Wp/zgh/ⵄⵍⵉ ⵄⵉⵎⵔⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵄⵍⵉ ⵄⵉⵎⵔⴰⵏ
Jump to navigation Jump to search

ⵄⵍⵉ ⵄⵉⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1969, ⴷⴳ ⵉⴳⴰⵔⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵄⵎⵕⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⵉ ⵍⵊⴷⵓⴷ ⵉⵙ. ⵢⵜⵜⴰⵔⵔⴰ ⵍⵎⵏⴷⴰⴷ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵎⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⴽⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⵛⵏⵏⴰⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵉ, ⴰⵍⴰⴷⵕⴰ ⵉ ⵙⵍⵍ ⵉ ⵡⵉⴷⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵃⴰⵕⵎⵏ ⵓⵔ ⴷ ⵙⵄⴷⴷⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⴰⵟⵟⴰⴼⵏ ⵏ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⴷⴷⴰ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵄⴰⵣⵎ... ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵢⵜⵜⴰⵄⵕⴰⴹ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵙⵏⵉⵜⵔⴰ, ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵉⵅⴷⵎ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙ ⵜⴱⵍⵢⵓⵏⵜ ⵏ ⵣⵣⵉⵜ, ⴰⵎ ⴰⴽⴽⵏ ⵅⴷⵎⵏ ⴰⴽ ⵉⵛⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⵡⵇⴱⵍ ⵉⵙ ⵢⵜⵜⴰⵄⵕⴰⴹ, ⵢⵟⵟⴰⴼⴰⵕ, ⵢⴰⵍ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜⵜ ⵓⵎⵉ ⵙⵍⴰⵏ ⵉⵎⵥⵥⵓ ⵏ ⵉⵙ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵢⵙⵄⴰ ⵣⵀⴰⵕ, ⵉⵎⵉ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵜⵔⴰ ⴷⴳ ⵡⵓⵅⵅⴰⵎ ⵙⵉ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ, ⵅⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵎⴰⵄⵏⴰ ⴰⵔ ⵖⵓⵕⵙ ⵜⵙⵄⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⵇⵕⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵏⵉⵇⴰⵍ ⵏ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⴳⵎⴰ ⵙ ⴰⵔⵎⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⴽⵙⴱⵉⵜⵜ, ⵏⵜⵜⴰ. ⴰⵎⵛⵡⴰⵕ ⵉⵙ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ