Jump to content

Wp/wal/Ammanuwaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Ammanuwaa

Ammanuwa giyoogee asay ba de'uwan sinttaa guyyiya qoppi ekkidi meretaa xeellidi mereta ubbay awuppe yiidaakkonne qoppi ekkidi ha ubbabaayyo medhdhidaagee de'ees giidi ammaniyo woykko sohuwa immiyoba gididi qoncciyoogee sabaa wokko goynuwa immiyogan qonccees.

Goynuwa imuwaara oyqettidaagan goynoy imettiyo sohuwakka qonccissees.

Goynniyogaakka eriyogan qonccees.

Leemisuwassi beni wolaytta asay dumma dumma eeqatussi goynnees, hegaappe simmidi arggo baggappe yiida asaa ammanuwa woykko orttodookisiyanne pirotesttanttiya kaalliyoogaa doommiis. Ha ammano eqotatikka salo gufattuwaa nunaarakka gujjin beetti qaaxxabaa ubbaa medhdhidaagee diyogaanne assi qassi dumma goynoy koshshiyogaa dumma dumma ogiyan luxissidosona.

Qassikka ha goynettiyagaa "Xoossaa = God = እግዚአብሔር" giidi erissidosona. Goynnettiya xoossay goynniya asatussi merinaa de'uwaa immanawu de'iyoogaa tamaarissidosona.

A ammaniya asay qassi kaallananne erana bessiyo higgiya xaaxi waaxi oyqqida higgiya maxaafaa "Geeshsha Maxaafaa = Holy Bible = መጽሐፍ ቅዱስ" gidiyigaakka erissidosona.

Wolaytta asaa ammanuwa naqaashshay 92% woykko uddufun tammanne naa''u kushe protesttantte, 7% woykko laappun kushe orttodookisenne 1% woykko issi kushe isilaama.