Wp/tzm/MySQL

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > MySQL

MySQL ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⴰⴼⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵖⴰⵏⵜ. ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵏⵣⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵏⴽⵍⴻⵙ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵙⴷⴰⵅⴻⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⴼⴰ. ⴷⵉ ⵜⴰⴼⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴼⵍⵡⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ. ⴷⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⴷⴷⵓⴽⵯⴰⵍ, ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ “ⵓⴷⵎ” ⵜⵣⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵉⵙⴼⴽⴰ “ⵉⵙⵎ”, “ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ”, “ⵜⴰⵏⵙⴰ”, ⴰⵜⴳ. ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵣⵎⵣ_ⵏ_ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼⵔⵓⵅ 10/02/2008 1 ⴰⵖⵍⴰⴷ ⴰⵙⵉⴳⵏⴰ 00001 ⵉⴳⵏⵏⵉ ⴰⴷⴼⴼⵓ 02/06/2008 5 ⴰⵖⵍⴰⴷ ⵜⵉⴱⵃⵉⵔⵜ 00002 ⴰⴽⴰⵍ ⵙⵇⵍ (Structured Query Language) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴻⵍ ⵙ ⵡⴰⵢⵙ ⵢⴻⵣⵎⵎⴻⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵇⵙⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴰⴼⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⴽⴰ. ⵎⴰ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ (ⵉⵙ) ⴰⴷⴻⴼⴼⵓ ⴷⵉ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵓⴷⵎ, ⵏⵣⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙⵇⵍ: Select ⵓⴷⵎ.ⴰⵣⵎⵣ_ⵏ_ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴼⵔⵓⵎ ⵓⴷⵎ where ⵓⴷⵎ.ⵉⵙⵎ = ‘ⴰⴷⴻⴼⴼⵓ’; ⴰⴷ ⵏⴰⴼ: ⴰⵣⵎⵣ_ⵏ_ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ 02/06/2008 ⵉⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴷⵉ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⵓⴷⵎ, ⵏⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵓ: ⵉⵏⵙⴻⵔⵜ ⵉⵏⵜⵓ ⵓⴷⵎ ⵖⴰⵍⵓⴻⵙ (’ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ’, ‘12/05/2008′, ‘25 ⴰⵖⵍⴰⴷ ⴰⴷⴰⵢⵏⵉⵏ 00005 ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ’); ⵜⴰⴼⴻⵍⵡⵉⵜ ⵓⴷⵎ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ: ⵉⵙⵎ ⴰⵣⵎⵣ_ⵏ_ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼⵔⵓⵅ 10/02/2008 1 ⴰⵖⵍⴰⴷ ⴰⵙⵉⴳⵏⴰ 00001 ⵉⴳⴻⵏⵏⵉ ⴰⴷⴼⴼⵓ 02/06/2008 5 ⴰⵖⵍⴰⴷ ⵜⵉⴱⵃⵉⵔⵜ 00002 ⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⴼⵓⵏⴰⵙⵜ 12/05/2008 25 ⴰⵖⵍⴰⴷ ⴰⴷⴰⵢⵏⵉⵏ 00005 ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⴰ, ⵜⴰⴼⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⴽⴰ, ⵏⴻⵃⵡⴰⵊ-ⵉⵜⴻⵏⵜ ⵉⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏⵖ ⵏ ⵢⴰⵎ ⵓⵙⵎⵍ ⵡⴻⴱ ⵙⴷⴰⵅⵍ ⵜⵉⴼⴻⵍⵡⴰ. ⵙⵇⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⴰⴼⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⴽⴰ