Wp/tzm/ⵢⴼⵔⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵢⴼⵔⵏ

ⵢⴼⵔⵏ


ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴼⵔⵏ ⴷⵉ ⴰⵏⵊ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴼⵓⵙⴰ ⵜⵍⴰ ⵎⵇⴱⵍ ⵟⵔⴰⴱⵍⵙ 125km

ⵉⵓⴷⴰⵏ

_____________________________________________________________________________________

ⵢⴷⵔ ⴳ ⵢⴼⵔⵏ 80ⴻ0ⴻ0 ⴰⴷ ⴽⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⵙⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵍⴰ ⵜⵉⵡⵊⴰ ⵜⵔⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⴰⵍⵉ ⵏⵜⵏⵉⵏ ⴰⵓⵍⴰⴷ ⵄⵟⵢⴰ ⴷ ⴰⵍⵎⵙⴰⵄⵉⴷ ⴷ ⴰⵍⴱⵔⴰⵀⵎⴰ ⴷ ⴰⵍⵣⵔⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵓⵍⴰⴷ ⵢⵃⵢⴰ ⴷ ⴰⵓⵍⴰⴷ ⵎⵃⵎⵓⴷ ⴷ ⴰⵍⵅⴹⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵍⵔⵓⵎⵢⴰ ⴷ ⴰⵍⵖⵏⴰⵉⵎⴰ

ⵉⵣⵓⵍ

_______________________________________________________________________________________

ⵢⵓⵙⴷ ⴰⵉⵣⵓⵍ ⵏⵉⵇⵔⵏ ⵙ (ⴰⴼⵔⴰⵏ) ⴰⵍⵉ ⵏⵜⴰⵜ ⵜⴰⵡⵍⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵜ ⴷⵉⵙ ⵎⴰⵎⵓ ⵢⵏⴰ ⴰⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⴽⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵎⴰⵎⵓ ⵢⵏⴰ ⴰⵏ ⵢⵓⵙⴷ ⴰⵙ ⴰⴼⵔⵏ ⴰⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵣⵎⵓⵔⵜ ⴽ ⵢⴼⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵢⵓⴷⴰⵏ ⵢⴼⵔⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⴼⵔⵏⴻⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵇⵓⴷⴰ


Template:Wp/tzm/ⵍⵉⴱⵢⴰ Template:ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ