Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵟⴱⵙⵉⵍ
ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ ⵉⵛⵡⵉⵏ

ⴰⵔ ⵢⴰⵟⵟⴰ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵖⴼ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵡⵓⵎⵍⵉⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵓⴳⵍⵓⴱⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴰⵔⵔⵏ ⵉⵎⴰⵥⵍⴰⵡⵏ. ⵉⴷⴷⵖ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⴰⵍⵢ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵓⴳⵍⵓⴱⵉⵏ ⴳ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵢⵉⵥⵡⵉⵖ ⵓⴽⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ. ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵉⵢⴰⵣⵉⴹⵏ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴷⴳⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵓⴳⵍⵓⴱⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 0.05%, ⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵣⴳⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵔ 0.11% ⴰⵔ 0.4%, ⴷⴳ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⴼⵓⵏⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⴹ ⴷⴳⵙ ⵜⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⴳⵍⵓⴱⵉⵏ ⴰⵔ 2%. ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⵙⵓⵎⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴳ ⵉⴽⵙⵓⵎⵏ ⵉⵣⴳⴳⴰⵖⵏ ⴰⵎ ⵉⵣⴳⵉⵔⵏ ⴷ ⵡⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⵖⵎⴰⵏ. ⵉⵍⵉⵏ ⵉⴽⵙⵓⵎⵏ ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ[1]

ⵓⵜⵛⵉ

ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ, ⵉⴱⵔⵓⵜⵉⵏⴻⵏ, ⴰⴳⵔⵢⴰⵜⵉⵏ, ⴰⴼⵓⵙⴼⵓⵔ, ⴷ ⵉⴼⵉⵟⴰⵎⵉⵏⴻⵏ ⴰⵎ ⴰⴼⵉⵟⴰⵎⵉⵏ ⴱⵉ 1[2]ⵓⴼⵉⵟⴰⵎⵉⵏ ⴱⵉ 2. ⵉⴽⵙⵓⵎⵏ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⴷⴳⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵎ ⵏ ⴰⵍⴼⴰ ⵍⵉⴱⵡⵉⴽ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ