ܐܠܗܐ ܗܒ ܝܘܠܦܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ ܘܠܪܒܐ ܕܡܠܦ ܫܦܝܪ ܥܒܕܗܝ ܪܒܐ ܒܡܠܟܘܬ̣ܟ̣ ܀

ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ[edit | edit source]

ܐܬܒܩܝܬ ܘܐܚܕܢܝ ܬܗܪܐ ؛ ܟܡܐ ܪܡܝܢ ܕܪ̈ܓܐ ܕܟܗܢܐ
ܟܗܢܐ ܪܒ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ؛ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܢܘܪ̈ܢܐ
ܡܐ ܕܥܒܪ ܒܝܢܬ ܫܘ̈ܩܐ ؛ ܡܬܬܙܝܥܐ ܐܪܥܐ ܡܢܗ
ܡܢܦܨ ܚܠܐ ܡܢ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ؛ ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܡܢ ܟܗܢܘܬܗ
ܡܐ ܕܦܬܚ ܬܪ̈ܥܐ ܕܥܕܬܐ ؛ ܦܬܝܚܝܢ ܬܪ̈ܥܐ ܕܫܡܝ̈ܐ
ܘܡܐ ܕܩܪܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ؛ ܙܝܚܐ ܘܢܚܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ
ܥܠ ܦܓܪܐ ܫܪܝܐ ܢܘܪܐ ؛ ܘܥܠ ܟܣܐ ܫܠܗܒܝܬܐ
ܘܒܝܬ ܢܘܪܐ ܠܫܠܗܒܝܬܐ ؛ ܩܐܡ ܟܗܢܐ ܘܡܚܣܐ܀