Jump to content

Wp/tzm/ⵣⵡⴰⵔⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵣⵡⴰⵔⴰ

ⵣⵡⴰⵔⴰ (ⴽⴰⵙⴰⵙ)ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵜ ⴰⵡⵍⴰⵏ ⴰⵏ ⵎⴷⵏⵉⵙ (ⴰⵜⵓⵢⵍⵓⵍ) ⵏⴰⵏⴰⵙ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵜⵓⵢⵍⵓⵍ) ⴰⵜⵚⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓ ⴰⴽ ⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵉⵙⵉ ⵏⴰⵏⴰⵙ ⴽⴰⵙⴰⵙ ⵡⴰⴷ ⵜⵙⵉ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴼⴰⵖ ⴽⵉ ⵜⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⴰ 120 km ⵙ ⵟⵔⴰⴱⵍⵙ ⴰⴷ 37km ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ

ⵜⵓⵊⴰ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ

________________________________________________________________________________________________________________________

ⵢⵏⴷ ⵄⵉⵙⵉ .ⵢⵏⴷ ⵇⵣⵓⵍ .ⵢⵏⴷ ⵢⴷⵔⵉⵙ .ⴰⵜ ⵣⴼⵓⵔ .ⵢⵏⴷ ⵄⵟⵓⵛ .ⴰⵜ ⵍⴻⵍⵓ .ⵢⵏⴷ ⵡⵍⴷⵓⵏ

ⵉⵓⴷⵇⵏ

____________________________________________________________________________________________________________________________

56.372

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

___________________________________________________________________________________________________________________________


ⵢⴷⵇⵍ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵢⵍ ⵎⴰⵃⵓⴹ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴰⵍⴰ ⵢⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⵙⵉ ⵏⴰⵏⴰ ⴽⴰⵙⴰⵙ ⴰⴷ ⴷⵉⴷ ⵎⴰⵃⵓⴹ ⵏⵔⵓⵎⴰⵏ ⴰⵉⴷⵓⵍ ⵏⴰⵏⴰⵙ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⴰⵍⴰⵏ ⵜⵙⵉ ⴰⴷ ⵣⵏⵣⴰ ⴽ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵢ ⵔⵓⵎⴰⵏ ⴰⵏⵓⵖⵓ ⴷⵉⴷ ⵟⴰⵍⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵣⵡⴰⵔⴰ ⵜⵙⵉ ⵖⵔⵙ ⴰⵇⵓⴷⴰ ⵏⵓⵏⵓⵖⵡⴰⵜ ⴷⵉⴷ ⵟⴰⵍⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵍⵉ ⴰⵙⵉⵙⵏ ⴷⴰⵏⵖⵓⵢⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵄⵉⴷ 1911 ⴰⵍⴰ ⵢⵎⵓⵜ ⴷⵉⵙ ⵢⵍⴰ ⴰⵏ ⴰⵜⵓⵢⵍⵓⵍ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

_________________________________________________________________________________________________________________________


ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⴰⵜⵓⵢⵍⵓⵍ ⵙ ⵜⵓⵢⵍⵓⵍⵜ ⴰⵍⴰ ⵜⵍⴰⵇ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴱⵓⴽⵎⴰⵛ ⵛⵉⴱⵓ ⴰⴷ ⴹⵔⴰⴱⵍⵙ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ ⵉⵎⴰⵣⵖⵏ