Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵡⴰⵔⴰⵏⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵡⴰⵔⴰⵏⵉⵜ
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⵡⴰⵔⴰⵏⵉⵜ

ⵜⴰⴳⵡⴰⵔⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1992. ⵙⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵏⵡⴰⵎⴱⵔ 2006 ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵎⵔⴽⵓⵙⵓⵔ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵒⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ. ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ (ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ, ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ). ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⵒⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴹⵏⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⵉⵏⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⴳⵔⴷⵍⵙⴰⵏ (ⴳⵔ ⵉⴷⵔⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ), ⴷⵉ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵉⵏⵡⴰⵍⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⴼⴼⵖⵏⴷ ⴳ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ. ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵊⴰⵏⵜⵉⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵜ ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ ⴳⵔ ⵜⵉⵢⴰⴹ (ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ). ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1993 ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵜⵙⵓⴷⴷⵙ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵉⵏⵡⴰⵍ (ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ) ⵉ ⵢⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵙⵔⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵔⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵡⵉ ⵉⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵢⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ (ⵏⵖ ⴷⴳ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ) ⵙ ⵓⴳⵎⵢ ⴷ ⵓⵙⵖⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⵎⵎⴰⵜ.