Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ
ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵖⵔⵙⵉⵡ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵜⵇⵇⴷⴰⵙ ⵖⵓⵔ ⵉⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵢⵏ ,ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵖⴼⵙ ⴳ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⴷ ⴱⴰⵏⵉ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵢⵙⴰⵡⵍ ⵖⴰⴼⵙ ⵔⴱⴱⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵄⵣⵉⵣ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵙⵜ ⵜⴰⵖⵣⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ .

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⴽⴼⴰⵢⴰⴽⵙⵓⵎⴰⴱⴹⴰⵏ ,

ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⴰⴼⵍ ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴳⵉ ⵢⴰⴼⵓⴹ .

ⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⴷⴳⵙⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⵇⵀⵡⵉ ⴷ ⵓⴱⵕⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍⴰⵡⵔⴰⵖ ⴷ ⴰⴱⵕⴱⴰⵛ ⵊⴰⵔ ⵉⴽⵍⴰⵏ ⴰⴷ، ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵯⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⵔⴰⵖ .

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ[edit]

ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎ ⵢⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⵎ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽ ، ⵎⴽ ⵜⵙⵜⴰⴼⴰⴷ ⵙⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ , ⵡⵉⵏ ⵢⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴳ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵢⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵏⴱⵉⴹⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵖⵔ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ .

ⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[edit]