Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ
ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ: ⴱⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ
ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ
Libya
Burkina Fasu
Tuns
Niger
Mali
Mauritania
Misra
Urupa d Timizar yadnin
ⵜⴰⵙⴳⴰ: ⵍⵀⵉⵏⴷ ,ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ: 250 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ: 2
Tawanesnit VSO
Astay n tawja

-

- ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ
- ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ
Isngal n tutlayt:
ISO 639-2: bn
SIL: ben


ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ[edit | edit source]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ (বাংলা) ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴱⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴷ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⴱⵏⴳⴰⵍ ⵜⴰⵖⵔⴱⵉⵜ ⴷⵉ ⵍⵀⵉⵏⴷ، ⴷⴰ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵓⴳⴰⵔ 190 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ، ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵜⴰⵔⵉⵢⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⴷ… ⵜⴰⵔⴷⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵜ، ⵍⴰⵚⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ (ⵜⴰⵙⴰⵏⵙⴽⵔⵉⴽⵉⵜ) ,ⴷⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵜⵓⵔⵓⴱⵉⵢⵜ.

ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉ ⵔⵓⴱⵉⵏⴷⵔⵓⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔ، ⵉⵔⵏⴰ (ⵉⵔⴱⵃ) ⵙ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⴰⵡⴱⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1913. ⵢⵓⵔⴰ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⴱⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ.

ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⴱⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ، ⵜⴳⴰ ⵓⵔⴷⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⵉ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ، ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴼ ⵏⴽⴽⵉⵔⵏ ⵉⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵢⵏ، ⴷⵉ ⴰⵙⵙ 24 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1952 ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⵉ ⴷⴰⴽⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴷ،ⵉⵟⵍⵇ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵍⵄⵙⴽⵔ ⴰⵇⵇⵔⵢⴰⵏ (ⵔⵚⴰⵚ). ⵎⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴱⵕⴰⵢⵔ ”ⴰⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ” ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ. ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⵏ (ⵉⵄⵜⴰⵔⴼ) ⵙⵉⵙ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : ”ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ".

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ. ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ”ⵙⴰⴷⵀⵓ ⴱⴰⵀⴰⵛⴰ” (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵏⴱⴰⴹ/ⵍⴰⵃⴽⴰⵎ)، ⵜⴽⵛⵎ ⴷⵉⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵏⵙⴽⴰⵏⵉⴽⵉⵜ . ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵄⴰⵎⵉⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ”ⵊⵓⵍⵜⵉ ⴱⴰⵀⴰⵛⴰ” (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⴰⵔⵉⵢⵜ). ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵖⵔⴱⵉⵜ ⵓⵔ ⵜⵎⵔⵡⴰⵙ (ⵜⵅⵜⴰⵍⴼ) ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵔⵇⵉⵢⵜ، ⵙ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ، ⴷⵉ ⵛⴰⵔⵇ ⵜⴳⴰ (”ⴱⵀⴰ” ⴼ)، ⴷ (”ⵊ” ⵙ)، ⴽⵛⵎⵏⵜ ⴷⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵜ.

ⵜⴰⵙⴳⴰ[edit | edit source]

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[edit | edit source]

  • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ : اللغة
  • ⵎⴰⵛⴰ : لكن
  • ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ : لهجة
  • ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ : الاصوات
  • ⵅⴼ : عن
  • ⴷⵉ : في
  • ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ : شهداء
  • ⴰⵎⵓⴷ : عيد

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[edit | edit source]