Jump to content

Wp/zgh/ⵛⵉⵏⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵛⵉⵏⵡⴰ)
Wp > zgh > ⵛⵉⵏⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵛⵉⵏⵡ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ

ⵛⵉⵏⴰ (ⵙ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ: 中国 ⵜⵛⵓⵏⴳⵡⴰ; ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1.338 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵛⵓⵢⵓⵄⵉ ⴰⵛⵏⵡⵉⵢ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ. ⵜⴱⴹⴰ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⵖⴼ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 222 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵡⴰⵏⴱⴰⴹⵏⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ (ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵜⵢⴰⵏⵊⵉⵏⵏ ⴷ ⵛⴰⵏⴳⵀⴰⵢ ⵜⵛⵓⵏⴳⵜⵛⵉⵏⴳ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⴽⵉⵏ.

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴼ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 9.6 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⵎⴽⴽⵓⵥⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥⵜ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵉⵏ (ⵊⵓⴱⵉ ⵜⵍⴰⵎⴽⴰⵏ) ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵏⴳⵓⵍⵢⴰⵙⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⴷⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ ⴷ ⵍⴰⵡⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵎⴰ. ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ , ⵉⵡⴹⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⵀⵏⴷⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ.

ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵛⵔⵛⵓⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ. ⵙⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6,0000 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵛⵉⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵏ (ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ). ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵛⵢⴰ (ⵏⵉⴳ ⵏ 2000 ⴷ.ⵜ) ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 221 ⴷ.ⵜ. ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ (ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⵛⵉⵏⴳ) ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1911 , ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴽⵓⵎⵉⵜⵢⴰⵏⴳ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ. ⵢⵥⵕⵉ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴰⵟⵟⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵍⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴱⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵖⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴽⵓⵎⵢⴰⵜⴰⵏⴳ ⴷ ⵉⵛⵓⵢⵓⵄⵉⵢⵏ. ⵜⵢⴽⵎⵎⵍ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1949 ⴰⵙⵎⵉ ⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵛⵓⵢⵓⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ.