Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⴼ ⵓⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵓⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⴽⵛⵉⴽⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⵓⵍⴳⴰⵏⴰⴽⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵍⴰⵏⵢⴰⴳⴰⵛⵉⴽⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵔⴰⵒⵉⴳⵎⵍⴽⵜ. ⵉⵜⵓⴱⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⵙⵉ ⵣⵉⴽ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵛⴰⴽⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵉ ⴷ- ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵊⴰⵏⵜⵉⵏⴰ, ⴱⵓⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵒⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ. ⵉⵎⵉⵔⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⵉⵖⵓⵊⴷⵎⵏ (ⴱⴰⵔⵔⵉⵢⵓⵙ) ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵊⴰⵏⵜⵉⵏⴰ ⴰⵎ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵔⵉⵙⵉⵙⵜⵏⵙⵢⴰ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵔⵓⵣⴰⵔⵢⵓ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴼⵉ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵡⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵙ ⵏⵖ ⴷⵉ ⵍⴰⵒⵍⴰⵜⴰ. ⴷⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ ⵜⵛⵛⴰ-ⵜⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵒⵏⵙⵢⵓⵍⵉⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴱⴱⵉⵏ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳⵔ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ. ⵓⴼⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 25% ⵏ ⵡⴰⵍⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵓⵎ ⵉⵜⵓⴱⴰⵜⵏ ⵓⵔ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵙⵏ ⴷⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ. ⵉⵜⵓⴱⵏ, ⵉⵎⵓⴽⵓⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵒⵉⵍⴰⴳⵏ, ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵇⵓⵎ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ. ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴼⵔⵓⵔⵉⵏ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵔ ⵎⴰ ⵏⵎⵓⵇⵇⵍ ⵙ ⴰⴷⵔⵓⵎ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵎⴳⴰⵔⴷ ⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ-ⵜⴰⵎⴰⵙⴽⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴽⵓⵢⵜ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ/ ⵜⴰⵜⵓⴱⴰⵜ-ⵜⴰⵇⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⴳⵡⴰⵢⴽⵓⵔⵓⵜ.