Jump to content

Wp/tzm/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⵉⴱⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⵉⴱⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⵉⴱⵜ ⵜⵛⵔⴽ ⵜⴰⵙⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⴰⵡⴰⴽⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⵔ ⵏⵉⴳⵔⵓ, ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵡⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵒⵢⴰⵒⵓⴽⵜ, ⵜⴰⴳⵡⴰⵔⵉⴽⵡⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵢⴰⴱⵉⵜⵔⵓⵜ (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵏⵙⴰ) ⵏⵖ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵒⴰⴽⵜ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⵉⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⴱⴰⴽⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⵏⴰⵡⵏ : ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵙⴷⴷⵓⵢⵏ-ⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵉⵏⵉⵣⵡⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵙⴷⴷⵓⵢⵏ-ⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ. ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵔⵎⴰ-ⴰ ⵢⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵉⵜⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⵔⴷⵏ ⵏⵖ ⵣⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵓⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⵡⴰⴽⵜ. ⴰⵔ ⴰⵍⵎⵉ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 60 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⵉⴱⵜ ⵜⴷⴷⵔ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵚⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⵔⴰⵏ ⴳⵡⴰⵢⵏⵉⵢⴰ ⴷ ⴰⵜⴰⵒⴰⴱⵓ. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⴰⵙⵏ ⵉⴳⵓⵊⵊⴰ ⵖⵔ ⴱⵓⵔⵜⵓ-ⴰⵢⴰⴽⵓⵛⵓ. ⵉⵎⵉⵔⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢ ⴰⴱⴰⵏⵉⴱ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ .