Wp/tzm/ⵢⴰⵙⵓⵏⴰⵔⵉ ⴽⴰⵡⴰⴱⴰⵜⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵢⴰⵙⵓⵏⴰⵔⵉ ⴽⴰⵡⴰⴱⴰⵜⴰ
ⵢⴰⵙⵓⵏⴰⵔⵉ ⴽⴰⵡⴰⴱⴰⵜⴰ
ⴰⵙⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1899
ⴰⵙⵙ 16 ⴱⵔⵉⵔ 1972

{{{izamuln}}}
{{{umuɣ_n_iglgan}}}

ⵢⴰⵙⵓⵏⴰⵔⵉ ⴽⴰⵡⴰⴱⴰⵜⴰ[edit | edit source]

Kawabata c. 1932

ⵢⴰⵙⵓⵏⴰⵔⵉ ⴽⴰⵡⴰⴱⴰⵜⴰ (川端 康成, ⴽⴰⵡⴰⴱⴰⵜⴰ ⵢⴰⵙⵓⵏⴰⵔⵉ) ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1899 ⴷⵉ ⵓⵙⴰⴽⴰ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ 16 ⴱⵔⵉⵔ 1972, ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵔⵓ ⵏ ⵊⴰⵃⵓⵏ. ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵏⵓⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷⵉ 1968.

ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1899, ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⵊⵉ, ⵉⴷ ⵉⵍⵓⵍ ⴽⴰⵡⴰⴱⴰⵜⴰ ⵢⴰⵙⵓⵏⴰⵔⵉ, ⵡⴰⵔ ⵛⵛⴽ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵎⵢⴰⵔⵓ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵊⴰⵃⵓⵏⵉⵜ. ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1899, ⵢⴳⴳⵓⵊⵍ ⵙⴳⵎⵉ ⵉⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⵛⵟⵓⵃ. ⵉⵍⵓⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ, ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ-ⵉⵏⵙ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵓⵔ-ⵜǧⵀⵉⴷ-ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵡ ⵜⴰⵎⴳⵕⵜ-ⵉⵙ. ⵢⵔⵏⴰ, ⵢⵖⵔⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵄⵍⴰⵢⵏ , ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵏⴼⴹⵉⵙ ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵢⵓ (1924). ⴷⴳ 1924, ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⴱⵓⵏⴳⵉ ⵊⵉⴷⴰⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⵡⵍ-ⵉⵙ ⵢⵓⴽⵓⵎⵉⵜⵙⵓ ⵔⵉⵉⵛⵉ. ⴷⴳⵙ, ⵢⵓⵔⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵉⵣⵓ ⵏⵓ ⵓⴷⵓⵔⵉⴽⵓ (ⵜⴰⵛⵟⵟⴰⵃⵜ ⵏ ⵉⵣⵓ). ⴷⴳ 1935, ⵢⵓⵔⴰ ⵢⵓⴽⵉⴳⵓⵏⵉ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴷⴼⵍ), ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⵉⵙ ⵉⴳ ⵎⵓⵙⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ. ⴷⴳ 1968, ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ, ⵙⵡⵉⵏ ⵉⴳ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵎⵓⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴷⴳ 1972.

ⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰ[edit | edit source]

ⵉⵣⵓ ⵏⵓ ⵓⴷⵓⵔⵉⴽⵓ - 1926 ⴰⵙⴰⴽⵓⵙⴰ ⴽⵓⵔⴻⵏⴰⵉⴷⴰⵏ - 1930 ⵢⵓⴽⵉⴳⵓⵏⵉ - 1935-1937-1947 ⵎⴻⵉⵊⵉⵏ - 1951-1954 ⵙⴻⵏⴱⴰⵣⵓⵔⵓ - 1949-1952 ⵢⴰⵎⴰ ⵏⵓ ⵓⵜⵓ - 1949-1954 ⵎⵉⵣⵓⵓⵎⵉ - 1954 ⵏⴻⵎⵓⵔⵓ ⴱⵉⵊⵓ - 1961 ⴽⵓⵜⵓ - 1962 ⵓⵜⵙⵓⴽⵓⵙⵀⵉⵙⴰ ⵜⵓ ⴽⴰⵏⴰⵙⵀⵉⵎⵉ ⵜⵓ 1964 ⴽⴰⵜⴰⵓⴷⴻ - 1964