Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ

ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴼⵓⵡⴰⴷ ⴳⴳⵓⵖⵍⵜ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴼⵓⵡⴰⴷ ⴳⴳⵓⵖⵍⵜ ⴳ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵙ ⵜⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ «ⴰⵊⴷⴷⴰⵔ ⵢⴰⴹⴼⵓⵜⵏ» ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015 ⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⵉⵅⵙ ⴰⴷ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⴰⴳⴳⵯ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰ ⵙ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ «ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ» ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵉⵎⵉⵏ, ⵢⴰⵔⴰ ⵜⵏⵜ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ, ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵢⴰⵡⵉ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵖ ⵚⴹⵉⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ.[1]

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵡⵍ

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⴰⴷ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ, ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵏⵜ ⵜⵏⵣⵖⵜ (ⴳ). ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (ⴰⴼⵔⴰⵏ), ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵏⴳⴰⵔⴰ ⴰⵔⵔⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⵏⴷⵉ, ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵎⵣⵉⵔⵢ ⴳⵔ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ (ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ), ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴰⵡ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴼⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵖ ⵜⵜ ⵏⴳⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵍⵡⴰ ⵔⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜⵏ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⵉⴼⵜ

ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵖⵔ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ, ⵜⵥⵓⵏ ⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ, ⵜⵎⵍ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵣⵉⴽⵔ ⵉⴽⵔⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⴽⵔⵙⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵜⴹⴼⵕ ⵜ ⵉⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⴳⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ, "ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ".

ⵓⴷⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵜⵥⵓⵏ ⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ «ⵍⵍⵉⵖ ⵎⵇⵇⵓⵔⵖ», ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

ⵜⵎⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ:

  • ⵉⵖ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⴳⴹ ⵢⴰⵏ ⵖ ⴳⴰⵔ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵉⵖ ⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵜⵎⵍⴰ ⵜⴷⴷⵓⵢⵜ ⵓⴷⵎ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ.
  • ⵉⵣⵉⴽⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵖⴷⴷⵉⴷ, ⴰⴷ ⴽⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵢⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⴷⵉ ⵉⴼⵙⵉ. ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⴷⴰⵢ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵏⵍⵍⵉⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ.
  • ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵏⴼⴼⵔⵏ ⵖ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⴳ ⵖ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵖ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⵓⴷ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵏⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⵔⴰⴷ ⵏⴼⴼⵔⵏ ⴰⵎⵓⴷ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ

ⴳⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵛⴽ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵉⴳⵓⵎ ⵉⵖ ⵏⵖⵔⴰ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵎⴰⴷ ⵎⵓ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ? ⵎⴰⴷ ⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ? ⵎⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ? ⵎⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵎⵓ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ?

ⴳⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵖ ⵜⵔⵣⵣⵉⴼⵜ: «ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ, ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⴼ ⴽⴽⴰⵏⵜ, ⴽⴽⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ».

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ

ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵜⵉ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⵥ ⵙ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ, ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴽⵯⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵥⵥⵍⴹ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⵎⴳⴰ ⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⴹⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⴼⴼⵓⴳⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴼⴳⴰⵏ

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⵜⵣⴷⵉ ⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵍⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⴼ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ. ⴳ ⵜⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ *ⵓⴼⵓⵔⵏ* ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ. ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵖⴰⵙ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵏⵓⴼⴰ ⴳ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ: "ⴳⴳⵯⵣ ⵖⵍⵉ, ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ, ⴰⵇⵇⵓⵊⵊ", ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ

ⴳⵔ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ. ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵢⴰⵡⵉ ⵖ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⵙ, ⵉⴽⵍⵓ ⵜ ⵙ ⵓⴽⵍⵓ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ ⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵍⵍⵙⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ *ⴰⵏⴳⵎⵉⵔⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⴷⵉⵔⵜ* ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵍⴱⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵖ ⵏⵙⴽⵔ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵏⴰⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴳⵔ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⴷⴷ ⵖ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⴷ. ⵏⵓⴼⴰ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵖ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ: "ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⴰⵏⵏ, ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⵏ", ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ.

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ

ⴰⵇⵇⵓⵊⵊ

ⴳ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵖ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⵥⴳⵉ, ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵙⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵔⴱⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵥⵥⵍⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵉⴳ ⴰⵙⵏ ⴰⴱⴰⵢⵟⵟⴰⵕ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵍⴽⵎⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⴼⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏⵓⵔⵣⵏ.

ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⵙⵉⵏ

ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵣ ⵏⵉⵖ ⵉⴹⵉⵚ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴼⴰⵍ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ.

ⴰⵏⴳⵎⵉⵔⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ

ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⵍⵍⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵖ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵃⴱⵓⵏ ⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ.

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⴰⵏⵏ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⵍⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ. ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵙⵓⴷⵓⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⵙⵏⵉⵏ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ

ⵉⵕⵥⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⴱⵓ ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵚⴽⴽⴰⵟⵏ. ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⴽⵔⴰⴼ ⵙ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⵛⵜⴰⵍ. ⵏⵙⵎⴷ ⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴱⵖⵔⵏ, ⵉⵙⵙⵎⵔⴽⵙ ⴳⵉⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ): https://amezwaru.blogspot.com/2023/05/blog-post.html