Wp/zgh/ⴰⵙⵎⵔⵏⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⵎⵔⵏⵓ
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵔⵏⵓ

ⴰⵙⵎⵔⵏⵓⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵎⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵖ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴽⵜⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ, ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵖⵣⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵊⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵏⵖ ⵉⴱⵍⵖⴰⵏ. ⴳ ⵜⴼⵉⵣⵉⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵓⵔ ⵏⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⴰⵙⵎⵔⵏⵓ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴽⵜⵏ ⴰⵎⵔ ⵎⴽ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵓⵡⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ. ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵏⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ, ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵎⵔⵏⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙⵏ ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ.

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵙ ⵓⵙⵎⵔⵏⵓ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵜⵉⵏⵎⵢⵓⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵙ ⴰⵍⵜⵓ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵙⴽⴰⵍ, ⵜⴰⵎⴰⴽⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴰⵎⵔ ⵉⵙⵎⵔⵏⵓⵜⵏ.

ⴰⵙⵙⴷⵡⵏ

ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⴹⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵡⵏ

ⵉⵙⵎⵔⵏⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ