Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ
ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ

ⵜⵙⵏⵓⴷⵔⵜ, ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵡⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵢⴰⵏ. ⴷⴰⵜ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵜⵇⵇⵉⵙ ⵙ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ, ⴰⵔ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵙ ⵓⴳⵓⵎⵎⵓ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴰⵎⵓⴷ. ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵣⵣⵉⴼ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏⵓ ⴳ ⵜⴽⵓⴽⴽⵓⵛⵜ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵍⵖⵉ.

ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⴽ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ, ⵖⴰⴷⴷ ⴰⴼ ⴰⵜ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵣⴱⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ, ⵜⵉⵖⵎⵉ (ⵉⵖⵎⵉ) ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵉ.

ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⵉⵏⵇⵇⴰⵛⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵜ.[1]

ⵜⴰⴽⵓⴽⴽⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⴷ ⵉⵎⵎⵖⵉⵏ ⴳ ⵉⵍⵖⵉ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ

ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⴰⵎⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵊⴷⴷⵉⴳⵜ, ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⴰⵏⵜⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ. ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵊⴷⴷⵉⴳⵜ, ⵜⵓⴳⵜ ⴳⴰⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ. [2]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵕⵏ ⵉ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ, ⵣⵓⵏ[2]:

  • ⴰⵍⴷⵊⵉⴳ (ⵜⴰⵍⴷⵊⵉⴳⵜ)
  • ⴰⵊⵊⵉⴳ (ⵜⴰⵊⵊⵉⴳⵜ)
  • ⴰⵏⵡⵡⴰⵛ (ⵜⴰⵏⵡⵡⴰⵛⵜ)
  • ⴰⵏⵓⵍⵍⵓⵢ (ⵜⴰⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵜ)
  • ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⴰⵄⵕⴰⴱ "ⵍⵡⵕⴹ" ⵉⴳ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ, ⵉⴳ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵢⴰⵜ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⴰⵇⵇⵕⴰⵏ ⵙ "ⵜⴰⵍⵡⵕⴹⵜ", ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵓⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⴰⵇⵇⵕⴰⵏ ⵙ "ⵜⴰⵍⵡⵕⴹⵉⵏ" ⵏⵖ "ⵜⵉⵍⵡⵕⴹⵉⵏ".

ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵎⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏⵖ ⵉⵙⴰⵡⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵣⵓⵏ:


Wp/zgh/ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ ⵥⵕⵉⵖ ⴰⵊⵊⵉⴳ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ ⵉⵔⵉⵜ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉⵖ Wp/zgh/ⴰⵊⴷⴷⵉⴳ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ[3] , ⵍⵎⴰⵃⴰⴱⴱⴰ (ⵜⴰⵖⵏⵏⵉⵊⵜ)

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) Kaisa Mustajärvi, Pirkko Siikamäki, Saara Rytkönen, Antti Lammi, «  », Journal of Ecology, vol. 89, no 1,‎ février 2001, p. 80–87 (DOI 10.1046/j.1365-2745.2001.00521.x).
  2. 2.0 2.1 (ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) https://tal.ircam.ma/dglai/lexieam.php
  3. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104722