Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ

ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ (Ελληνικά ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ) ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵉⵜ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴽⴰ ⴰⵢ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵜⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⴰⴷ. ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ (νέα ελληνικά, δημοτική), ⵜⵍⴰ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ 15 ⴰⵔ 22 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽⵇⵓⴱⵕⵓⵚ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵉⴼⵜⵜⵓⵙⵏ (diaspora) ⴷ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⴱⵍⵖⴰⵔⵢⴰ, ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ, ⵎⵇⴷⵓⵏⵢⴰ ⵚⵍⴰⴱ, ⵀⵏⵖⴰⵔⵢⴰ, ⵕⵓⵎⴰⵏⵢⴰ, ⵎⴰⵍⴹⵓⴼⵢⴰ, ⵊⵓⵕⵊⵢⴰ). ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ (Ακολουθική Ελληνική), ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵖⴰⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ.