Wp/tzm/ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵉⵙⵍⴰⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵉⵙⵍⴰⵎ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵉⵙⵍⴰⵎ

ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵉⵙⵍⴰⵎ (Steven Demetre Georgiou) ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 21 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1948 ⴷⵉ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ Cat Stevens, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵍⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ. ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵔⵉⴳⵉ ⵏ ⵇⵓⴱⵕⵓⵚ, ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ. ⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1970, ⵉⵙⴼⵓⵖⴷ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏ Tea For The Tillerman ⴷ Teasor And The Firecat, ⴷ ⴰⵍⴱⵓⵎⵏ ⴰⴳⵉ ⵏⵣⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵛⴰⵜⵛ ⴱⵓⵍⵍ ⴰⵜ ⴼⵓⵓⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴳ 1972, ⵏⵣⴰⵏⵜ ⴷⵉⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴽⴰⵏ ⴳ ⵍⴷⵡⴰⵕ ⴽⴰⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖ. ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⴰⵙⵛⴰⵃ ⵖⴼ ⵡⵥⵡⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵉⵙⴼⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ. ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⵉⵏⵙⵍⵎ ⴳ ⴷⵓⵊⵎⴱⵕ ⵏ 1977, ⵢⵔⵏⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵉⵙⵎⵎⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵉⵙⵍⴰⵎ. ⴳ 1979, ⵢⵙⵙⵏⵣ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴳⵉⵟⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⵉⵚⴷⴷⵇ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ-ⵏⵏⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵃⴱⵙ ⴰⵎⵛⵡⴰⵕ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ (ⵍⵎⵓⵣⵉⴳⴰ), ⵢⵔⵏⴰ ⵢⴱⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳ ⵉⵇⴷⴷⵉⵛⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵄⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵃⵡⴰⵊⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵉⵏ. ⵢⵓⵡⵢ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵖⴼ ⵍⵇⴷⵉⵛ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴷⴳ 2003, ⵢⵓⵡⵢ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵔⵍⴷ ⴰⵡⴰⵔⴷ, ⴷⴳ 2004, ⵢⵓⵡⵢ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵎⴰ ⴷⴳ 2007, ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ-ⴰⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ. ⴳ 2006, ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⴰⵍⴱⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ 28 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵉⵙⵎⵎⴰ ⴰⵏ ⵓⵜⵀⵔ ⵛⵓⵃ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵇⵇⵍ ⵉⵛⵏⵏⵓ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ "ⵢⵓⵙⵓⴼ". ⴰⵍⴱⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵔⵓⴰⴷⵙⵉⵏⴳⵔ, ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⴷⴳ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵏ 2009.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]