Jump to content

Wp/wal/Daamoota Deriya

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Daamoota Deriya

Daamoota Deriya, Abbaa wuygiyaappe bollaara 2,750 mitiriya woykko (9,020 caammaa) gakkiya xoqqatettay de'iyo dere. Ha deree beettiyoosay Tohossa Dere Deretettaanne Asaa Dalgga Manttiyan Wolaytta moottaana. Daamoota deree Wolaytta moottan Daamoota Gaale, Bolooso Soorenne Sooddo Yuushuwaa allaanati gayttiyo sohuwan Sooddo ambbaappe Huuphessa baggaara beettees. Daamoota deree dumma dumma allaanatukko goggiya shaafatussi man"e gidiyoode, etikka Hameesaa, Wajaa, Bisaaree, Gaziinaanne hara pulttota. Daamoota deree Wolaytta heraa asaassi haydaa iseete. Deree Wolaytta kawotussi Kawo Garo gididinne moogo soho gididi haggaaziis.