Wp/zgh/ⵜⴰⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵖⵏⵏⵉⵊⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: الأغنية الأمازيغية) ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ.

ⵉⵎⵖⵏⵏⵊⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⵏⵊ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ (ⵉⴳ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ)
9 ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵜⵉⴳⴳⵉ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵚⴰ
1 ⵉⴳⵉⴷⵔ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵕⵕⴰⴱ
2 ⵍⵃⴰⵊⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵚⴰ
3 ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵡⴰⵀⵔⵓⵛ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵚⴰ
4 ⵢⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⴱⵍⵓ
5 ⵄⵎⵎⵓⵕⵉ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴼⵓⵍⴽ ⴷ ⵕⵕⵓⴽ
6 ⵎⴱⴰⵔⴽ ⴰⵢⵙⴰⵔ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
7 ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
8 ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵔⵙⵎⵓⴽ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
10 ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
11 ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵜⴰⵥⵏⵥⴰⵕⵜ
12 ⵓⴷⴰⴷⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
13 ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⴰⵎⵎⴰⵙ)

ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⵏⵊ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ (ⵉⴳ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ)
1 ⵉⴷⵉⵔ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ
2 ⵎⵄⵜⵓⴱ ⵍⵓⵏⵏⴰⵙ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ

ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⵏⵊ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ (ⵉⴳ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ)
1 ⵙⵉⴼⴰⵡ ⵜⵡⴰⵡⴰ ⵜⴰⵏⴼⴼⵓⵙⵉⵜ
2 ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴱⵏ ⵙⴰⵙⵉ ⵜⴰⵡⵉⵍⵍⵓⵜ

ⵜⵓⵏⵙⵜ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⵏⵊ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⵉⵊⵜ (ⵉⴳ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ)
1 ⵎⵕⵡⴰⵏ ⵎⵍⵍⵓⵃ (ⵎⴰⵕⵕⵓ ⵙⵉⵥⴰⵕ) ⵕⵕⴰⴱ
2 ⴰⵥⵕⵓ ⵀ2ⵣ (Azro H2Z) ⵕⵕⴰⴱ

ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵢⵉⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ