Jump to content

Wp/vmw/AMulopwana ahakupali wiira Muluku ookhala ni onnivaha

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | vmw
Wp > vmw > AMulopwana ahakupali wiira Muluku ookhala ni onnivaha

Mulopwana mmosa aahivenya arowaka muttetthe mmosa orowa omuurya, muthiyana aari oorera, emererihiwa ni amuthela. Ahinatthi omukuxa ahileliwa wiira muthiyana owo onnettela ethini, onihima wiira Muluku ookhala, ori okereca. Muttetthe ole atthu oothene anetta mukereca, vano mulopwana khwiira: aakisivela athiyana ala masi mwaha wa ekereca, Miyo nkiniphavela Mukuluku, Owo khakhanle ni nkimusuwenle, atthu khwiiraka: voo ti eyupuwelo anyu? Ole khwiira aayo.

Masi hiyano nintthuna wiira mwanihu ola eetteke okereca pahi. Mulopwana Kwiira: nnari! Koosiveliwa ni kinoomuthela pahi, ni kinoomukuxa kirowaka owaani. Siisale, mulopwana ole ahimukuxa mwaarawe orowaka owannya awe sintoko aathunawe. Ni mulopwana eene yoowo, aari namuhaku, namusurukhu. Vanonto ophinyene owaane weyiwe, khiwakhanle hata nihiku nimosa ahakantthyawe ikuwo sawe, nnakhala olekeliha eyolya yoothana, nnakhala ya voosisu, ni hata eyolya yoohiyu, okathi woothene muthiya ole, avara muteko, avarelaka ayiyawe aale, ohiya vo, khinakhanletho nihiku ohiroyiyawe okereca. Ayiyawe yaaninpwapwela iiraka: nyuwo othipele orowa okereca, koolelakani wi muluku khavo khamunkupali? Muluku axeeni, muluku khaavo, hata nyuwo nwiwale aane? Ehopa ela ti muruhale? Amuthiyana khwaakhula iiraka: hii khahiyo kiruhale, ankhi eyolya eele eri mpani mme ti munruha? Itthu iye siri muumu ni ipyo ti munruha? Amuthiyana khwaakhula iiraka: hii khahiyo kiruhale, nyuwo muni mwahimaka muluku, muluku axeni? Mwaamona woowi? Amuthiyana khwaakhula iiraka: masi mi muluku kinimuroromelaka. Mulopwana khwiira: miiyo nkiniphavela Ninleelo ole onakhala vaavale, vanihikuni aheerya mwawiitthane amusinyu ootehene eerwe, ale yahiwitthana amusi aya oothene erwa nave tho owo ahiwitthana amusi awe eerwa khwiiraka: miiva kimphavela athiyana ala si moota akisivenlaya kiwunnye mususrukhu aka yiiyaathi, musurukhu oola khoreere, sintoko atthu aniwehaya.

Alavulaka siisale, ahikuxa musurukhu awooniheryaka amusia ale iiraka: musuru eke ti yooola, musurukhu ola kintthukuwaka va hata namuhiiya olima, wala ovara muteko wala anakoso ahu, miteko soothene ninvarahu, nnalya yoola, wammala miiyaka nuuluvaleke, khoreere musurukhu ola, atthu annoona hoyi? Atthu aale khwaakhulela: aayo, ninnoona. Vano mulopwana khwiiraka: vano kini kiwunnye amwaaraka aala, ephwehe ni ettukuttherye, nihiku nlo nnowehatho kiphwanyaka kaavaha yaala.

Vanonto athiyana aale yaahiwa vamosa ni atthu oothene, ekuxa musurukhu oole erowa yatthukuttherya, etthukuttheryaka siisale, mulopwana oole ahivira orowaka aathurmelaka khwiiraka: ale anitthukuttherya vale, enaweha opuro yoole yaatthukuttherayavo. Vanonto, nihiku nlo, eviraka miyaakha ni miyaakha, ahaaleela amwaarawe, wiira: kiniphavela keette mukhwaha aaka mwaaraka, kinoomala esumana kireene wuuwu. Muthiyana ahakhula iiraka: voorera!

Vanonto, mulopwana oole olavunlene siisale, ahirukurerya, arowa akuxa musurukhu ole yatthukutthenraya amwaarawe, khwiiraka: kiniphavela kisuwele kiwehe muluku aya yoowo anookilivasa aawo, vaavale kiwiitthanaaka amusi kaasuweliha / kaaleliherya musuruku aka ola, kiniphavela kaathorihe, anarowa ekhwahawe mulopwana oole.

Vano, omukhwahane weyiwe, aahiphwanya muttheetthe oowo, waarivo muroo muulupale, atthu yaavirayavo, ephavelaka ototha ihoopa, etothaka ihopa siisale, oole, aaniphavela waaweha atthu yaale , waari vanttiyane wuulupale, waari osulo osulo, oole onathurmela weyiwe, murupha awe waahihuleya etthukwelo, vanonto nttokoliko nle na musurukhu, ti nakhurumwaaaya nrowa namorelaka mmurone memme, vano mulopwana taakhuwenlawe iiraka: hiiii! Musurukhu aaka, ni vahikhalatho manana makhina, okhala wiira waari woowixa, khwiiraka tho: kireeke sayi musurukhu aka oola, oole ahixukhurela, oneettha orowaka, khwiliphiyerya iraka: kinoolinvwa miiva ninleelo musurukhu aka mi vava, ole ahirowa ekhwahaawe yeele, ahimala mahiku yaale ahimmaayi. Vano wahiphiya okathi wootthika, arwaaka nto, ahiithuma ehopa yuulupale yaamuttepihaniwa ekithi, kkhwiiraka: kini kaaphiyaka owaani kirihe niira naka.

Vano nto ahithuma ehopa eele attepa anaroyiha owaane, ophiya waakheleeliwa, vano khwiiraka: mwaaleele atthu yaale oothene, kiniphavela opakiha niira naka ni yookhala kiniphelaka olotta/olavuula, ni kaatthuna kitaphule murupa ahu yoole, niwehawehe nooneke orimoomo, ni kinoovekelani wiira, ehopa ele mwaaraka mureherere nyeenyu ahikhaletho atthu akina eniira erowe onapheyiwamo, mureherye, ereere pahi, mwaapheye.

Vano athiyana aale yaahipacerya oreehereya ehoopa yeele mekhaya, ewakaaka pahi mekhaya, erehereerya pahi, vano, ophiyaaya okathi woophula, aaphunlaaya siisale, taphwannyaya nttokoliko nle muhopani, khutamala yiiraka: wuuulu! Exeeni yeela. Vahilekenlero, yaahikuxa erowa yatthokuttherya, erehererya ehpa ele yaapeya, vamosa ni exima eene eruwa, atthu yiira eroyiyene vaavale, ekayiwa eyolya eele vaavale vareerakavo, enalyiwa atthu enawurya ni enahakalala, wookiseryani mulopwana khulavula iiraka: vanonto kawiitthanani wiira oroweliwe murupa yoole siiriwe ikontha, yookhala kaatthunaka olavula, athu khwiira: voo, ole, - aayo. Masi mmuroni mwaawe anupuwela iiraka: aale kini kawehe anookiliva atthu ala, ni muluku aaya yowo animuroromelaya, khanirera okiveha, kini kawehe ni muluku aya yoowo.

Vano athiyana taronwaya niphuro nenle yaatthukutthenraya mususru, wuuhulavo, khaniphwanyavo, vano muthiyana oxankaleene ni oripinwene murima khwiiraka: hiiiii musurukhu! Otthikelavo nnari khiwoonaneya, okathi uupuwenlawe ahiira: masi nttapwatta nle taani nluku nle, okathi atthikenlaya mpani oweha nluku nle kusuwela ni alavula, ekuwo yeele orini vo vaava, ohulavo aniphwanya musurukhu yoole, khuthamala tho iiraka: heyiiii! Erun’ye sayi musurukhu ola wala weettakanse sayi, ni ale murima muluku anavarileela eethukhwaakuxa yoole tho anaroyiha vapuwani vale waathukumananinwe, okathi muthiyana orihenlawe vaale, amulopwana woona, ahala oxanka ni oothamala, khwiireliwa: owo vo musurukhu anyu, ale takhanle okathi ahinatthi olavula, khunyesereriwa wiireliwa, atokhweene! Wooruhiwa oowo, mulopwana tomukonhaawe: mphwannye woowi? Kiphwannye woowi ki mwaarokinya vale wiira kiyaathi? Mulopwna ole khwiiraka: nnaare, vano khukohiwaka erookhala eri hayi? Mulopwana khulavula arikimuthukumela: murupa oola, miiyo kahiiya alle kahaaweha yaatthukutthenrayavo, vano kiiya kinarowa mukhwaha aka, omukhwaha waka weyiwe, waahimora omorela mmuro, kaawehaka sisa kinoona wiira kirolanvwa. Vano aathiyana yaahira wiira: iina ni ekekhayi kaamuloha kirikoorupa, kinuupuwela pahi, wiira muluku toruhale, okathi kironwaka vaavo, nkiphannyevo ni ekekhayi khaaphwannye waamuru, okathi khihihimulaka moolohane, ti murupa owo.

Mulopwana khuthamatho ni okupali iraka: heeeee! Eyaaa, muluku ula, amulopwana alavulaka/ alottaka, neekekhayi ni neekekhayi Muluku ookhala, omonre vaavale, atthu enakuvela omuhelasa maasi, mphaka ohihimuwa khutthikelatho wiira neekekhayi muluku ookhala. Nkintthikelatho, yoole waakimonre elapo eele omorela mmuro, muluku arow akuxa owunnyani nyuwo aano moolohani , ni ekhweeli muluku okhala pahi, Vano amuthiyana yahikhuwa wiira kiphwannye muhopani, mwahaya ehopa yaaromirya mmuroni memme, vano mulopwana ole arowa athumaka ehopa ene yeeyoxa ahisuwelaka aroyiha weyiwe, vano athiyana erowa yaakhelelaka musurukhu ole mmirimani mwa ehopa. Vano okhuma nihikhu nenle arowa akupalike wiira muluku oohala ni anarowa okereca. Woowiraneya sisa, kinaalela atthu akhina, amiravo, anaxulo axipapa, oowuluvala, ahinikupali wiira muluku okhala, vano muluku ovara wawe muteko oniira siisawo.