Wp/zgh/ⴰⵙⵓⵎⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⵓⵎⵔ

ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ, ⴰⵙⵓⵎⵔ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⴰⴷⴳⴳⵉ, ⴰⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏⵖ ⴰⵎⴷⵉⵡⴰⵍ.

ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏ ⴰⵙⵓⵎⵔ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⴽⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⴽⵏ ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵏ :

  • ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⴰⵙⵓⵎⵔ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵢ ⴳ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ ;
  • ⴳ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴰⵙⵓⵎⵔ ⴷ ⵉⵏⴰⵡ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵙⵡⴰ ⵉⵎⵉⴷⵉ, ⵙⵡⴰ ⴰⵔⵎⵉⴷⵉ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵎⵔ (ⵏⵉⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵉⴷⵉ) ⵏⵖ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴰⵢ (ⵏⵉⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵎⵉⴷⵉ) ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ;
  • ⴰⵙⵓⵎⵔ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵏ, ⴰⵏⴳⴳⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ : ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⵏⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⵏⵖ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵜⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ, ⵎⴰⴽⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ.