Wp/zgh/ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ
Wp/zgh/ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵕⵄⴰ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰZagora
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜN'kob
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 7 209 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 1 113
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ UTC±00:00 d AMS+01:00
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵏⵏⵇⵙⵓⴱ. ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵃⵙⴰⵢⵏ (ⵍⵇⵙⵉⵕ)

ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ (ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: النقوب), ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⴰⴳⵓⵔⵜ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ, ⴰⵢⵜ ⵙⵍⵉⵍⵍⵓ ⵏⵉⵛⴰⵏ. ⵉⴳ ⵏⵙⵙⴰⵎⵓ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 20,000 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ

ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵍⵉⵍⵍⵓ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⵔ ⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵃⵉⴷⵓⵙⵜⵎⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⴰⵔ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵊⵍⵍⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⴱⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ. ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴰⵔ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵉⵇⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵍⴽⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴽⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵀⵢⵢⴰ ⵓⵅⵕⵕⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⴳ ⵜⴳⵔⵙⵜ, ⴰⵔ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵉⵥⵏⵏⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵊⵍⵍⵓⴱⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴹⵓⵜ.

ⵙⵓⵍⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵎⵄⵕⵓⴼ ⵉⴳ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵅⵍⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵙⵓⵍⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⵍⴰⵖⵏⵊⴰ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ ⵍⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵖⵍⴰ ⴰⵢⴷ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ, ⴽⵯⵜⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ, ⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⵔⵣⵏ ⵉⵔⴷⵏ ⴷ ⵍⵃⵏⵏⴰ.

ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙ 20, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵢⵜ ⵙⵍⵉⵍⵍⵓ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ. ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ, ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ. ⴰⵔ ⵜ ⴷ ⵜⵜⵄⴰⵢⴰⵏⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵙⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⴳⴳⵯⵓⴳⵏ.

ⵜⵓⵚⴽⴰ

ⵏⵏⵇⵇⵓⴱ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 45 ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ. ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⴰⴳⵓⵔⵜ. ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ