Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ
ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ, Kürtçe

كوردی, Kurdî, Kurdí, Кyрди

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ: ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ
ⵄⵉⵔⴰⵇ
ⵉⵔⴰⵏ
ⵙⵓⵔⵢⴰ
ⴰⵔⵎⴻⵏⵢⴰ
ⴰⵣⵔⴱⵉⵊⴰⵏ
ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ
ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ
ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ)
ⵜⴰⵙⴳⴰ: ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 77 ⵎⵍⵢⵓⵏ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ: 23
Astay n tawja

Template:Wp/tzm/Agjja ibiro-roman
Template:Wp/tzm/ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ibiro-roman castillan

Asngl Amddud:
Agraw n Tasnawal: Académie royale espagnole
(Real Academia Española)
Isngal n tutlayt:
ISO 639-1: ku
ISO 639-2: kur
ISO 639-3: Template:Wp/tzm/Doc ISO3
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ L (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ)
Tažli (étendu): I (ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ)
IETF ku
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ:

ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⴷ-ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵢ ⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵜⵜⵎⵛⴰⴱⵉⵏ ⵎⵍⵉⵃ, ⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ-ⵜⵏⵜ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 13 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ. ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵎⴰⵏⵊⵉⵜ (ⵏⵖ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ), ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵏⵉⵜ (ⵏⵖ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ), ⴰⵢ ⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 2.800.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⴱⵏ ⴷⵓ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ ⴰⴽⴽ ⴷ 3.000.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ ⴷⵉ ⵉⵔⴰⵏ. ⵜⴰⴽⵓⵔⵎⴰⵏⵊⵉⵜ, ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⴰⴼ ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⴷⵉ ¨ⵜⵜⵓⵔⴽ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ, ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ, ⴷⵉ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵜⵜ-ⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ 500.000 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⴷⵉ ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ (100.000 ⵏ ⵢⵎⵙⵉⵡⵍⵏ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⴷⵉ ⵉⵔⴰⵏ (100.000). ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵖ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵎⴰⵏⵊⵉⵜ ⴷⵉ ⵊⵢⵓⵔⵊⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴰⵣⵔⴱⵉǧⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵏⵥⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵛⵃⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⵖ ⵜⵔⴱⴱⴰⵄ ⵜⵉⵎⵛⵟⴰⵃ ⵏ ⵢⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴱⵔⵔ'ⴰⵏⵉⵢⵏ (ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 70.000 ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ), ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⵉ ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ (ⵓⵙⴰ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ. ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵏⵉⵜ ⵡⵡⴹⵏ ⵖⵔ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵎⴰⵏⵊⵉⵜ ⵡⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ, ⵅⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵡⵡⴹⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⵉ ⴷ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ. ⵢⵓⵖ ⵍⵃⴰⵍ, ⵎⴰⵛⵉ ⵎⵔⵔ'ⴰ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵏⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵙⵏ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵎⵙⵔⵜⵉⵜ (ⴰⵙⵙⵉⵎⵉⵍⴰⵜⵉⵓⵏ) ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⴰⴷ ǧǧⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⵢⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴰⵎ ⵜⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴷⵉⵎⵍⵉⵜ (ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵀⵏⴷⵓⵔⵓⴼⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵎⵛⴰⴱⵉⵏ ⵡⴰⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ), ⵢⵔⵏⵓ ⵃⵙⴱⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ, ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵍⵃⵙⴰⴱⴰⵜ ⵡⵄⵔⵏ.

ⴷⵉ ⵉⵔⴰⵏ[edit | edit source]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⴽⵓⵔⴷⵉ

90% ⵙⴳ ⵢⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴷ ⵉⵎⴽⵙⴰⵡⵏ ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙⴳ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⴰⴹ. ⵎⴱⵄⴷ ⵎⴰ ⵙⵄⴷⴷⴰⵏ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⵍ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⵔⴰⵏ, ⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵢⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⴻⴷⴷⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵉ 1984, ⵜⴻⵏⵇⴻⵙ ⵎⵍⵉⵃ ⵛⵛⴻⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⴷⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⵢⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵉⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ. ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴼⴰⵖ (ⵃⵓⴱⵍⵉⵛⴰⵜⵉⵓⵏⵙ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⵉ ⵉⵔⴰⵏ.

ⴷⵉ ⵜⵜⵓⵔⴽ[edit | edit source]

ⴷⵉ 1938 ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⴱⴻⵔⵔ'ⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵙ' ⵜⴰⴼⴳⵓⵔⵜ (ⴰⵎⴻⵏⴷⴻ). ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⴱⴻⵔⴽⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⴻⵏ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵜⴻⵙⵔ'ⵓⵃ ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵏⵏⴰⵔ-ⵉⵙ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⴻⵏ (ⴱⵉⵍⵉⵏⴳⵓⴻⵙ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵛⵉⵟⵟⴰⵃ ⴽⴰⵏ ⵎⴰⴹⵉ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⴻⵏ ⵓ ⴰⴷ ⴰⵔⵓⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ. ⴷⵉ 1961, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⵜⵓⵔⴽ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ (ⵛoⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏ) ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴱⴷⴰⵏⵜ ⴰ ⴷ-ⵜⴻⴼⴼⵖⴻⵏⵜ ⵜⵙⵓⴼⴰⵖ (pⵓⴱⵍⵉⵛⴰⵜⵉoⵏⵙ) ⵜⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⴷⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴷ-ⴼⴼⵖⴻⵏⵜ. ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵉ 1967 ⴰⵍⴰⵎⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1980, ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵣⴻⴳⴳⵉⴷ ⴷⵉ ⵛⵛⴻⴷⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⴱⴻⴷⴷ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ (ⵍⴻⵇⵡⴰⵏⵉⵏ) ⵉ ⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵉ ⵢⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⴻⵏ, ⵓⵔ ⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴷⵉ 1991, ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ ⴰⴳⴷⴰⵍ-ⵏⵏⵉ-ⵢⵉⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵅⴰⵙ ⵓⵔ ⴷ-ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⵜⵓⵔⴽ , ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵏⴻⵜⵜⵉⵜ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵎⴰ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵍⴻⵇⴷⵉⵛⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵎⴰⵏⵊⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓvⵢⴰⵜⵉⵜ.

tinglizit talalmanit takurdit ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
very sehr Zor / fre ⵓⴳⴰⵔ
drop tropfen drope/dlope ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ
great groß gewre ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ
hope hoffen hêvî / hîwa ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ
moon mond mang/heyv ⴰⵢⵢⵓⵔ
earth erde erd/herd ⴰⴽⴰⵍ
evening abend êware/êvar ⴰⵣⵎⵣ
honey honig hengwîn ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ
beautiful schön cwan ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ
here hier êre ⵖⵉ
iron eisen asin ⵓⵣⵣⴰⵍ
brother Bruder bra ⴳⵯⵎⴰ

External links[edit | edit source]